Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bir Metni Tasavvufî Kılan Nedir?

Osmanlı’da İlm-i Tasavvuf, İstanbul, Turkey, 8 - 10 December 2017

İnsanın Toplumsal Doğası: Klasik Osmanlı Düşüncesinde Medeni bi’t-tab’ ve Temeddün Terimlerinin Kavramsal Çerçevesi

Osmanlı Düşüncesi Kaynakları ve Tartışma Konuları Sempozyumu, Sakarya Üniversitesi Osmanlı Araştırmaları Merkezi, Sakarya Üniversitesi Kongre Merkezi, Sakarya, Turkey, 18 - 19 October 2017

Books & Book Chapters

Fârâbî'den Taşköprülüzâde'ye: Uygarlık, Din ve Bilim

in: Taşköprülüzâde'de Bilgi, Bilim ve Varlık, İhsan Fazlıoğlu, İbrahim Halil Üçer, Editor, İlem Yayınları, İstanbul, pp.207-231, 2020

İnsanın Toplumsal Doğası: Klasik Osmanlı Düşüncesinde "Medenî Bi't-Tab' " ve " Temeddün" Terimlerinin Kavramsal Çerçevesi

in: Osmanlı Düşüncesi Kaynakları ve Tartışma Konuları, Fuat Aydın, Metin Aydın, Muhammet Yetim, Editor, Mahya Yayıncılık, İstanbul, pp.265-300, 2019

İslâm Felsefesi: İlahiyat Temel Alanının Bütünleyici Parçası

in: İslam Düşüncesi Kılavuzu, Ahmet Koç, Editor, Tidef Yayınları, İstanbul, pp.287-302, 2019

Bir Metni Tasavvufî Kılan Nedir?

in: Osmanlı’da İlm-i Tasavvuf, Ercan Alkan, Osman Sacid Arı, Editor, İSAR Yayınevi, İstanbul, pp.15-42, 2018

Felsefî Gök Kubbemiz

İz Yayıncılık, İstanbul, 2017

Felsefî Gök Kubbemiz

İz Yayıncılık, İstanbul, 2017

Yitirilmiş Hikmeti Ararken

İz Yayıncılık, İstanbul, 2017

İslâm Felsefesi ve Akademik Değeri Üzerine, s. 37-55

in: Türkiye’de İslam Felsefesi Araştırmalarının Seyri: Kazanımlar, Öncelikler, Sorunlar, M. Nurullah Turan, İrfan Karadeniz, Enver Şahin, Editor, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yayınları, Ankara, pp.37-55, 2016

Alternatif Metafizikler: Bir Osmanlı Klasiğinde Kelâm, Felsefe ve Tasavvuf, s. 21-48.

in: Osmanlı’da Felsefe, Tasavvuf ve Bilim, Fuat Aydın, Mükerrem Bedizel Aydın, Editor, Sakarya Üniversitesi Osmanlı Araştırmaları Merkezi (OSAMER) / Mahya Yayıncılık, İstanbul, pp.21-48, 2016

el-Ulûmu’l-Felsefiyye: İslam Entelektüel Geleneğinde Felsefenin Bilim Olarak Kavranışı Üzerine, c. 1, s.309-332

in: Doğu’dan Batı’ya Düşüncenin Serüveni, I-X, cilt., Bayram Ali Çetinkaya, Editor, İnsan Yayınları, İstanbul, pp.309-332, 2015

İlahiyat Fakültelerinde Felsefe Eğitimi, s.131-143

in: Yüksek Öğretimde Felsefe Eğitimi, Taşkıner Ketenci, Cengiz Mesut Tosun, Editor, Türkiye Felsefe Kurumu, Ankara, pp.131-144, 2014

İslam Entelektüel Geleneğinde Estetik Perspektifler, s. 91-104

in: VI. Dînî Yayınlar Kongresi: İslâm, Sanat ve Estetik, , Editor, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, pp.91-104, 2014

el-Ulûmu’l-Felsefiyye: İslam Entelektüel Geleneğinde Felsefenin Bilim Olarak Kavranışı Üzerine, s. 403-420

in: Akademide Felsefe, Hikmet ve Din, Bayram Ali Çetinkaya, Editor, Bülent Ecevit Üniversitesi Yayınları (3), Zonguldak-Ankara, pp.403-420, 2014

İslam Entelektüel Geleneğinde Estetik Perspektifler, s. 62-68

in: İslâm Sanat ve Estetik: Dinî Yayınlar Kongresi, , Editor, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, pp.62-68, 2014

René Guénon’dan Seyyid Hüseyin Nasr’a: Gelenekselci Ekole Ait Öğretilerin Türkiye’ye İntikali ve Algılanış Biçimleri

in: Türkiye’de İslâmcılık Düşüncesi ve Hareketi, İsmail kara, Asım Öz, Editor, Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul, pp.404-408, 2013

Fârâbî Felsefesinde Kent ve Din, s. 314-371

in: Kazakistan ve Türkiye’de Din-Devlet İlişkisi(Çalıştay), 27-29 Aralık 2011, Türkçe-Kazakça neşir., , Editor, M.Ü. İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İstanbul, pp.314-371, 2013

İlim ve Hikmetin Aydınlığında

İz Yayıncılık, İstanbul, 2012

Felsefe ile Tasavvuf Arasında: Gazzâlî’nin Mişkâtü’l-envâr‘ında Entelektüel Perspektifler, s. 507-533

in: 900. Vefat Yılında Uluslararası Gazzâlî Sempozyumu (7-9 Ekim 2011 İstanbul), Milletlerarası Tartışmalı İlmi Toplantı Bildirileri, , Editor, Marmara Üniversitesi İlahiyat Vakfı Yayınları, İstanbul, pp.507-533, 2012

Engelli Olmak Üzerine Etik Düşünceler, s. 132-146

in: Din, Felsefe ve Bilim Işığında Engelli Olmak ve Sorunları Sempozyumu Bildirileri: 5-6 Nisan 2012, Mehmet Mazak, Editor, Sultanbeyli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, İstanbul, pp.132-146, 2012

Farabi Cane Demokratiya / Türkçesi: Farabi ve Demokrasi, s. 228-245

in: Khazırgı Alemdegi İslam: Damu Barısı Men Bolaşagı / Türkçesi: Günümüz Dünyasında İslam: Gelişmesi ve Geleceği, H.C. Baytenova, İ. Çelebi, Editor, Alfarabi Kazak Milli Üniversitesi, Almati, pp.228-245, 2012

Gazzâlî ve Felsefe, s. 11-53

in: Gazzâlî Konuşmaları, M. Cüneyt Kaya, Editor, Küre Yayınları, İstanbul, pp.11-53, 2012

Gelenek ve Klasik Kavramları Türk Felsefi Düşünce Tarihi Bakımından Ne İfade Eder?,s. 175-194

in: Türkiye’de Felsefenin Geleneği ve Geleceği, Prof. Dr. Şafak Ural, Arzu İbişi Temelli, Editor, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.175-194, 2012

İslam Felsefesi Hangi Anlamda Özgündür?, s. 29-46

in: İslâm Felsefesinin Özgünlüğü, , Editor, Elis Yayınları, Ankara, pp.29-46, 2009

Yeni Bir Ahlâkî Bilgeliğe Doğru: İslâm Ahlâkının Nazarî Boyutları Üzerine Bazı Mülâhazalar, s. 137-178

in: Çağımızın Ahlâk Bunalımı ve Çözüm Arayışları, , Editor, İSAV/ Ensar Neşriyat, İstanbul, pp.137-178, 2009

Keşfü’z-Zünûn: Klasik Bilim Geleneğimizin Büyük Atlası, s. 189-199

in: Doğumunun 400. Yıldönümünde Kâtip Çelebi, Bekir Karlığa, Mustafa Kaçar, Editor, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, pp.189-199, 2009

Felsefe, s. 150-163

in: İslam’a Giriş: Evrensel Mesajlar, , Editor, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, pp.150-163, 2008

Makâmâtü’l-Ârifîn: İbn Sînâ Felsefesinde Mistik Terminoloji Sorunu, s. 31-52

in: Uluslar arası İbn Sina Sempozyumu, Bildiriler, , Editor, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kültür A.Ş., İstanbul, pp.31-52, 2008

Ulûm-ı Akliye Lüzûmun Beyânındadır’: Kâtip Çelebi’deki Aklî İlimler Vurgusunun Geleneksel ve Güncel Anlamı, s. 77-86

in: Vefatının 350. Yılında Kâtip Çelebi, , Editor, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi, Kültür A.Ş., İstanbul, pp.77-86, 2008

Keşfü’z-Zünûn: Klasik Bilim Geleneğimizin Büyük Atlası, s. 61-78

in: Vefatının 350. Yılında Kâtip Çelebi, , Editor, Büyük Şehir Belediyesi, Kültürel ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Kültür Müdürlüğü, İstanbul, pp.61-78, 2007

İbn Sina Felsefesinde İrade ve Fiil”, İng. “Will and Action in Avicenna’s Thought, s. 55-64

in: Istanbul International Seminar: Human Act According to Aristotle, Ibn Sina, Ibn Rushd,Tommaso d’Aquino, , Editor, Istituto di Filosofia S. Tommaso d’xxAquino, Torino, pp.55-64, 2007

Küreselleşme: Mahiyeti ve Boyutları, s. 15-50

in: Küreselleşme, Ahlâk ve Değerler, Yurdagül Mehmedoğlu, Ali Ulvi Mehmedoğlu, Editor, Litera Yayıncılık, İstanbul, pp.15-50, 2006

İslâm’da Bilgi Kaynağı Olarak Akıl, s. 41-53

in: İslâm’a Giriş: Ana Konulara Yeni Yaklaşımlar, Bünyamin Erul, Editor, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, pp.41-53, 2006

İslam Felsefesinde Metodoloji Problemleri, s. 153-163

in: İslâmî İlimlerde Metodoloji (Usûl) Meselesi 1, , Editor, İSAV / Ensar, İstanbul, pp.153-163, 2005

Tasavvufta Metodoloji Problemleri, s. 1087-1095

in: İslâmî İlimlerde Metodoloji (Usûl) Meselesi 2, , Editor, İsav / Ensar Neşriyat, İstanbul, pp.1087-1095, 2005

Fârâbî’nin Felsefesinde Sosyo-politik, Entelektüel ve Dinî Hayatın Bütünlüğü, s. 283-294

in: Uluslar arası Fârâbî Sempozyumu Bildirileri, , Editor, Elis Yayınları, Ankara, pp.283-294, 2005

Fizik Varlığın Ötesinde: Gayb Kavramı Felsefî Açıdan Nasıl Ele Alınabilir?, s. 215-240

in: Kur’ân ve Tefsir Araştırmaları-IV (İslam Düşüncesinde Gayb Problemi-II), , Editor, Ensar Neşriyat, İstanbul, pp.215-240, 2004

Doğu ve Batı Dillerinden Türkçeye Yapılan Tercümelerin Getirdiği Sorunlar, s. s. 53-64

in: Türkiye I. Dinî Yayınlar Kongresi 31 Ekim-02 Kasım 2003 Ankara, , Editor, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, pp.53-64, 2004

Üç Perspektif: Kelâm, Felsefe, Tasavvuf, s. 19-36

in: İslam Felsefesinin Sorunları, , Editor, Elis Yayınları, Ankara, pp.19-36, 2003

Kur’ân’ı Anlama Yolunda Felsefî Tecrübenin Rolü ve Değeri, s. 161-168

in: Kur’ân ve Tefsir Araştırmaları-II, , Editor, İSAV Yayınları, İstanbul, pp.161-168, 2001

İslam ve Bilim Tartışmalarında Temel Yaklaşımlar, s. 18-29

in: Bilgi, Bilim ve İslâm II, , Editor, İSAV Yayınları, İstanbul, pp.18-29, 1992

İbn Rüşd, c. 2, s. 163-186

in: İslâm Düşüncesi Tarihi (A History of Muslim Philosophy), M. M. Şerif, Editor, İnsan Yayınları, İstanbul, pp.163-186, 1990

İbn Tufeyl, c. 2, s. 147-161

in: İslâm Düşüncesi Tarihi (A History of Muslim Philosophy), M. M. Şerif, Editor, İnsan Yayınları, İstanbul, pp.147-161, 1990

İbn Bâcce, c.2, s. 127-145

in: İslâm Düşüncesi Tarihi (A History of Muslim Philosophy), M. M. Şerif, Editor, İnsan Yayınları, İstanbul, pp.127-145, 1990

İhvan-ı Safâ, c.1, s. 327-347

in: İslâm Düşüncesi Tarihi (A History of Muslim Philosophy), M. M. Şerif, Editor, İnsan Yayınları, İstanbul, pp.327-347, 1990

İslam Medeniyetinin Kaynakları, c. 4, s. 15-59

in: İslâm Tarihi Kültür ve Medeniyeti (The Cambridge History of Islam), , Editor, Hikmet Yayınevi, İstanbul, pp.15-59, 1989

Felsefe, s. 351-397.

in: İslâm Tarihi Kültür ve Medeniyeti, cilt. IV (The Cambridge History of Islam), , Editor, Hikmet Yayınevi, İstanbul, pp.351-397, 1989

İlmî ve Edebî tesirlerin Batı Avrupa’ya İntikali, c. 4, s. 423-461

in: İslâm Tarihi Kültür ve Medeniyeti (The Cambridge History of Islam), , Editor, Hikmet Yayınevi, İstanbul, pp.423-461, 1989

Din ve Kültür, c. 4, s. 113-143

in: İslâm Tarihi Kültür ve Medeniyeti (The Cambridge History of Islam), , Editor, Hikmet Yayınları, İstanbul, pp.113-143, 1989

Episodes in the Encyclopedia

TDV. İslam Ansiklopedisi (DİA)

Türkiye Diyanet Vakfı, pp., 2013