Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Wael B. Hallaq. Modernitenin Reformu: AbdurrahmanTaha’nın Felsefesinde Ahlak ve Yeni İnsan (trc. TahirUluç). İstanbul: Ketebe Yayınları, 2020, 451 sayfa.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.59, sa.59, ss.159-164, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Enis Doko, Allah’sız Ahlâk Mümkün Mü?: Çağdaş Bir Ahlak Argümanı Savunusu, İstanbul Yayınevi, 2019.

Din ve Felsefe Araştırmaları, cilt.3, sa.5, ss.127-132, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Practical Philosophy of Al-Farabi - and Avicenna: A Comparison

NAZARIYAT-JOURNAL FOR THE HISTORY OF ISLAMIC PHILOSOPHY AND SCIENCES, cilt.5, sa.1, ss.1-35, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Fârâbî ve İbn Sînâ’da Amelî Felsefe: Bir Mukayese

Nazariyât, cilt.5, sa.1, ss.1-36, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dostluk Neden Bir Ahlâk Felsefesi Konusudur?

Kutadgu Bilig, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Muhammed Âbid el-Câbirî, Arap Ahlâkî Aklı

Nazariyat, cilt.3, ss.141-148, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Moral Reason of the Arabs

NAZARIYAT-JOURNAL FOR THE HISTORY OF ISLAMIC PHILOSOPHY AND SCIENCES, cilt.3, sa.2, ss.138-145, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

M Cüneyt Kaya ed İslâm Felsefesi Tarih ve Problemler İstanbul İSAM Yayınları 2013 869 sayfa ISBN 978 605 4829 05 7

Nazariyat: İslâm Felsefe ve Bilim Tarihi Araştırmaları Dergisi, cilt.1, ss.165-168, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Etik ile Ahlâk Arasında Türkçe Ahlâk Felsefesi Literatürüne Dair Etik Kavramı Kullanımı Üzerinden Bir Değerlendirme

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi: Türk Felsefe Tarihi Sayısı, cilt.9, sa.17, ss.169-202, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ahlâk Düşüncesinde Siyaseti Aramak İbn Miskeveyh te Adalet Kavramının Siyasî Yansımaları

DÎVAN: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, cilt.14, sa.27, ss.93-118, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Homo Homini Lupus Thomas Hobbes un Ahlâk Felsefesi Üzerine S 31 2006 2 s 215 242

Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, cilt.2, sa.31, ss.215-242, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Düşünce Geleneğimizde Ahlâk

Yıldırım Düşünce ve Medeniyet Akademisi, Bursa, Türkiye, 18 Şubat 2021

Klasik Dönem İslam Ahlak Felsefesinde İki Ayrı Yaklaşım: Aristotelesçi ve Galenci Ekol

Medeniyet Üniversitesi Felsefe Bölümü Felsefe Konuşmaları, Türkiye, 16 Ekim 2019

Nikomakhos Ahlâkı

Kadim Hikmet Akademisi Eğitim Seminerleri, İstanbul, Türkiye, 09 Kasım 2018

Klasik Dönem İslam Ahlak Felsefesinin Yunan Kaynakları

Uluslararası İstanbul Felsefe Kongresi, İstanbul, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2018

Müslüman Kadının Topluma ve İlme Etkisi

Müslüman Kadının Topluma ve İlme Etkisi, İstanbul, Türkiye, 30 Kasım 2017

Etik Günü Üzerine

Etik Günü Kutlama Programı, İstanbul, Türkiye, 01 Haziran 2017

Küresel Ahlâk Düşüncesi

KAGEM-İzmir, İzmir, Türkiye, 29 Nisan 2017

Aristoteles ve Fârâbî Düşüncesinde Ahlâkın Kaynağı Problemi

İslâm Felsefesi Konuşmaları, Türkiye, 27 Nisan 2017

İyi Kavramı Ekseninde Aristotelesçi Ahlâk ve Siyaset Düşüncesi

İslâm Düşünce Geleneklerinde Aristoteles Çalıştayı, Türkiye, 30 Aralık 2016

Ahlâkın Kaynağı

BETİM Uluslararası Sağlık Öğrencileri Akademisi Seminerleri, Türkiye, 06 Ekim 2016

Felsefi Bir Problem Olarak Ahlâkın Kaynağı Problemi

BETİM Konuşmaları, İstanbul, Türkiye, 8 - 10 Mayıs 2015

NEDEN AHLÂKLI OLAYIM İDEAL BİR MÜEYYİDE TEORİSİ MÜMKÜN MÜ

İslam Ahlak düşüncesi Projesi, İstanbul, Türkiye, 25 - 27 Şubat 2015

Kitap & Kitap Bölümleri

Fârâbî’nin Antik Yunan Ahlâk Kaynaklarını Kullanımı

Medîne’den Medeniyete Fârâbî, Aydınlı,Yaşar,Birgül,Mehmet Fatih, Editör, Bursa Akademi, Bursa, ss.239-264, 2020

Mutluluk ve Felsefe

Klasik Yayınları, İstanbul, 2019

Sistematik Felsefe-I (Platon), Sistematik Felsefe-II (Aristoteles)

Felsefe Tarihi, Celal Türer, Editör, Fecr Yayınevi, Ankara, ss.133-204, 2019

Dede Korkut Hikayelerinin Ahlâk Felsefesi Problemleri Bağlamında Analizi

Kitab-ı Dede Korkut: Güncel Okumalar, Habip Türker, Editör, İbn Haldun Üniversitesi Yayınları, İstanbul, ss.81-128, 2019

Sistematik Felsefe-I (Platon), Sistematik Felsefe-II (Aristoteles)

Felsefe Tarihi, Celal Türer, Editör, Bilay Yayıncılık, Ankara, ss.133-204, 2019

Klasik Dönem Ahlak ve Siyaset Düşüncesi

İslâm Düşünce Atlası-1. Cilt, Üçer, İbrahim Halil, Editör, İLEM, İstanbul, ss.431-437, 2017

İdeal Bir Müeyyide Teorisi Nasıl Olabilir?

Ahlâk ve Müeyyide: Ahlâkın Anlamı ve Sınırı Üzerine Konuşmalar, Ömer Türker, Editör, Nobel Yayınları, ss.135-156, 2017

Aristoteles’te İyi Kavramının Beş Niteliği

2400’üncü Yılında Aristoteles ve Aristoteles’in Dünya Tefekküründeki Yeri, Söylemez, Mehmet Mahfuz Duran, Recep, Editör, Yakın Doğu Üniversitesi Yayınları, Lefkoşa, ss.269-284, 2017

Fârâbî'nin Felsefesinde Ahlâkın Kaynağı

İslâm Düşüncesinde Ahlâkî Önermelerin Kaynağı, Eşref Altaş, Mervenur Yılmaz, Editör, Nobel Yayınları, Ankara, ss.137-150, 2016

Aristoteles ve Ahlâk

Doğu dan Batı ya Düşüncenin Serüveni Antikçağ Yunan Ortaçağ Düşüncesi 2 cilt, Celal Türer, Hakan Olgun, Editör, İnsan Yayınları, İstanbul, ss.317-332, 2015

Fârâbî ve Ahlâk

Doğu dan Batı ya Düşüncenin Serüveni İslâm Düşüncesinin Altın Çağı 5 cilt, Abdullah Kahraman, Editör, İnsan Yayınları, İstanbul, ss.741-752, 2015

İslâm Ahlâk Düşüncesi Çalışmalarının Dünü ve Bugününe Dair Bir İnceleme

İslâm Ahlâk Literatürü Ekoller ve Problemler, Ömer Türker- Kübra Bilgin, Editör, Nobel Yayınları, ss.1-41, 2015

Ahlâkî Önermelerin Kaynağı Olarak Akıl

Ahlakın Temeli, Ömer Türker, Editör, Nobel Yayınları, ss.89-105, 2015

İslâm Felsefesi Tarihi Araştırmaları İçin Bir Kaynak: Vefeyâtü’l-aʻyân

Felsefe Tıp ve Tarih Tabakât Literatürü Üzerine Bir İnceleme, Müstakim Arıcı, Editör, Klasik Yayınları, İstanbul, ss.249-271, 2015