Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Şehitlik Dergâhı Tarihçesine Bir Katkı Abdünnâfi Baba nın Ahmedİsmet Efendi ye Verdiği İcâzetnâme

Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi, cilt.16, ss.25-58, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hacı Bayrâm ı Velî nin İsteğiyle Yapılan Bir Tercüme İnce Bedreddin ve Tercüme i Lemaât ı

Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi, cilt.1, ss.57-73, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Harak nî nin Rabbimden İki Şey İki Sene İle Eksiğim Sözünün Tasavvuf Literatüründeki Yorumları

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.87-98, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Abdülvehhâb b Celâleddîn Muhammed Hemedânî Sevâkıbu l Menâkıb ı Evliyâullah tahk Ârif Nevşâhî Tahrân Mîrâs ı Mektûb 2011 XLV 397 s

Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi, cilt.13, ss.263-268, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İsmâil Ankaravî, Fütûhâtü’l-Ayniyye -Fâtiha Tefsiri, İstanbul: Matbaa-i Ahmed Kâmil, 1328 (1910) 220 s.

Tasavvuf: İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi, cilt.13, ss.216-217, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mufassal Kamûs ı Felsefe nin Yayımlanmamış Zuhûr Maddesi

Kutadgu Bilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, ss.77-110, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ken ân er Rifâî Ahmed er Rifâî Dârü l hilâfeti l aliyye Matbaa i Âmire 1340 1924 222 s 103 s

Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi, cilt.16, ss.307-309, 1900 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Endülüs’xxten Şam’xxa Bir Kitabın Öyküsü: İbnü’xxl-Arabî’xxnin Hal’xxu’xxn-na’xxleyn Şerhi

Uluslararası İbnü’l- Arabi Sempozyumu İnsanlığın Hakikat Arayışı ve İbnü’l-Arabi, Malatya, Türkiye, 15 - 16 Kasım 2018

İSMÂİL ANKARAVÎ VE NAKŞÜ L FUSÛS LİTERATÜRÜ

Uluslararası Osmanlı Araştırmaları Kongresi, Sakarya, Türkiye, 14 - 17 Ekim 2015, ss.16

Tasavvuf Târihi Literatürü Açısından Ahmed er Rifâî Adlı Eserin Değerlendirilmesi

Uluslararası Kenan Rifai "Rahmet Kapısı" Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 29 - 31 Mayıs 2015

Kitap & Kitap Bölümleri

Osmanlıda İlm-i Tasavvuf

Abdullah Bosnevî’xxnin Nas Yorumculuğu: Hal’xxu’xxn-na’xxleyn fi’xxl-vüsûl ilâ hazreti’xxl-cem’xxayn Örneği, Ercan Alkan - Osman Sacid Arı, Editör, İSAR, İstanbul, ss.527-576, 2018

The Door of Mercy: Kenan Rifai and Sufism Today

An Evaluation of the book ”Seyyid Ahmed er-Rifâî” in terms of the History of Sufi Literature, , Editör, Nefes Publishing House, İstanbul, ss.79-95, 2017

Fusûsu’l-hikem Tercüme ve Şerhi (Tıpkıbasım)

Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhinin Tıpkıbasımı Hakkında, M. Nedim Tan, Editör, Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, İstanbul, ss.7-41, 2017

Osmanlı da Felsefe Tasavvuf ve Bilim

İsmâil Ankaravî ve Nakşü'l-fusûs Literatürü, Aydın Fuat, Aydın Bedizel Mükerrem, Editör, Mahya Yayınları, İstanbul, ss.99-107, 2016

Ahadiyet Risâlesi

İlkharf Yayınevi, İstanbul, 2012

Aşk Metafiziği Lemaat

Hayykitap, İstanbul, 2012

Lemaât Aşka ve Âşıklara Dair

İlkharf Yayınevi, İstanbul, 2011

Nefsini Bilen Rabbini Bilir

Hayykitap, İstanbul, 2011

Marifet Kitabı

İz Yayıncılık, İstanbul, 2009

Ansiklopedide Bölümler

İslam Düşünce Atlası (İDA)

Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, ss., 2017

İslam Düşünce Atlası (İDA)

Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, ss., 2017

İslam Düşünce Atlası (İDA)

Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, ss., 2017

İslam Düşünce Atlası (İDA)

Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, ss., 2017

İslam Düşünce Atlası (İDA)

Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, ss., 2017

İslam Düşünce Atlası (İDA)

Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, ss., 2017

İslam Düşünce Atlası (İDA)

Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, ss., 2017

İslam Düşünce Atlası (İDA)

Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, ss., 2017

İslam Düşünce Atlası (İDA)

Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, ss., 2017

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.599-601, 2016