Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Barselona Sözleşmesi Kapsamında Akdeniz ve Kıyılarının Korunmasında Çevresel İşbirliğinin Önemi

IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, sa.9, ss.117-142, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yerel Ölçekte Çevre Güvenliğine İlişkin Bir Model Önerisi

Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.8, sa.2, ss.97-115, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Grubu Bulunan Partilerin Programlarında Çevre ve Sürdürülebilirlik Kavramlarının Karşılaştırmalı Analizi

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, cilt.8, ss.860-896, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Etkin Kullanımı İçin Bir Model Önerisi: Şehir Enerji Kooperatifleri

Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, cilt.6, ss.31-42, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Küreselleşme ve Çevre Sorunları Bağlamında Göç: İklim Mültecileri

Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, cilt.6, ss.39-57, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Küresel Emisyon İkilemi: Türkiye Değerlendirmesi

Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi, cilt.3, ss.55-85, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Look at the “Neighbourhood Cooperatives” Concept through the Main Principles of the “Akhy System” to Develop Sustainable Social Structure

Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, cilt.6, ss.107-131, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İnsan Hakkı Olarak Konut Hakkı

International Journal of Political Studies (Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi), cilt.3, ss.21-36, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sürdürülebilir Gelişmeyi Sağlamada Stratejik Bir Araç Mahalle Kooperatifleri

Çağdaş Yerel Yönetimler, cilt.25, ss.1-34, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Modernizm Eleştirilerinin Yok Yer Bağlamında Sinema Mekânı Kurgusunda Analizi

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.3, ss.117-149, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Is the Spatial Conservation of a Historical Neighbourhood Alone Able to Make it Sustainable

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.17, ss.333-365, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Alternative Perspective to "the Owenite Movement" Window to Sustainable Cities: "Neighbourhood Cooperatives"

EUROPEAN JOURNAL OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT, cilt.5, sa.3, ss.371-382, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

A Look at the Neighbourhood Concept in the Context of Urbanization in the Ottoman Empire

World Journal of Islamic History and Civilization, cilt.2, ss.166-174, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üst Düzey Planlama Sistemi ve Afet Yönetimi Ilişkileri

itüdergisi/a mimarlık, planlama, tasarım, cilt.3, ss.103-112, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

COVID-19 Salgınının Şehir Ekonomisine Etkileri Üzerine Bir Değerlendirme

3. ULUSLARARASI İZMİR İKTİSAT KONGRESİ, İzmir, Türkiye, 12 - 13 Mart 2021, ss.37-38

Barselona Sözleşmesi Kapsamında Akdeniz ve Kıyılarının Korunmasında Çevresel İşbirliğinin Önemi

5th International Scientific Research E-Congress (IBAD - 2020), İstanbul, Türkiye, 1 - 02 Eylül 2020

Yapay Zeka Bağlamında Kamu Yönetiminin Geleceği Veri Mahremiyeti Üzerine Bir Değerlendirme

2.Uluslararası İnsan Çalışmaları Kongresi - ICHUS2019, Ankara, Türkiye, 23 - 24 Kasım 2019, ss.394-417

Güvenlik Teknolojilerinin Şehirlerin Sürdürülebilirliğine Etkisi

13.ULUSLARARASI KAMU YÖNETİMİ SEMPOZYUMU (KAYSEM13), Gaziantep, Türkiye, 18 - 20 Nisan 2019, ss.1143-1158

İyi Tarım Uygulamalarına İ̇novatif Bir Yaklaşım: Mahalle Alışveriş Merkezi Kooperatifleri

2nd International Congress on New Horizons in Education and Social Sciences (ICES-2019), İstanbul, Türkiye, 18 - 19 Haziran 2019

Türkiye’nin Avrupa Arkeolojik Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme Yükümlülüklerini Yerine Getirme Performansının Değerlendirilmesi

2nd International Congress on New Horizons in Education and Social Sciences (ICES-2019), İstanbul, Türkiye, 18 - 19 Haziran 2019

Türkiye’nin Çevre Politikaları Kapsamında Mikroplastik Kirlilik Üzerine Bir Değerlendirme

2nd International Congress on New Horizons in Education and Social Sciences (ICES-2019), İstanbul, Türkiye, 18 - 19 Haziran 2019, ss.495-514

TBMM’de Grubu Bulunan Siyasi Partilerin Programlarında Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin Karşılaştırmalı Analizi

2nd International Conference on Management and Social Sciences, Antalya, Türkiye, 20 - 22 Nisan 2019, ss.80-121

Türkiye’de İmar Planlarının Sürdürülebilir Şehir Uygulamaları Bağlamında Analizi

EJSER 5th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SOCIAL SCIENCES, Antalya, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2019

Etkin ve Verimli Bir Katı Atık Yönetiminde Kooperatiflerin Önemi: Mahalle Atık Kooperatifleri Önerisi

EJSER 5th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SOCIAL SCIENCES, Antalya, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2019

Mahalle Büyüklüğünün Optimizasyonu ve Şehir Yönetimlerinin Sürdürülebilirliğine Etkisinin Değerlendirilmesi

Uluslararası Sosyal Bilimlerde Yeni Yaklaşımlar ve Eğilimler Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 8 - 09 Kasım 2018, ss.337-360

Endüstri 4.0’ın Kamu Yönetiminde Paradigma Değişimine Yapacağı Etkiler, Zorluklar ve Fırsatlar

Uluslararası Sosyal Bilimlerde Yeni Yaklaşımlar ve Eğilimler Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 8 - 09 Kasım 2018, ss.55-56

Çevre Sosyolojisi Bağlamında Türkiye’de Son Dönem Kentleşme ve Konut Politikalarına Toplu Konut İdaresi’nin Uygulamaları Kapsamında Bakış

4. International Congress on Political Economic and Social Studies, Venedik, İtalya, 28 - 30 Haziran 2018, ss.70-101

Metropoliten Şehirlerde Katı Atık Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ve Karşılaştırmalı Bir Analiz: İstanbul ve Berlin Örneği

4. International Congress on Political Economic and Social Studies, Venedik, İtalya, 28 - 30 Haziran 2018, ss.42-69

Şehirlerin Sürdürülebilirliğinde Güvenliğin Önemi ve Bileşenleri

6. Blue Black Sea International Congress, İstanbul, Türkiye, 27 - 28 Eylül 2018, ss.43

Avrupa Birliği Sürecinin Türkiye’de Çevre Politikalarına Eleştirisinin Değerlendirilmesi

6. Blue Black Sea International Congress, İstanbul, Türkiye, 27 - 28 Eylül 2018, ss.60

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Etkin Kullanımı İçin Bir Model Önerisi: Şehir Enerji Kooperatifleri

4th International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS), Venedik, İtalya, 28 - 30 Haziran 2018

Türkiye’ de Nükleer Enerji Yatırımlarındaki Ekonomi-Ekoloji Paradoksuna Analitik Bir Bakış

4th International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS), Venedik, İtalya, 28 - 30 Haziran 2018

Türkiye’de Engelli Haklarına İmar Hukuku ve Şehir Planlaması Kapsamında Bakış

4th International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS), Venedik, İtalya, 28 - 30 Haziran 2018

A Solution Proposal For Car Parking Problems In Cities: Neighbourhood Car Parking Cooperatives

INTERNATIONAL CONGRESS ON AFRO-EURASIAN RESEARCH IV, Budapest, Macaristan, 27 - 29 Nisan 2018, ss.14

Can “Aged Care Cooperatives” Be A Strategic Tool In Achieving Social Health Policies In Turkey?

INTERNATIONAL CONGRESS ON AFRO-EURASIAN RESEARCH IV, Budapest, Macaristan, 27 - 29 Nisan 2018, ss.15

Yerel Ölçekte Çevre Güvenliğine İlişkin Bir Örgütlenme Modeli Önerisi

Uluslararası Sosyal Bilimler İnovasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2018, ss.167

Can Co-operatives Play a Strategic Role in Achieving Sustainable Development in a Social Cell?

SOSCON Social Sciences Congress/ Uluslararası Sosyal Bilimler İnovasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2018, ss.206

The Strategic Importance of Environmental Security in Achieving Sustainable Urban Safety

CUDES 2018 - 7. International Congress on Current Debates in Social Science, İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Nisan 2018, ss.226

Dünyada ve Türkiye’ de Sağlık Kooperatiflerine Stratejik Bakış

22. Milletlerarası Türk Kooperatifçilik Kongresi, Ürgüp/NEVŞEHİR, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2017, ss.357-367

Kentsel Dönüşümün Yaşamsal Ölçeği: Sosyal Hücreler

International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS), Sarayova, Bosna-Hersek, 19 - 22 Mayıs 2017, ss.54-55

Türkiye’de Merkez Yerel ikileminde Sosyal Hizmet ve Sosyal Yardımın Planlanması

International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS), Sarayova, Bosna-Hersek, 19 - 22 Mayıs 2017, ss.56-57

A Look at the ”Neighbourhood Cooperatives” Concept through the Main Principles of the ”Akhy System” to Develop Sustainable Social Structures

International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS), Sarayova, Bosna-Hersek, 19 - 22 Mayıs 2017, ss.16-17

Bir İnsan Hakkı Olarak Konut

International Congress on Political, Economic and Social Studies, Sarayova, Bosna-Hersek, 19 - 22 Mayıs 2017, ss.459-460

Cooperatives: The Frontline Fighters of a ”Social Cell” in Building Sustainable Structures

International Conference on Social Sciences and Humanities, Üsküp, Makedonya, 12 - 14 Mayıs 2017, ss.15

An alternative perspective to the Owenite Movement window to sustainable cities Neighbourhood Cooperatives

The 4rd International Conference on Sustainable Development (ICSD 2016-Rome), Roma, 16 - 17 Eylül 2016, ss.188

The Significance of Social Components in Urban Transformation in theContext of Sustainability A Romany Neighbourhood Example Istanbul

The Inaugural IAFOR International Conference on the City (CITY2016-Barcelona), Barcelona, İspanya, 16 - 18 Temmuz 2016, ss.1-15

EXAMINATION OF USE OF WATER AND SOIL RESOURCES IN TERMS OF URBAN SUSTAINABILITY

1st European-Mediterranean Conference in Structural Engineering and Construction (EUROMED-SEC) - Interaction between Theory and Practice in Civil Engineering and Construction, İstanbul, Türkiye, 24 - 29 Mayıs 2016, ss.293-298 identifier

COASTAL PLANNING AND THE EVALUATION OF COASTAL STRUCTURES IN TERMS OF SUSTAINABILITY

1st European-Mediterranean Conference in Structural Engineering and Construction (EUROMED-SEC) - Interaction between Theory and Practice in Civil Engineering and Construction, İstanbul, Türkiye, 24 - 29 Mayıs 2016, ss.305-309 identifier

Kültürel Mirasın Korunması ve Sürdürülebilirlik Arasındaki Paradoks

8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 38. Kolokyumu, İstanbul, Türkiye, 6 - 08 Kasım 2014, ss.359-376

Osmanlı dan Günümüze Şehirsel Mimari Kimlik Anlayışı ve Fiziksel Mekana Yansımaları Üsküdar Örneği

Uluslararası Cumhuriyet'ten Günümüze Şehir ve Şehircilik Sempozyumu, Çorum, Türkiye, 2 - 04 Kasım 2012, ss.235-259

The importance of neighbourhoods in the context of sustainability The Ottoman neighbourhood administrative system

The 3rd International Academic Consortium for Sustainable Cities Symposium, Bangkok, Tayland, 8 - 09 Eylül 2012

Kitap & Kitap Bölümleri

The Rights of Disabled Individuals in Turkey through the Zoning and Development Legislations and the Principles of Urban Planning

Strategic Perspectives on Sustainable Development and Migration Issues in Turkey and Abroad, İmam Bakır Kanlı, Editör, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle-Upon-Tyne, ss.65-89, 2019

A Solution Proposal for Car Parking Problems inCities: “Neighbourhood Car Parking Cooperatives”

Interdisciplinary Public Finance, Business and Economics Studies Volume II, Akinci,Adil, Editör, Peter Lang Publishing, Inc., Berlin, ss.177-190, 2019

Can ‘Aged Care Co-operatives’ be a Strategic Tool in Achieving Social Health Policies in Turkey?

A Critical Review of Social Sciences Contemporary Issues, Sarıipek Doğa Başar,Yenihan Bora,Franca Valentina, Editör, frontpage, London, ss.217-233, 2019

The Rights of Disabled Individuals in Turkey through the Zoning and Development Legislations and the Principles of Urban Planning

Strategic Perspectives on Sustainable Development and Migration Issues in Turkey and Abroad, İmam Bakır Kanlı, Editör, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, ss.65-89, 2019

Türkiye’de Nükleer Enerji Yatırımlarındaki Ekonomi-Ekoloji Paradoksuna Analitik Bir Bakış

Güncel Kent Sorunları Üzerine Seçme Yazılar, İmam Bakır Kanlı, Editör, Ekin Yayınevi, Bursa, ss.177-202, 2018

The Strategic Importance of Environmental Security in Achieving Sustainable Urban Safety/Şehirlerin Güvenliğinin Sürdürülebilir Kılınmasında Çevresel Güvenliğin Stratejik Önemi

Current Debates in Public Finance and Public Administration, Akar Sevda,Şenbel Eser Duygu, Editör, IJOPEC Publication Limited, London, ss.121-132, 2018

Can Co-Operatives Play a Strategic Role in Achieving Sustainable Development in a Social Cell?

A Critical Review of Social Sciences: Theory and Practice, Bora Yenihan,Doğa Başar Sarıipek,Gökçe Cerev, Editör, frontpage, London, ss.85-94, 2018

In Turkey, Planning of Social Policy Social Service and Social Aid in Central-Local Dilemma

Disadvantageousness, Social Work and Religion, İnce Abdullah,Akyüz İsmail, Editör, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle-Upon-Tyne, ss.14-32, 2018

Avrupa Birliği Uyum Sürecinde Resmi BelgelerÜzerinden Türkiye’nin Çevre Politikasının Analizi

Uluslararası İlişkilerde Güncel Çalışmalar 2, Al Arzu,Balcı Meral, Editör, Savaş Yayınları, Ankara, ss.119-140, 2018

Uluslararası Politik Ekonomi Açısından Devlet, Piyasa ve Toplum

Uluslararası Politik Ekonomi 1, Al Arzu,Balcı Meral,Kanlı İmam Bakır, Editör, Savaş Yayınları, Ankara, ss.45-69, 2017

Kentsel Dönüşümün Yaşamsal Ölçeği: Sosyal Hücreler

Yerel Yönetimler Üzerine Seçme Yazılar, Beşel Furkan,Yardımcıoğlu Fatih, Editör, Beşköprü Yayınları, Sakarya, ss.143-177, 2017