Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Transformation of Ottoman Criminal Law İn The 19th Century: The Example of Crime of Comlicity

ULUM Dini Tetkikler Dergisi, cilt.2, sa.1, ss.103-120, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İslam da Helal ve Haramın Yeri ve Fıkıh Usulü Açısından Değerlendirilmesi

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, cilt.20, sa.20, ss.1-464, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İslâm'da Helal ve Haramın Yeri ve Fıkıh Usulü Açısından Temellendirilmesi

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, cilt.20, sa.20, ss.43-69, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir İslam Hukukuçusu Olarak Ekmelüddin el-Baberti

Kocaeli İlahiyat Dergisi, cilt.1, sa.2, ss.1-20, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yunu Emre Divanında Şeriat, Tarikat, Hakikat ve Marifet (Dört Kapı)

Kocaeli İlahiyat Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.1-18, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İslam Hukukunda Kadının Hukuki Tasarruf Ehliyeti

Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.25-39, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İslam Hukukunda Kadının Hukuki Tasarruf Ehliyeti Yıl Sayı 1 Kars 25 39

Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.25-39, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gıda Ürünlerinde Helal ve Haram Belirleme Yöntemi

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.16, sa.1, ss.453-478, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ebu Hanife'de Din ve Şeriat Ayrımı Var mı?

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, cilt.19, sa.19, ss.467-474, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Darülfünun Müfredatında Bir Ders Hikmeti Teşri ve Bir Metin

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sa.15, ss.345-370, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çağdaş Fakihler İctihad Kapısını Açabildi mi?

Türk Bilimsel Derlemeleri Dergisi, cilt.2, sa.21, ss.51-62, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kadın Fakihlerin Öncüsü Hz Aişe

Diyanet İlmî Dergi, cilt.45, sa.2, ss.73-91, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İslâm Hukukunda Takas

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sa.2, ss.285-299, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Klasik Fıkıh Doktrininde Kadının Namazda İmamlık Yapma Hakkı

Marife Dini Araştırmalar Dergisi, cilt.8, sa.1, ss.167-188, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anne Rahminde Sakat Kalan Çocukların Kürtaj yoluyla Düşürülmesi

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.12, sa.1, ss.25-45, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Mut'a Nikahı Üzerine Bazı Mülahazalar

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, cilt.9, ss.153-170, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kur'ân'a Göre Su Nimeti

Bakü Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Elmi Mecmuası, cilt.4, sa.7, ss.25-42, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kuran an a Göre Su Nimeti

Bakü Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Elmi Mecmuası, cilt.4, sa.7, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İslam Hukukuna Kadının Diyeti Konusundaki Bir İctihadın Değerlendirilmesi

Azerbaycan Milli Elmler Akademyası, Şergşunaslıgİ nstitutunun Araştırmalar Mecmuası, cilt.2, ss.20-45, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kutsal Dinlere Mahsus Bir Temizlik Şekli Gusül Abdesti

Bakü Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Elmi Mecmuası, cilt.3, sa.6, ss.21-48, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Şii Sünni Usul Polemiği: Tûsî Örneği

Marife Dini Araştırmalar Dergisi, cilt.5, sa.3, ss.213-232, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İslâm'da Mezheplerin Yakınlığı ve Yakınlaşmanın Esas İstikametlerine Dair Bazı Mülahazalar

Bakü Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ElmiMecmuesi, cilt.2, sa.1, ss.15-20, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İdealist Bir İslam Hukukçusu Abdulvehhab Hallaf

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sa.6, ss.337-346, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Some Opinions About The Muta Marriage

Bakü Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ElmiMecmuesi, cilt.2, sa.1, ss.21-34, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Caferi Usulcü Ebü Cafer et Tüsi ye Göre Bağlayıcılık Açısından Hz Peygamber in Fiilleri

Bakü Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Elmi Mecmuası, cilt.2, sa.3, ss.45-69, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Zor Zamanda Yapabileceklerin En İyisini Yapan Bir İslam Alimi Ahmed Hamdi Akseki

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sa.6, ss.297-312, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Şii Sünni Usul Polemiği Tusi Örneği

Marife, cilt.5, sa.3, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İslam da Mezheplerin Yakınlığı ve Yakınlaşmanın Esas İstikametlerine Dair Bazı Mülahazalar

Bakü Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ElmiMecmuesi, cilt.2, sa.1, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Klasik Fıkıh Kitaplarında Kadının Cemaatle İbadeti Konusundaki Yaklaşımlarda Fitne Söyleminin Rolü

Marife Dini Araştırmalar Dergisi, cilt.4, sa.2, ss.54-80, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İslâm'da İbadet-Ahlak İlişkisi

Azerbaycan Milli ElmlerAkademyası Akademik Ziya Bünyadov Adına Şerqşunaslıqi nstitutunun Elmi Araştırmalar Mecmuası, cilt.3, ss.245-265, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İslam da İbadet Ahlak İlişkisi

Azerbaycan Milli ElmlerAkademyası Akademik Ziya Bünyadov Adına Şerqşunaslıqi nstitutunun Elmi Araştırmalar Mecmuası, cilt.3, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mutezili Usulcü Ebu'l-Hüseyn el-Basri'ye Göre Bilgi Kaynağı ve Deli Olarak Ahad Haber

Marife Dini Araştırmalar Dergisi, cilt.3, sa.3, ss.163-184, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ebü Said el Hadimi'nin Hayatı, Eserleri ve Bazı Fıkhi Görüşleri

Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sa.18, ss.147-168, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İslam Hukuk Düşüncesinde Taabbudi Hükümler ve Taabbudiyyatın Sahası Üzerine

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, cilt.2, ss.25-57, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fıkhî Hadislerin Doğru Anlaşılıp Yorumlanmasıyla İlgili Bazı Esaslar

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.5, sa.2, ss.153-173, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Mansurizade Said'in Klasik Fıkıhçılara Yönelttiği Eleştiriler

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.5, sa.1, ss.223-262, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ebu Hanife'nin İctihadlarında İnsan Hak ve Özgürlüğüne Verdiği Önem

İslami Araştırmalar Dergisi, cilt.15, ss.247-253, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Müdayene Âyetinin İslam Hukuku Açısından Değerlendirilmesi

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sa.4, ss.193-224, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İslâm Hukukunda Şahsa Kefalet Müessesesi

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sa.2, ss.301-328, 1998 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Sivas’xxlı İbn Hümam ve Zâdu’xxl-fakir Adlı Eseri

Her Yönüyle Sivas Kongresinin 100. yılında Sivas Uluslararası Sempozyum, Sivas, Türkiye, 25 - 27 Nisan 2019, cilt.4, ss.103-113

İzmit âlimlerinden İbrahim Edhem ve Kurban Ahkâmı İle İlgili Risalesi

Uluslararası Orhan Gazi ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu, Kocaeli, Türkiye, 9 - 11 Ocak 2019, cilt.3, ss.1597-1603

Din ve Medeniyet İlişkisi

Uluslararası Geçmişten Günümüze Sinop’ta Türk-İslam Kültürü Sempozyumu, Sinop, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2018, cilt.1, ss.25-32

Hz. Ömer’in Müellefe-i kuluba Zekat Konusundaki Uygulaması ve Hanefi Mezhebine Etkisi

Uluslararası Hz. Ömer Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 2 - 04 Kasım 2017, cilt.3, ss.135-145

Hz. Ömer’xxin Müellefe-i kuluba Zekat Konusundaki Uygulaması ve Hanefi Mezhebine Etkisi

Uluslararası Hz. Ömer Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 2 - 04 Kasım 2017, cilt.3, ss.135-145

İlm-i Mikat ve Davud-i Karsi’xxnin Bu İlme Dair Şerhu Risaleti’xxl-fethiyye Adlı eserinin Tanıtım ve Tahlili

Uluslararası Davud-ı Karsi Sempozyumu, Kars, Türkiye, 11 Mayıs - 14 Kasım 2017, ss.268-286

İlm-i Mikat ve Davud-i Karsi’nin Bu İlme Dair Şerhu Risaleti’l-fethiyye Adlı Eserinin Tanıtım ve Tahlili

Uluslararası Davud-ı Karsi Sempozyumu, Kars, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017, ss.268-286

Hoca Ahmet Yesevi Divanında Şeriat, Tarikat, Hakikat ve Marifet

Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi: Türkistan Forumu III, Temirtau, Kazakistan, 26 - 28 Nisan 2017, ss.1341-4349

Tasarrufa Dayalı Faizsiz Finansman Yöntemi

Güncel Dini Meseleler İstişare Toplantısı VII, Ankara, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2017, ss.52-65

İzmit’xxin Mürşitlerinden Ahmet Hilmi Efendi ve Mucidu’xxl-futuh Adlı Eseriyle Verdiği Mesaj

Uluslararası Gazi Süleyman Paşa ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu III, Kocaeli, Türkiye, 01 Aralık 2017, ss.2677-2684

İzmit’in Mürşitlerinden Ahmet Hilmi Efendi ve Mucidu’l-futuh Adlı Eseriyle Verdiği Mesaj

Uluslararası Gazi Süleyman Paşa ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu III, Kocaeli, Türkiye, 25 - 27 Mart 2016, ss.2677-2684

Hz. Aişe’nin Fıkıhçılığı ve Kadınlarla İlgili Konulara Yaklaşımı

Müminlerin Annesi Hz. Aişe, Sivas, Türkiye, 29 - 30 Nisan 2016, ss.221-228

Yunus Emre'nin Şiirlerinde Hikmet-i Teşri

III. Uluslararası Yunus Emre Sempozyumu, Ordu, Türkiye, 5 - 06 Mayıs 2017, ss.47-64

Kara Davut ve Menar Şerhi

Uluslarası Çoban Mustafa Paşa ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu IV, Kocaeli, Türkiye, 24 - 26 Mart 2017, ss.123-124

Taşköprizade Ahmed b. Mustafa ve Şerhu Mukaddimeti's-Salât Adlı Eseri

III. ULUSLARARASI ŞEYH ŞA’BÂN’I VELÎ SEMPOZYUMU, Kastamonu, Türkiye, 6 - 08 Mayıs 2016, ss.1-1132

Mahremiyetin Tanımı ve Sınırı

Din Gelenek ve Ahlak Bağlamında Mahremiyet Algıları Sempozyumu, ed. Yavuz Ünal vd., Samsun: Ordu İlahiyat VakfıYayını C. I (2015)., Ordu, Türkiye, 27 - 29 Mart 2015, ss.33-43

Yunus Emre Divanı'nda Şariat, Tarikat, Hakikat ve Marifet Dört Kapı

II. Uluslararası Yunus Emre Sempozyumu, Ordu, Türkiye, 13 - 14 Mayıs 2016, ss.10-20

İzmit in Mürşitlerinden Ahmet Hilmi Efendi ve Mucidu l futuh Adlı Eseri İle Verdiği Mesaj

Uluslararası Gazi Süleyman Paşa Sempozyumu III, Kocaeli, Türkiye, 25 - 27 Mart 2016

İbn Arabi'nin Bakışıyla Oruç ve Esrarı

Uluslararası Ramazan Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Temmuz 2012, ss.119-132

İslam Hukukçularının Hikmetten Yararlanma Konusundaki Yaklaşımları

Akademide Felsefe Hikmet ve Din, Zonguldak, Türkiye, 12 - 14 Aralık 2013, ss.209-223

Bedrüddin Ayni'nin Remzü'l-hakâik Adlı Eseri ve Bazı Fıkhi Görüşleri

Bedrüddin Ayni Sempozyumu, Gaziantep, Türkiye, 10 - 11 Mayıs 2013, ss.123-152

Hakkında Nas Olan Konularda Helal ve Haram

Günümüzde Helal Gıda, İstanbul, Türkiye, 26 - 28 Kasım 2011, ss.52-72

Cami İklimini Solumak ve Cemaate Devam Konusunda Kadınlara Getirilen Yasağın Gerekçesi

Cami Merkezli Hayat: YECDER III. Ulusal Din Görevlileri Sempozyum Tebliğleri , İstanbul, Türkiye, 13 - 18 Mayıs 2012, cilt.1, ss.31-52

“Cami İklimini Solumak ve Cemaate Devam KonusundaKadınlara Getirilen Yasağın Gerekçesi”, 2012-İstanbul), 2013, s. 31-52.

Cami Merkezli Hayat:YECDER III. Ulusal Din Görevlileri Sempozyum Tebliğleri (13 Mayıs, İstanbul, Türkiye, 13 Mayıs 2012, cilt.1, ss.31-52

Zile'li Muharrem Efendi'nin Umdetü'n-Nisa Adlı Kadın İlmihali

II. Zile Sempozyumu, Tokat, Türkiye, 09 Ekim 2011, ss.230-255

İslam Hukukçusu Olarak Kadı Burhaneddin ve İslam Hukuku ile İlgili Eserleri

Uluslararası Oğuz Türkçesi ve Kadı Burhaneddin Çalıştayı, Sivas, Türkiye, 13 Ekim 2011 - 15 Ekim 2013, ss.123-145

Hulusi Efendi'nin Eserlerinde Fıkıh Risaleleri

Sarıhatipzadeler Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 08 Mayıs 2011, ss.53-78

Serahsi'de Helal Kazanç Teorisi

Uluslararası Serahsi Sempozyumu, Sakarya, Türkiye, 15 - 17 Ekim 2010, ss.325-352

Tasavvufi Tefsirlerin Ahkam Ayetlerine Yaklaşımı: İsmail Hakkı Bursevi Örneği

Tefsir Akademisi III, İstanbul, Türkiye, 4 - 11 Eylül 2010, ss.261-280

ihramcızade'de Peygamber Sevgisi

İhramcızade Sempozyumu, Malatya, Türkiye, 04 Ekim 2009, ss.120-135

Toplum ve Dindarlık Algısı

IV. Din Şurası, Ankara, Türkiye, 12 - 16 Ekim 2009, ss.280-292

Mukayeseli İslam Hukukunda İbn Rüşd'ün Yeri

Doğu-Batı İlişkisinin Entelektüel Boyutu Uluslararası İbn Rüşd Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 9 - 11 Ekim 2008, ss.132-150

Allah ın İnsanlığa Alternatifsiz Nimeti Su

Uluslararası Çevre ve Din Sempozyumu, 15 - 16 Mayıs 2008

Azerbaycan da Dini Hayat

Türk Dünyasının İslamiyete Katkıları, Baku, Azerbaycan, 31 Mayıs - 01 Haziran 2007, ss.207-216

İktisadın Ahlaki Temelleri ve Globallaşmaya Katkısı

Globallaşma ve Merkezi Asiya, Baku, Azerbaycan, 2 - 05 Mayıs 2007, ss.128-142

Bir Folklor Unsuru Olarak İslam ın Bakışı

ortak Türk geçmişinden ortak Türk geleceğine IV Uluslar arası Folklor Konferansı, 1 - 03 Kasım 2006

İslam ın Örf Adet Verdiği Değer ve Türklerin Müslümanlaşmasını Kolaylaştıran Bazı Örf ve Adetler

Türk Geçmişinden Ortak Türk geleceğine III Uluslar arası Folklor Konferansı, 13 - 16 Kasım 2005

Tarih ve Tabakat Kitaplarında Meraşi Nisbesini Alan Maraşlı Bilginler

I. Kahramanmaraş Sempozyumu, Kahramanmaraş, Türkiye, 6 - 08 Mayıs 2004, ss.3-20

Globallaşma İnsan Hakları ve Din

Globallaşan Dünyada İslam, 30 - 31 Mayıs 2005

Dini Metinlerin Tercümesinde Karşılaşılan Bazı problemler

Tercüme ve Transmilli Prosesler, 14 - 15 Nisan 2005

Hanefi Mezhebinin Şafii Mezhebinden İlkesel Düzeyde arzettiği Bazı Farklılıklar ve Bunların Pratik Sonuçları

İmam-ı Azam Ebu Hanife ve Düşünce Sistemi Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 16 - 19 Ekim 2003, ss.273-280

Kitap & Kitap Bölümleri

İslam Hukukuna Giriş

Bilay Yayınları, Ankara, 2019

İmam Birgivi’nin ”İnaye” Üzerine Yazdığı ”Ta’likat” Kitabındaki Yöntemi ve Fıkhi-Usuli Yaklaşımları

Balıkesirli Bir İslâm Alimi İmam Birgivi, Yunus Emre Gördük,Mehmet Özkan,Savaş Kocabaş,Abdullah Kahraman,Kaşif Hamdi Okur,Halis Demir, Editör, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları/ Eğitim, Balıkesir, ss.120-156, 2019

Nesimî’xxnin Dine Aykırı Görüşleri ve İğdam Edilmesinin İslam Hukuku AçısındanDeğerlendirilmesi

Nesimi Kitabı, Alim Yıldız-Yusuf Yıldırım, Editör, Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiRektörlük Matbaası, Sivas, ss.47-64, 2019

İmam-ı Rabbani’xxde Şeriat-Tasavvuf Bütünlüğü

İmam-ı Rabbani Dini ve TAsavvufi Görüşleri, Kadir Özköse, Editör, Nasihat Yayınları, Ankara, ss.97-279, 2019

İmam Maturidi’xxde İçtihatla Nesih ve Maslahatı Nassa Tercih Meselesi

İmam Maturidi ve Te’xxvilâtü’xxl-Kur’xxân, Hatice K.Arpaguş,Mehmet Ümit, Editör, M.Ü.İlahiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul, ss.131-146, 2019

Hüküm,Hâkim, Mahkûmun aleyh ve Mahkûmun bih

Fıkıh Usulü, Talip Türcan, Editör, Grafiker, Ankara, ss.61-115, 2019

Fıkhi Perspektiften Sırrın İfşası

Mahremiyet Kayatın Sırları ve Sınırları, Nazife Şişman, Editör, İnsan Yayınları, İstanbul, ss.79-89, 2019

Nasslar Çerçevesinde Mahremiyet: Tanımı ve Sınırları

Mahremiyet Bağlamında Sosyal Medya ve Aile, Faruk Görgülü, Editör, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, ss.55-63, 2019

Hz. Peygamber’in Getirdiği Bazı Dini-Hukuki Mesajlar

Tüm Yönleriyle Hz. Peygamber ve Ahlakı, Abdulkadir Macit, Editör, Ensar Neşriyat, İstanbul, ss.357-376, 2019

İslam İktisadına Giriş

İktisat Yayınları, Bayrut, 2018

Hac

İslâm İbadet Esasları, Abdullah Kahraman,Ahmet Eksi,Abdurrahman Karabulut, Editör, Ensar Nesriyat, İstanbul, ss.150-300, 2018

1. Ünite: Fıkıh İlmi

Anadolu İmam Hatip Lisesi-FIKIH Ders Kitabı, Hasan Serhat Yeter,Abdullah Kahraman,Saffet Köse,Servet Bayındır,Recep Özdirek,Adnan Memduhoğlu,Orhan Çeker,İbrahim Yılmaz, Editör, MEB Yayınları, Ankara, ss.9-27, 2018

1. Ünite: Fıkıh İlmi

Anadolu İmam Hatip Lisesi-FIKIH Ders Kitabı, Dr. Recep Özdirek, Recep Küçükşahin, Editör, MEB Devlet Kitapları, Ankara, ss.11-20, 2018

Fıkıh Usulü

Ragbet Yayınları, İstanbul, 2017

İslam Hukuku Terimleri Sözlüğü

Nizamiye Akademi, İstanbul, 2017

Zübdetü’l-esrar

Sivas Belediyesi Kültür Yayınları, Sivas, 2017

Zübdetü’xxl-esrar

Sivas Belediyesi, Sivas, 2017

Devletler Hukuku

İslâm Hukuku, Talip Türcan,Orhan Çeker,Saffet Köse,Abdullah Kahraman,Mustafa Yıldırım,Nasi Aslan,Hacı Mehmet Günay,Abdurrahman Haçkalı,Halit Çalış,Adnan Koşum,Ali Kaya,Şevket Topal,Ünal Yerlikaya,Ahmet Muhammet Peşe,Yıldız Demir, Editör, Grafiker Yayınları, İstanbul, ss.529-548, 2017

Bir Faizsiz Finansman Yöntemi olarak Müşareke Akdi ve Tasarrufa Dayalı Faizsiz Sistem (Elbirliği Sistemi Örneği)

Tasarrufa Dayalı Faizsiz Finansman Sistemi, Ömer Çekin,İlker Koç,Şakir Görmüş,Hacı Mehmet Günay, Editör, Ensar Nesriyat, İstanbul, ss.55-85, 2017

Günümüz Fıkıh Problemleri: Sebepler, Yöntemler, Yaklaşımlar

İslâm Hukuku, Talip Türcan,Orhan Çeker,Saffet Köse,Abdullah Kahraman,Mustafa Yıldırım,Nasi Aslan,Hacı Mehmet Günay,Abdurrahman Haçkalı,Halit Çalış,Ünal Yerlikaya,Ahmet Muhammet Peşe,Yıldız Demir,Beşir Gözübenli, Editör, Grafiker Yayınları, İstanbul, ss.601-619, 2017

6. Bölüm: Hac ve Umre

İslâm İbadet Esasları, Talip Türcan, Editör, Grafiker Yayınları, İstanbul, ss.1-400, 2017

Yargılama Hukuku

İslâm Hukuku, Talip Türcan,Orhan Çeker,Saffet Köse,Abdullah Kahraman,Mustafa Yıldırım,Nasi Aslan,Hacı Mehmet Günay,Abdurrahman Haçkalı,Halit Çalış,Adnan Koşum,Ali Kaya,Şevket Topal,Ünal Yerlikaya,Ahmet Muhammet Peşe,Yıldız Demir, Editör, Grafiker Yayınları, İstanbul, ss.577-598, 2017

Fıkhi Hükümler ve Kaynakları

Fıkıh, Abdullah Kahraman,Servet Bayındır,Recep Özdirek,Adnan Memduhoğlu,İbrahim Yılmaz,Ahmet Özdemir, Editör, MEB Yayınları, Ankara, ss.15-35, 2017

Akit Teorisi, Mülkiyet Teorisi

İslam Hukukuna Giriş, Abdullah Kahraman, Editör, Atatürk Üniversitesi Web Sitesi, Erzurum, ss.50-113, 2017

Taşralı Bir Sufi-Fakih: Zile’li Muharrem Efendi ve Hediyyetü’s-su’lûk Adlı Eseri

Osmanlı’da İlm-i Fıkıh Alimler, Eserler, Meseleler, Mürteza Bedir,Abdurrahman Haçkalı,İlyas Yıldırım,Orhan Ençakar,Abdullah Kahraman,Özgür Kavak,Adem Yığın,Hüseyin Örs,Murat Yıldırım,Asım Cüneyt Köksal,Süleyman Kaya,Bilal Ali, Editör, İsar Yayınları , İstanbul, ss.80-118, 2017

İbadât (Namaz - Zekat - Ramazan Ayı ve Oruç)

Fıkıh, Orhan Çeker,Saffet Köse,Abdullah Kahraman,Servet Bayındır,İbrahim Yılmaz,Recep Özdirek,Adnan Memduhoğlu,Hasan Serhat Yeter, Editör, MEB Devlet Yayınları, Ankara, ss.124-153, 2017

3. Ünite Oruç, Zekat ve Hac

Fıkıh Okumaları, Abdullah Kahraman,Servet Bayındır,Recep Özdirek,Adnan Memduhoğlu,İbrahim Yılmaz,Ahmet Özdemir, Editör, MEB Yayınları, Ankara, ss.8-65, 2017

Hac, Kurban

Anadolu İmam Hatip Lisesi FIKIH, Abdullah Kahraman,Servet Bayındır,Recep Özdirek,Adnan Memduhoğlu,İbrahim Yılmaz,Saffet Köse,Hasan Serhat Yeter, Editör, MEB Devlet Yayınları, Ankara, ss.150-172, 2017

Taşralı Bir Sufi-Fakih: Zile’xxli Muharrem Efendi veHediyyetü’xxs-su’xxlûk Adlı Eseri

Osmanlı’xxda İlm-i Fıkıh, Murteza Bedir vd., Editör, İsar Yayınları, İstanbul, ss.3-527, 2017

DEVLETLER HUKUKU

İSLAM HUKUKU, TALİP TÜRCAN, Editör, Grafiker Yayınları, Ankara, ss.529-548, 2017

3. Ünite Oruç, Zekat ve Hac

Fıkıh Okumaları, , Editör, MEB, Ankara, ss.49-89, 2017

GÜNÜMÜZ FIKIH PROBLEMLERİ: SEBEPLER, YÖNTEMLER, YAKLAŞIMLAR

İSLAM HUKUKU, TÜRCAN TALİP, Editör, Grafiker Yayınları, Ankara, ss.601-619, 2017

2. Bölüm: Fıkıh Usulü-Tanımı, Tarihçesi ve Meslekler/Şeri Deliller/Şeri Hükümler

İslam Hukuku El Kitabı, Talip Türcan, Editör, Grafiker, Ankara, ss.1-862, 2017

YARGILAMA HUKUKU

İSLAM HUKUKU, TALİP TÜRCAN, Editör, Grafiker Yayınları, Ankara, ss.577-598, 2017

Fıkhi Hükümler ve Kaynakları

Fıkıh, Rcep Özdirek, Editör, MEB Devlet Kitapları, Başak Matbaacılık, Ankara, ss.49-79, 2017

Hac, Kurban

Anadolu İmam Hatip Lisesi FIKIH, Yrd.Doç.Dr. Recep Özdirek, Editör, MEB, Ankara, ss.150-172, 2017

6. Bölüm: Hac ve Umre

İsam İbadet Esasları, Talip Türcan, Editör, Grafiker, Ankara, ss.1-400, 2017

Cübbü'l-Mesâil

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, İstanbul, 2016

Hazret Nizami Gencevinin Sırlar Hazinesi 9 Kitap

Azarbaycan MEA Geologia İnstitutu "Nafta Press", Baku, 2016

İhvan'ı Safa Risaleleri Cilt 5

Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2016

Cübbü l Mesail

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı yayınları, İstanbul, 2016

İslam Hukuku Terimler Sözlüğü

Nizamiye Akademi, İstanbul, 2016

Fıkıh Okumaları

Anadolu İmam Hatip Liseleri Fıkıh Okumaları, Abdullah Kahraman,Servet Bayındır,Recep Özdirek,Adnan Memduhoğlu,İbrahim Yılmaz,Ahmet Özdemir, Editör, MEB, Ankara, ss.125-146, 2016

Fakihin Toplumsal Rolü

Fıkıh Sosyolojisi, Abdullah Kahraman,Ahmet Yaman,Hakan Olgun, Editör, Eski Yeni, Ankara, ss.271-280, 2016

Balkanlarda İslam Hukukunun Tarihi (Bosna-Hersek Örneği)

Balkanlarda İslam , Muhammet Savaş Kafkasyali, Editör, TİKA, Ankara, ss.117-155, 2016

Fakihin Toplumsal Rolü

Fıkıh Sosyolojisi, Mustafa Tekin, Editör, Eski Yeni, Ankara, ss.271-280, 2016

Balkanlarda İslam Hukukunun Tarihi (Bosna-Hersek Örneği)

Balkanlar da İslam Cilt 3, Muhammet Savaş Kafkasyali, Editör, TİKA, Ankara, ss.117-155, 2016

Öncelikler Fıkhı

Nida Yayıncılık, İstanbul, 2015

İmam Serahsi'nin Hayatı ve Helal Kazanca Dair Bazı görüşleri

Doğudan Batıya Düşüncenin Serüveni, Bayram Ali Çetinkaya, Editör, İnsan Yayınları, İstanbul, ss.1161-1174, 2015

Darulfünun Hocalarından Mansûrizâde Mehmed Said ve Klasik Fıkhın Sınırlarını Zorlayan Bazı Görüşleri

Doğudan Batıya Düşüncenin Serüveni, Selim Eren,Ali öztürk, Editör, İnsan Yayınları, İstanbul, ss.293-312, 2015

Ehli Sünnet Hukuk Okulunun Doğuşu

Doğudan Batıya Düşüncenin Serüveni, Bayram Ali Çetinkaya, Editör, İnsan Yayınları, İstanbul, ss.47-66, 2015

Ebu Said el-Hadimi'nin Hayatı, Eserleri, İlmi Kişiliği ve Bazı fıkhi Görüşleri

Doğudan Batıya Düşüncenin Serüveni, Bayram Ali Çetinkaya,Ahmet Hamdi Furat, Editör, İnsan Yayınları, İstanbul, ss.1019-1040, 2015

Ehli Sünnet Hukuk Okulunun Doğuşu

Doğudan Batıya Düşüncenin Serüveni, Abdullah Kahraman/Bayram Ali Çetinkaya, Editör, İnsan Yayınları, İstanbul, ss.47-66, 2015

İmam Serahsi'nin Hayatı ve Helal Kazanca Dair Bazı görüşleri

Doğudan Batıya Düşüncenin Serüveni, Abdullah Kahraman/B.Ali Çetinkaya, Editör, İnsan Yayınları, İstanbul, ss.1161-1174, 2015

Darulfünun Hocalarından Mansurizade Mehmed Said ve Klasik Fıkhın Sınırlarını Zorlayan BAzı Görüşleri

Doğudan Batıya Düşüncenin serüveni, Selim Eren/Ali Öztürk, Editör, İnsan yayınevi, İstanbul, ss.293-312, 2015

Ebu Said el-Hadimi'nin Hayatı, Eserleri, İlmi Kişiliği ve Bazı fıkhi Görüşleri

Doğudan Batıya Düşüncenin Serüveni, B.Ali Çetinkaya/A.Hamdi Furat, Editör, İnsan yayınevi, İstanbul, ss.1019-1040, 2015

2. Bölüm: Fıkıh Usulü-Tanımı, Tarihçesi ve Meslekler/Şeri Deliller/Şeri Hükümler

İslam Hukuku El Kitabı, Talip Türcan,Orhan Çeker,Saffet Köse,Abdullah Kahraman,Mustafa Yıldırım,Nasi Aslan,Hacı Mehmet Günay,Abdurrahman Haçkalı,Halit Çalış,Adnan Koşum,Ali Kaya,Şevket Topal,Ünal Yerlikaya,Ahmet Muhammet Peşe,Yıldız Demir,Hasan Kayapınar, Editör, Grafiker Yayınları, Ankara, ss.120-185, 2013

Cisimsel-Doğal Bilimlerin Onuncu Risalesi: Duyu ve Duyum'a Dair

İhvân ı safa Risâleleri, Abdullah kahraman, Editör, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, ss.274-288, 2013

Filozofların İnsan Küçük Bir Alemdir Görüşüne Dair

İhvân ı safa Risâlesi, Abdullah Kahraman, Editör, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, ss.319-335, 2013

Cisimsel-Doğal Bilimlerin Onuncu Risalesi: Duyu ve Duyum'a dair

İhvan ı safa Risaleleri, Abdullah Kahraman, Editör, Ayrıntı yayınları, İstanbul, ss.274-288, 2013

Filozofların İnsan Küçük Bir Alemdir Görüşüne Dair

İhvan ı safa Risalesi, Abdullah KAHRAMAN, Editör, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, ss.319-335, 2013

Uzun Günlerde Oruç

İz Yayıncılık, İstanbul, 2010

Toplum ve Dindarlık Algısı

IV.Din Şurası Tebliğ ve Müzakereleri, , Editör, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, ss.280-292, 2009

İslam Borçlar Hukukunda Kefalet Sözleşmesi

Marmara Üniversitesi İlahiyat Vakfı Yayınları, İstanbul, 2008

İslâm'da İbadetlerin Değişmezliği

Akademi Yayınları, İstanbul, 2002

İslam da İbadetlerin Değişmezliği

Akademi Yayınları, İstanbul, 2002

Ansiklopedide Bölümler

Tabâtabâî, Muhammed Hüseyin

Diyanet Vakfı Yayınları, ss.3, 2018

TRABLUSÎ, Alâeddin

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, ss.2, 2012

TÛSÎ, Ebû Ca‘fer

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, ss.3, 2012

Tedavi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, ss.3, 2011