Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Kadın Fakihlerin Öncüsü Hz Aişe

Diyanet İlmî Dergi , vol.45, no.2, pp.73-91, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Şii Sünni Usul Polemiği Tusi Örneği

Marife , vol.5, no.3, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sivas’xxlı İbn Hümam ve Zâdu’xxl-fakir Adlı Eseri

Her Yönüyle Sivas Kongresinin 100. yılında Sivas Uluslararası Sempozyum, Sivas, Turkey, 25 - 27 April 2019, vol.4, pp.103-113

İzmit âlimlerinden İbrahim Edhem ve Kurban Ahkâmı İle İlgili Risalesi

Uluslararası Orhan Gazi ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu, Kocaeli, Turkey, 9 - 11 January 2019, vol.3, pp.1597-1603

Din ve Medeniyet İlişkisi

Uluslararası Geçmişten Günümüze Sinop’ta Türk-İslam Kültürü Sempozyumu, Sinop, Turkey, 5 - 07 October 2018, vol.1, pp.25-32

Hz. Ömer’in Müellefe-i kuluba Zekat Konusundaki Uygulaması ve Hanefi Mezhebine Etkisi

Uluslararası Hz. Ömer Sempozyumu, Sivas, Turkey, 2 - 04 November 2017, vol.3, pp.135-145

Hz. Ömer’xxin Müellefe-i kuluba Zekat Konusundaki Uygulaması ve Hanefi Mezhebine Etkisi

Uluslararası Hz. Ömer Sempozyumu, Sivas, Turkey, 2 - 04 November 2017, vol.3, pp.135-145

İlm-i Mikat ve Davud-i Karsi’xxnin Bu İlme Dair Şerhu Risaleti’xxl-fethiyye Adlı eserinin Tanıtım ve Tahlili

Uluslararası Davud-ı Karsi Sempozyumu, Kars, Turkey, 11 May - 14 November 2017, pp.268-286

Hoca Ahmet Yesevi Divanında Şeriat, Tarikat, Hakikat ve Marifet

Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi: Türkistan Forumu III, Temirtau, Kazakhstan, 26 - 28 April 2017, pp.1341-4349

Tasarrufa Dayalı Faizsiz Finansman Yöntemi

Güncel Dini Meseleler İstişare Toplantısı VII, Ankara, Turkey, 12 - 14 October 2017, pp.52-65

İzmit’xxin Mürşitlerinden Ahmet Hilmi Efendi ve Mucidu’xxl-futuh Adlı Eseriyle Verdiği Mesaj

Uluslararası Gazi Süleyman Paşa ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu III, Kocaeli, Turkey, 01 December 2017, pp.2677-2684

İzmit’in Mürşitlerinden Ahmet Hilmi Efendi ve Mucidu’l-futuh Adlı Eseriyle Verdiği Mesaj

Uluslararası Gazi Süleyman Paşa ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu III, Kocaeli, Turkey, 25 - 27 March 2016, pp.2677-2684

Hz. Aişe’nin Fıkıhçılığı ve Kadınlarla İlgili Konulara Yaklaşımı

Müminlerin Annesi Hz. Aişe, Sivas, Turkey, 29 - 30 April 2016, pp.221-228

Yunus Emre'nin Şiirlerinde Hikmet-i Teşri

III. Uluslararası Yunus Emre Sempozyumu, Ordu, Turkey, 5 - 06 May 2017, pp.47-64

Kara Davut ve Menar Şerhi

Uluslarası Çoban Mustafa Paşa ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu IV, Kocaeli, Turkey, 24 - 26 March 2017, pp.123-124

Taşköprizade Ahmed b. Mustafa ve Şerhu Mukaddimeti's-Salât Adlı Eseri

III. ULUSLARARASI ŞEYH ŞA’BÂN’I VELÎ SEMPOZYUMU, Kastamonu, Turkey, 6 - 08 May 2016, pp.1-1132

Mahremiyetin Tanımı ve Sınırı

Din Gelenek ve Ahlak Bağlamında Mahremiyet Algıları Sempozyumu, ed. Yavuz Ünal vd., Samsun: Ordu İlahiyat VakfıYayını C. I (2015)., Ordu, Turkey, 27 - 29 March 2015, pp.33-43

Yunus Emre Divanı'nda Şariat, Tarikat, Hakikat ve Marifet Dört Kapı

II. Uluslararası Yunus Emre Sempozyumu, Ordu, Turkey, 13 - 14 May 2016, pp.10-20

İzmit in Mürşitlerinden Ahmet Hilmi Efendi ve Mucidu l futuh Adlı Eseri İle Verdiği Mesaj

Uluslararası Gazi Süleyman Paşa Sempozyumu III, Kocaeli, Turkey, 25 - 27 March 2016

İbn Arabi'nin Bakışıyla Oruç ve Esrarı

Uluslararası Ramazan Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 13 - 15 July 2012, pp.119-132

İslam Hukukçularının Hikmetten Yararlanma Konusundaki Yaklaşımları

Akademide Felsefe Hikmet ve Din, Zonguldak, Turkey, 12 - 14 December 2013, pp.209-223

Bedrüddin Ayni'nin Remzü'l-hakâik Adlı Eseri ve Bazı Fıkhi Görüşleri

Bedrüddin Ayni Sempozyumu, Gaziantep, Turkey, 10 - 11 May 2013, pp.123-152

Hakkında Nas Olan Konularda Helal ve Haram

Günümüzde Helal Gıda, İstanbul, Turkey, 26 - 28 November 2011, pp.52-72

Cami İklimini Solumak ve Cemaate Devam Konusunda Kadınlara Getirilen Yasağın Gerekçesi

Cami Merkezli Hayat: YECDER III. Ulusal Din Görevlileri Sempozyum Tebliğleri , İstanbul, Turkey, 13 - 18 May 2012, vol.1, pp.31-52

“Cami İklimini Solumak ve Cemaate Devam KonusundaKadınlara Getirilen Yasağın Gerekçesi”, 2012-İstanbul), 2013, s. 31-52.

Cami Merkezli Hayat:YECDER III. Ulusal Din Görevlileri Sempozyum Tebliğleri (13 Mayıs, İstanbul, Turkey, 13 May 2012, vol.1, pp.31-52

Zile'li Muharrem Efendi'nin Umdetü'n-Nisa Adlı Kadın İlmihali

II. Zile Sempozyumu, Tokat, Turkey, 09 October 2011, pp.230-255

İslam Hukukçusu Olarak Kadı Burhaneddin ve İslam Hukuku ile İlgili Eserleri

Uluslararası Oğuz Türkçesi ve Kadı Burhaneddin Çalıştayı, Sivas, Turkey, 13 October 2011 - 15 October 2013, pp.123-145

Hulusi Efendi'nin Eserlerinde Fıkıh Risaleleri

Sarıhatipzadeler Sempozyumu, Sivas, Turkey, 08 May 2011, pp.53-78

Serahsi'de Helal Kazanç Teorisi

Uluslararası Serahsi Sempozyumu, Sakarya, Turkey, 15 - 17 October 2010, pp.325-352

Tasavvufi Tefsirlerin Ahkam Ayetlerine Yaklaşımı: İsmail Hakkı Bursevi Örneği

Tefsir Akademisi III, İstanbul, Turkey, 4 - 11 September 2010, pp.261-280

ihramcızade'de Peygamber Sevgisi

İhramcızade Sempozyumu, Malatya, Turkey, 04 October 2009, pp.120-135

Toplum ve Dindarlık Algısı

IV. Din Şurası, Ankara, Turkey, 12 - 16 October 2009, pp.280-292

Mukayeseli İslam Hukukunda İbn Rüşd'ün Yeri

Doğu-Batı İlişkisinin Entelektüel Boyutu Uluslararası İbn Rüşd Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 9 - 11 October 2008, pp.132-150

Allah ın İnsanlığa Alternatifsiz Nimeti Su

Uluslararası Çevre ve Din Sempozyumu, 15 - 16 May 2008

Azerbaycan da Dini Hayat

Türk Dünyasının İslamiyete Katkıları, Baku, Azerbaijan, 31 May - 01 June 2007, pp.207-216

İktisadın Ahlaki Temelleri ve Globallaşmaya Katkısı

Globallaşma ve Merkezi Asiya, Baku, Azerbaijan, 2 - 05 May 2007, pp.128-142

Bir Folklor Unsuru Olarak İslam ın Bakışı

ortak Türk geçmişinden ortak Türk geleceğine IV Uluslar arası Folklor Konferansı, 1 - 03 November 2006

İslam ın Örf Adet Verdiği Değer ve Türklerin Müslümanlaşmasını Kolaylaştıran Bazı Örf ve Adetler

Türk Geçmişinden Ortak Türk geleceğine III Uluslar arası Folklor Konferansı, 13 - 16 November 2005

Tarih ve Tabakat Kitaplarında Meraşi Nisbesini Alan Maraşlı Bilginler

I. Kahramanmaraş Sempozyumu, Kahramanmaraş, Turkey, 6 - 08 May 2004, pp.3-20

Globallaşma İnsan Hakları ve Din

Globallaşan Dünyada İslam, 30 - 31 May 2005 Sustainable Development

Dini Metinlerin Tercümesinde Karşılaşılan Bazı problemler

Tercüme ve Transmilli Prosesler, 14 - 15 April 2005

Hanefi Mezhebinin Şafii Mezhebinden İlkesel Düzeyde arzettiği Bazı Farklılıklar ve Bunların Pratik Sonuçları

İmam-ı Azam Ebu Hanife ve Düşünce Sistemi Sempozyumu, Bursa, Turkey, 16 - 19 October 2003, pp.273-280

Books & Book Chapters

İslam Hukukuna Giriş

Bilay Yayınları, Ankara, 2019

İmam Birgivi’nin ”İnaye” Üzerine Yazdığı ”Ta’likat” Kitabındaki Yöntemi ve Fıkhi-Usuli Yaklaşımları

in: Balıkesirli Bir İslâm Alimi İmam Birgivi, Yunus Emre Gördük,Mehmet Özkan,Savaş Kocabaş,Abdullah Kahraman,Kaşif Hamdi Okur,Halis Demir, Editor, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları/ Eğitim, Balıkesir, pp.120-156, 2019

Nesimî’xxnin Dine Aykırı Görüşleri ve İğdam Edilmesinin İslam Hukuku AçısındanDeğerlendirilmesi

in: Nesimi Kitabı, Alim Yıldız-Yusuf Yıldırım, Editor, Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiRektörlük Matbaası, Sivas, pp.47-64, 2019

İmam-ı Rabbani’xxde Şeriat-Tasavvuf Bütünlüğü

in: İmam-ı Rabbani Dini ve TAsavvufi Görüşleri, Kadir Özköse, Editor, Nasihat Yayınları, Ankara, pp.97-279, 2019

İmam Maturidi’xxde İçtihatla Nesih ve Maslahatı Nassa Tercih Meselesi

in: İmam Maturidi ve Te’xxvilâtü’xxl-Kur’xxân, Hatice K.Arpaguş,Mehmet Ümit, Editor, M.Ü.İlahiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul, pp.131-146, 2019

Hüküm,Hâkim, Mahkûmun aleyh ve Mahkûmun bih

in: Fıkıh Usulü, Talip Türcan, Editor, Grafiker, Ankara, pp.61-115, 2019

Fıkhi Perspektiften Sırrın İfşası

in: Mahremiyet Kayatın Sırları ve Sınırları, Nazife Şişman, Editor, İnsan Yayınları, İstanbul, pp.79-89, 2019

Nasslar Çerçevesinde Mahremiyet: Tanımı ve Sınırları

in: Mahremiyet Bağlamında Sosyal Medya ve Aile, Faruk Görgülü, Editor, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, pp.55-63, 2019

Hz. Peygamber’in Getirdiği Bazı Dini-Hukuki Mesajlar

in: Tüm Yönleriyle Hz. Peygamber ve Ahlakı, Abdulkadir Macit, Editor, Ensar Neşriyat, İstanbul, pp.357-376, 2019

İslam İktisadına Giriş

İktisat Yayınları, Bayrut, 2018

Hac

in: İslâm İbadet Esasları, Abdullah Kahraman,Ahmet Eksi,Abdurrahman Karabulut, Editor, Ensar Nesriyat, İstanbul, pp.150-300, 2018

1. Ünite: Fıkıh İlmi

in: Anadolu İmam Hatip Lisesi-FIKIH Ders Kitabı, Hasan Serhat Yeter,Abdullah Kahraman,Saffet Köse,Servet Bayındır,Recep Özdirek,Adnan Memduhoğlu,Orhan Çeker,İbrahim Yılmaz, Editor, MEB Yayınları, Ankara, pp.9-27, 2018

1. Ünite: Fıkıh İlmi

in: Anadolu İmam Hatip Lisesi-FIKIH Ders Kitabı, Dr. Recep Özdirek, Recep Küçükşahin, Editor, MEB Devlet Kitapları, Ankara, pp.11-20, 2018

Fıkıh Usulü

Ragbet Yayınları, İstanbul, 2017

İslam Hukuku Terimleri Sözlüğü

Nizamiye Akademi, İstanbul, 2017

Zübdetü’l-esrar

Sivas Belediyesi Kültür Yayınları, Sivas, 2017

Zübdetü’xxl-esrar

Sivas Belediyesi, Sivas, 2017

Devletler Hukuku

in: İslâm Hukuku, Talip Türcan,Orhan Çeker,Saffet Köse,Abdullah Kahraman,Mustafa Yıldırım,Nasi Aslan,Hacı Mehmet Günay,Abdurrahman Haçkalı,Halit Çalış,Adnan Koşum,Ali Kaya,Şevket Topal,Ünal Yerlikaya,Ahmet Muhammet Peşe,Yıldız Demir, Editor, Grafiker Yayınları, İstanbul, pp.529-548, 2017

Bir Faizsiz Finansman Yöntemi olarak Müşareke Akdi ve Tasarrufa Dayalı Faizsiz Sistem (Elbirliği Sistemi Örneği)

in: Tasarrufa Dayalı Faizsiz Finansman Sistemi, Ömer Çekin,İlker Koç,Şakir Görmüş,Hacı Mehmet Günay, Editor, Ensar Nesriyat, İstanbul, pp.55-85, 2017

Günümüz Fıkıh Problemleri: Sebepler, Yöntemler, Yaklaşımlar

in: İslâm Hukuku, Talip Türcan,Orhan Çeker,Saffet Köse,Abdullah Kahraman,Mustafa Yıldırım,Nasi Aslan,Hacı Mehmet Günay,Abdurrahman Haçkalı,Halit Çalış,Ünal Yerlikaya,Ahmet Muhammet Peşe,Yıldız Demir,Beşir Gözübenli, Editor, Grafiker Yayınları, İstanbul, pp.601-619, 2017

6. Bölüm: Hac ve Umre

in: İslâm İbadet Esasları, Talip Türcan, Editor, Grafiker Yayınları, İstanbul, pp.1-400, 2017

Yargılama Hukuku

in: İslâm Hukuku, Talip Türcan,Orhan Çeker,Saffet Köse,Abdullah Kahraman,Mustafa Yıldırım,Nasi Aslan,Hacı Mehmet Günay,Abdurrahman Haçkalı,Halit Çalış,Adnan Koşum,Ali Kaya,Şevket Topal,Ünal Yerlikaya,Ahmet Muhammet Peşe,Yıldız Demir, Editor, Grafiker Yayınları, İstanbul, pp.577-598, 2017

Fıkhi Hükümler ve Kaynakları

in: Fıkıh, Abdullah Kahraman,Servet Bayındır,Recep Özdirek,Adnan Memduhoğlu,İbrahim Yılmaz,Ahmet Özdemir, Editor, MEB Yayınları, Ankara, pp.15-35, 2017

Akit Teorisi, Mülkiyet Teorisi

in: İslam Hukukuna Giriş, Abdullah Kahraman, Editor, Atatürk Üniversitesi Web Sitesi, Erzurum, pp.50-113, 2017

Taşralı Bir Sufi-Fakih: Zile’li Muharrem Efendi ve Hediyyetü’s-su’lûk Adlı Eseri

in: Osmanlı’da İlm-i Fıkıh Alimler, Eserler, Meseleler, Mürteza Bedir,Abdurrahman Haçkalı,İlyas Yıldırım,Orhan Ençakar,Abdullah Kahraman,Özgür Kavak,Adem Yığın,Hüseyin Örs,Murat Yıldırım,Asım Cüneyt Köksal,Süleyman Kaya,Bilal Ali, Editor, İsar Yayınları , İstanbul, pp.80-118, 2017

İbadât (Namaz - Zekat - Ramazan Ayı ve Oruç)

in: Fıkıh, Orhan Çeker,Saffet Köse,Abdullah Kahraman,Servet Bayındır,İbrahim Yılmaz,Recep Özdirek,Adnan Memduhoğlu,Hasan Serhat Yeter, Editor, MEB Devlet Yayınları, Ankara, pp.124-153, 2017

3. Ünite Oruç, Zekat ve Hac

in: Fıkıh Okumaları, Abdullah Kahraman,Servet Bayındır,Recep Özdirek,Adnan Memduhoğlu,İbrahim Yılmaz,Ahmet Özdemir, Editor, MEB Yayınları, Ankara, pp.8-65, 2017

Hac, Kurban

in: Anadolu İmam Hatip Lisesi FIKIH, Abdullah Kahraman,Servet Bayındır,Recep Özdirek,Adnan Memduhoğlu,İbrahim Yılmaz,Saffet Köse,Hasan Serhat Yeter, Editor, MEB Devlet Yayınları, Ankara, pp.150-172, 2017

Taşralı Bir Sufi-Fakih: Zile’xxli Muharrem Efendi veHediyyetü’xxs-su’xxlûk Adlı Eseri

in: Osmanlı’xxda İlm-i Fıkıh, Murteza Bedir vd., Editor, İsar Yayınları, İstanbul, pp.3-527, 2017

DEVLETLER HUKUKU

in: İSLAM HUKUKU, TALİP TÜRCAN, Editor, Grafiker Yayınları, Ankara, pp.529-548, 2017

GÜNÜMÜZ FIKIH PROBLEMLERİ: SEBEPLER, YÖNTEMLER, YAKLAŞIMLAR

in: İSLAM HUKUKU, TÜRCAN TALİP, Editor, Grafiker Yayınları, Ankara, pp.601-619, 2017

2. Bölüm: Fıkıh Usulü-Tanımı, Tarihçesi ve Meslekler/Şeri Deliller/Şeri Hükümler

in: İslam Hukuku El Kitabı, Talip Türcan, Editor, Grafiker, Ankara, pp.1-862, 2017

YARGILAMA HUKUKU

in: İSLAM HUKUKU, TALİP TÜRCAN, Editor, Grafiker Yayınları, Ankara, pp.577-598, 2017

Fıkhi Hükümler ve Kaynakları

in: Fıkıh, Rcep Özdirek, Editor, MEB Devlet Kitapları, Başak Matbaacılık, Ankara, pp.49-79, 2017

Hac, Kurban

in: Anadolu İmam Hatip Lisesi FIKIH, Yrd.Doç.Dr. Recep Özdirek, Editor, MEB, Ankara, pp.150-172, 2017

6. Bölüm: Hac ve Umre

in: İsam İbadet Esasları, Talip Türcan, Editor, Grafiker, Ankara, pp.1-400, 2017

Cübbü'l-Mesâil

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, İstanbul, 2016

Hazret Nizami Gencevinin Sırlar Hazinesi 9 Kitap

Azarbaycan MEA Geologia İnstitutu "Nafta Press", Baku, 2016

İhvan'ı Safa Risaleleri Cilt 5

Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2016

Cübbü l Mesail

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı yayınları, İstanbul, 2016

İslam Hukuku Terimler Sözlüğü

Nizamiye Akademi, İstanbul, 2016

Fıkıh Okumaları

in: Anadolu İmam Hatip Liseleri Fıkıh Okumaları, Abdullah Kahraman,Servet Bayındır,Recep Özdirek,Adnan Memduhoğlu,İbrahim Yılmaz,Ahmet Özdemir, Editor, MEB, Ankara, pp.125-146, 2016

Fakihin Toplumsal Rolü

in: Fıkıh Sosyolojisi, Abdullah Kahraman,Ahmet Yaman,Hakan Olgun, Editor, Eski Yeni, Ankara, pp.271-280, 2016

Balkanlarda İslam Hukukunun Tarihi (Bosna-Hersek Örneği)

in: Balkanlarda İslam , Muhammet Savaş Kafkasyali, Editor, TİKA, Ankara, pp.117-155, 2016

Fakihin Toplumsal Rolü

in: Fıkıh Sosyolojisi, Mustafa Tekin, Editor, Eski Yeni, Ankara, pp.271-280, 2016

Balkanlarda İslam Hukukunun Tarihi (Bosna-Hersek Örneği)

in: Balkanlar da İslam Cilt 3, Muhammet Savaş Kafkasyali, Editor, TİKA, Ankara, pp.117-155, 2016

Öncelikler Fıkhı

Nida Yayıncılık, İstanbul, 2015

İmam Serahsi'nin Hayatı ve Helal Kazanca Dair Bazı görüşleri

in: Doğudan Batıya Düşüncenin Serüveni, Bayram Ali Çetinkaya, Editor, İnsan Yayınları, İstanbul, pp.1161-1174, 2015

Darulfünun Hocalarından Mansûrizâde Mehmed Said ve Klasik Fıkhın Sınırlarını Zorlayan Bazı Görüşleri

in: Doğudan Batıya Düşüncenin Serüveni, Selim Eren,Ali öztürk, Editor, İnsan Yayınları, İstanbul, pp.293-312, 2015

Ehli Sünnet Hukuk Okulunun Doğuşu

in: Doğudan Batıya Düşüncenin Serüveni, Bayram Ali Çetinkaya, Editor, İnsan Yayınları, İstanbul, pp.47-66, 2015

Ebu Said el-Hadimi'nin Hayatı, Eserleri, İlmi Kişiliği ve Bazı fıkhi Görüşleri

in: Doğudan Batıya Düşüncenin Serüveni, Bayram Ali Çetinkaya,Ahmet Hamdi Furat, Editor, İnsan Yayınları, İstanbul, pp.1019-1040, 2015

Ehli Sünnet Hukuk Okulunun Doğuşu

in: Doğudan Batıya Düşüncenin Serüveni, Abdullah Kahraman/Bayram Ali Çetinkaya, Editor, İnsan Yayınları, İstanbul, pp.47-66, 2015

İmam Serahsi'nin Hayatı ve Helal Kazanca Dair Bazı görüşleri

in: Doğudan Batıya Düşüncenin Serüveni, Abdullah Kahraman/B.Ali Çetinkaya, Editor, İnsan Yayınları, İstanbul, pp.1161-1174, 2015

Darulfünun Hocalarından Mansurizade Mehmed Said ve Klasik Fıkhın Sınırlarını Zorlayan BAzı Görüşleri

in: Doğudan Batıya Düşüncenin serüveni, Selim Eren/Ali Öztürk, Editor, İnsan yayınevi, İstanbul, pp.293-312, 2015

Ebu Said el-Hadimi'nin Hayatı, Eserleri, İlmi Kişiliği ve Bazı fıkhi Görüşleri

in: Doğudan Batıya Düşüncenin Serüveni, B.Ali Çetinkaya/A.Hamdi Furat, Editor, İnsan yayınevi, İstanbul, pp.1019-1040, 2015

2. Bölüm: Fıkıh Usulü-Tanımı, Tarihçesi ve Meslekler/Şeri Deliller/Şeri Hükümler

in: İslam Hukuku El Kitabı, Talip Türcan,Orhan Çeker,Saffet Köse,Abdullah Kahraman,Mustafa Yıldırım,Nasi Aslan,Hacı Mehmet Günay,Abdurrahman Haçkalı,Halit Çalış,Adnan Koşum,Ali Kaya,Şevket Topal,Ünal Yerlikaya,Ahmet Muhammet Peşe,Yıldız Demir,Hasan Kayapınar, Editor, Grafiker Yayınları, Ankara, pp.120-185, 2013

Cisimsel-Doğal Bilimlerin Onuncu Risalesi: Duyu ve Duyum'a Dair

in: İhvân ı safa Risâleleri, Abdullah kahraman, Editor, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, pp.274-288, 2013

Filozofların İnsan Küçük Bir Alemdir Görüşüne Dair

in: İhvân ı safa Risâlesi, Abdullah Kahraman, Editor, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, pp.319-335, 2013

Cisimsel-Doğal Bilimlerin Onuncu Risalesi: Duyu ve Duyum'a dair

in: İhvan ı safa Risaleleri, Abdullah Kahraman, Editor, Ayrıntı yayınları, İstanbul, pp.274-288, 2013

Filozofların İnsan Küçük Bir Alemdir Görüşüne Dair

in: İhvan ı safa Risalesi, Abdullah KAHRAMAN, Editor, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, pp.319-335, 2013

Uzun Günlerde Oruç

İz Yayıncılık, İstanbul, 2010

Toplum ve Dindarlık Algısı

in: IV.Din Şurası Tebliğ ve Müzakereleri, , Editor, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, pp.280-292, 2009

İslam Borçlar Hukukunda Kefalet Sözleşmesi

Marmara Üniversitesi İlahiyat Vakfı Yayınları, İstanbul, 2008

İslâm'da İbadetlerin Değişmezliği

Akademi Yayınları, İstanbul, 2002

İslam da İbadetlerin Değişmezliği

Akademi Yayınları, İstanbul, 2002

Episodes in the Encyclopedia

Tabâtabâî, Muhammed Hüseyin

Diyanet Vakfı Yayınları, pp.3, 2018

TRABLUSÎ, Alâeddin

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.2, 2012

TÛSÎ, Ebû Ca‘fer

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.3, 2012

Tedavi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.3, 2011

Metrics

Publication

163

H-Index (TrDizin)

2

Thesis Advisory

22

Open Access

8
UN Sustainable Development Goals