Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Teknoloji Hattın Neresinde? Dijital Tipografi ve Nesih Hattı

Derin Tarih, cilt.0, ss.125-129, 2018 (Hakemsiz Dergi)

Mushaf İmlasında Ali el-Karî Tarzı Meselesi

Usul İslam Araştırmaları, cilt.0, ss.7-44, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kur’an ve Tefsire Dair Başvuru Kaynakları

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, cilt.10, ss.1-47, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkçedeki Kur’an Meallerinin Tarihi ve Kronolojik Bibliyografyası

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, cilt.10, ss.1-49, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Osmanlı Dönemi Dirayet Tefsirleri

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, cilt.9, ss.1-71, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tefsir Tarihi İçin Bir Veritabanı Modeli

JOURNAL OF SAKARYA UNIVERSITY FACULTY OF THEOLOGY, cilt.0, ss.33-54, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Osmanlı Döneminde Yazılan Tefsirle İlgili Eserler Bibliyografyası

Divan İlmi Araştırmalar, cilt.4, ss.249-303, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İbnü’l-Cezerî Mushafı

Uluslararası İbnü’l-Cezerî Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2018

Mushaf Yazımında Hat ile Font Mukayesesi

Uluslararası II. Kıraat Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2017, cilt.0, ss.1-11

Haherzade’nin Minhacü’l-Beyan’ı Çerçevesinde Osmanlı’da Kur’an Sözlükçülüğü

Sahn-ı Seman’dan Darulfünun’a Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası: 18. Yüzyıl, İstanbul, Türkiye, 22 - 23 Aralık 2017, cilt.0, ss.47-49

Osmanlı’dan Günümüze Türkiye’de Mushaf Basımı

Osmanlı’dan Günümüze Kur’an ve Hüsn-i Hat Sempozyumu, Amasya, Türkiye, 1 - 02 Kasım 2013, cilt.0, ss.91-132

Ömer Nasuhi Bilmen’in Tabakatu’l-Müfessirin Yazıcılığına Katkıları

Müftü ve Müderris Ömer Nasuhi Bilmen, İstanbul, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2014, cilt.0, ss.143-162

YÖK Lisansüstü Öğretim Yönetmeliklerinin Tefsir Tezlerine Etkileri

Kur’an Araştırmalarında Akademik Tezler: Batı ve İslam Dünyası Mukayesesi, İstanbul, Türkiye, 24 - 26 Kasım 2017, cilt.0, ss.36

Kemahi’in Tefsir İlmine Katkıları

Uluslararası Erzincan Sempozyumu, Erzincan, Türkiye, 28 Eylül - 01 Ekim 2016, cilt.0, ss.781-793

Medreseler ile İlahiyat Fakültelerindeki Tefsir Eğitiminin Mukayesesi

Osmanlı’da Tefsir Dersi Gelenekleri, İstanbul, Türkiye, 7 - 09 Ekim 2016

Kur’an ve Tefsir Araştırmalarında Kullanılan Elektronik Kaynaklarla İlgili Problemler

Akademik Tefsir Çalışmaları Sempozyumu: XIII. Tefsir Akademisyenleri Koordinasyon Toplantısı, Ankara, Türkiye, 27 - 29 Mayıs 2016

Tefsir Tarihi Yazımı ve Bilişim Teknolojileri

Tefsir Tarihi Yazımı (Dünü, Bugünü, Yarını) Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 23 - 24 Ekim 2014, cilt.0, ss.357-378

Ömer Efendi nin Furûk İlmine Katkıları ve Övgü Maksadıyla Kullanılan Kelimeler (Hamd, Şükr, Sena, Medh) Hakkındaki Değerlendirmeleri

Erzurum İspirli Kadızade Mehmed Arif Efendi ve Ömer Efendi Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2014, cilt.0, ss.615-629

İzmirli ile Şeyh Saffet Arasındaki Resmu’l-Mushaf Tartışmaları

Geçmişten Günümüze Mushaf-ı Şerif, İstanbul, Türkiye, 20 - 22 Aralık 2013

Osmanlı Döneminde Resmu l-Mushaf Tartışmaları

el-Mushafu’ş-Şerif Abra’t-Tarih, Amman, Ürdün, 06 Kasım 2012

Osmanlı Döneminde Tefsir Haşiyeleri

Başlangıçtan Günümüze Türklerin Kur’an Tefsirine Hizmetleri, İstanbul, Türkiye, 21 - 22 Ekim 2011, cilt.0, ss.167-194

Türkçedeki Telif - Tercüme Meallerin Tanıtılması - Tebliğ Müzakeresi

Kur’an’ın Anlaşılmasına Doğru: Tefsir ve Toplum, İstanbul, Türkiye, 3 - 04 Aralık 2010, cilt.0, ss.203-209

Kur’an Öncesi Arap Toplumunun Örf ve Adetlerini Bilmenin Kur’ân’ı Anlamadaki Rolü - Kurbân Örneği - Tebliğ Müzakeresi

Kur’an’ın Anlaşılmasına Katkısı Açısından Kur’an Öncesi Mekke Toplumu: 8. Tefsir Akademisyenleri Buluşması, İstanbul, Türkiye, 1 - 03 Temmuz 2011, cilt.0, ss.79-90

İlahiyat Fakültesi Lisans Düzeyi Kur’an Okuma ve Tecvid Dersi Müfredatı

Kur’xxan ve Kıraat Eğitimi Müfredat Çalıştayı, İstanbul, Türkiye, 15 - 16 Haziran 2011

2000-2011 Arası Meal Çalışmaları

Kur’ân-ı Kerîm’in Nüzûlünün 1400. Yılı Münasebetiyle Türk Dili’nde Kur’an Edebiyatı, İstanbul, Türkiye, 27 - 28 Mayıs 2011

İbn Hazm’ın Kur’an’a Bakışı ve Tefsir Metodu - Tebliğ Müzakeresi

Uluslararası Katılımlı İbn Hazm Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2007, cilt.0, ss.823-827

Osmanlı Dönemi Kur’an Sözlükleri

Osmanlı Toplumunda Kur’an Kültürü ve Tefsir Çalışmaları: 13-18. Yüzyıllar, İstanbul, Türkiye, 2 - 06 Ağustos 2010

Yeni Bir Tabakatü’l-Müfessirîn Denemesi

Tarihten Günümüze Kur’an İlimleri ve Tefsir Tarihi, İstanbul, Türkiye, 4 - 06 Temmuz 2008, cilt.0, ss.275-288

Tefsir Derslerinde Bilgisayar İmkanlarından Yararlanma

İlahiyat Fakülteleri Tefsir Anabilim Dalı V. Koordinasyon Toplantısı, İstanbul, Türkiye, 7 - 09 Haziran 2008

Tefsir Dersi Müfredatı ve Ders Materyalleri - Tebliğ Müzakeresi

İmam Hatip Liselerinde Eğitim ve Öğretim, İstanbul, Türkiye, 07 Aralık 2003, cilt.0, ss.166-171

Kitap & Kitap Bölümleri

Osmanlı Döneminde Mushaf İmlası Tartışmaları

M.Ü. İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İstanbul, 2015

Kur’an Kıssaları

Ensar Neşriyat, İstanbul, 2007

Kırâat Bibliyografyası

Kur’an ve Tefsir Araştırmaları IV, , Editör, Ensar Neşriyat, İstanbul, ss.477-540, 2002