SOSYAL MEDYA OKURYAZARLIĞININ KÜLTÜREL FARKLILIK BAĞLAMINDA İNCELENMESİ: KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazetecilik Anabilim Dalı, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Jemal Mussa Eshetu

Danışman: Çiğdem Aytekin

Özet:

Toplumun dördüncü gözü olarak adlandırılan medya, teknolojik gelişimlerle beraber fonksiyonlarını da değiştirmiştir. Medya daha önceden sadece tek yönlü mesajları iletirken, internetin ortaya çıkışı ve hızla gelişimi ile beraber çok yönlü bir etkileşim aracına dönüşmüş durumdadır. Bu durum doğal olarak ülkelerin kültürel yapısı, tarihi geçmişi, siyasi, ekonomik ve toplumsal kalkınması ile de bağlantılıdır. Dolayısı ile medyadaki mesajların algılanması, çözümlenmesi ve bu mesajlara karşı tepkiler geliştirilmesi toplumdan topluma değişiklikler göstermektedir. Bu çalışmada Türkiye ve Etiyopya’daki sosyal medya okuryazarlığı kültürel farklılık bağlamında incelenerek karşılaştırmalı bir analiz yapılmıştır. Bu yolla Türkiye ve Etiyopya’dan toplam 200 kişi üzerinde bir anket uygulaması gerçekleştirilmiş ve sonuçlar karşılaştırmalı bir biçimde sunulmuştur. Araştırmada nicel analiz yöntemleri kullanılmış, verilere tanımsal analizlerle birlikte, parametrik teknikler de uygulanmıştır. Sonuçta görülmüştür ki, Türkiye ve Etiyopya’daki kullanıcıların sosyal medya okuryazarlık düzeylerinde az bir farklılık bulunmaktadır. İki ülke arasındaki sosyoekonomik ve eğitim durumlarında açıkça gözlenen farkın, sosyal medya okuryazarlık düzeylerinde daha az belirgin olarak gerçekleştiğini söylemek mümkündür.