Effects of Problem-Based Learning Approach to Students’ Visual Presentation and Writing Tendencies


Creative Commons License

Baysal Z. N. , Melek D., Arkan K., Hastürk E.

Uluslararası Eğitim Programlar ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, vol.2, no.4, pp.78-90, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2 Issue: 4
  • Publication Date: 2012
  • Title of Journal : Uluslararası Eğitim Programlar ve Öğretim Çalışmaları Dergisi
  • Page Numbers: pp.78-90

Abstract

The aim of this study is to research the effects of problem based learning on the tendencies of visual presentation and writing of fifth grade students. For this reason a group was set up according to the pre test-post test model. The study group is composed of 60 students from Bahçeşehir Primary School. In the study, firstly pretests were implemented in the scope of “Getting to Know Our Region” unit and then after six weeks of applying problem-based learning approach post tests were implemented. Proven for its validity and reliability, the “Visual Presentation Manner Scales” prepared by Kadıoğlu (2007) was used. Likewise, for validity and reliability, the “Writing Dispositions Scale” by Piazza and Siebert (2008), translated into Turkish by İşeri and Ünal (2010), was used. During the analysis of data the dependent group was employed t test technique. At the end of the study, significant differences were manifested in the social studies classes between students' pre and post test results of their writing tendency and visual presentation skills. Key words: Social sciences, problem based learning, visual presentation skill, writing tendency

Bu çalışmanın amacı, probleme dayalı öğrenme yaklaşımının ilköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin görsel sunu uygulamalarına ve yazma eğilimine etkisini araştırmaktır. Bu amaçla araştırma deneme modellerinden tek grup ön test-son test modeli ile kurgulanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Özel Bahçeşehir İlköğretim Okulu’nda öğrenim gören toplam 60 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışma sosyal bilgiler dersi “Bölgemizi Tanıyalım” ünitesi kapsamında önce ön testler, altı haftalık problem dayalı öğrenme yaklaşımının hemen bitiminde son test uygulamaları gerçekleştirilmiştir. Verilerin toplanmasında Kadıoğlu (2007) tarafından geçerlik ve güvenirlik analizleri yapılmış olan “Görsel Sunu Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Yazma eğilimlerinin belirlenmesi amacıyla ise Piazza ve Siebert (2008) tarafından geliştirilmiş, İşeri ve Ünal (2010) tarafından Türkçeye uyarlaması yapılarak geçerlik ve güvenirliği ortaya konmuş olan “Yazma Eğilimi Ölçeği” (Writing Disposition Scale)’nden yararlanılmıştır. Verilerin analizinde bağımlı grup t testi tekniği kullanılmıştır. Sonuçta, sosyal bilgiler dersinde probleme dayalı öğrenmenin uygulanması ile görsel sunu becerisi ve yazma eğilimi öntest-sontest puanları arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Anahtar Sözcükler: Sosyal bilgiler, probleme dayalı öğrenme, görsel sunu becerisi, yazma eğilimi.