Gagne’nin öğretim kuramı temelinde yapılandırılmış piyano derslerinde işbirlikli öğrenme yönteminin işlevselliği


Deniz J.

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, cilt.16, sa.31, ss.4097-4137, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 16 Konu: 31
  • Basım Tarihi: 2020
  • Doi Numarası: 10.26466/opus.680488
  • Dergi Adı: OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.4097-4137

Özet

Bu araştırmada, Gagne’nin Öğretim Kuramı temelinde yer alan dokuz öğretim olayına göre planlanarak işbirlikli öğrenme yöntemiyle yapılan piyano derslerinin işleyişinin ve bu yönteme yönelik öğrencilerin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada,işbirlikli öğrenme yöntemlerinden birlikte öğrenme tekniği kullanılmıştır.Araştırmada nitel araştırma desenlerinden eylem araştırması modeli kullanılmıştır. Araştırmacı bu süreçte hem dersin öğretim elemanı hem de araştırmacı olarak rol oynamıştır. Araştırmanın çalışma grubu, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalında öğrenim gören 5 kız öğrenciden oluşmuştur. Araştırmada veriler, öz ve akran değerlendirme formları, performans değerlendirme formu, açık uçlu anket sorularıile toplanmıştır. Araştırmadan elde edilen belli başlı sonuçlar şunlardır: (a) Gagne’nin dokuz öğretim olayına göre planlanarak yürütülen piyano derslerinde kullanılan işbirlikli öğrenme yöntemlerinden birlikte öğ-renme tekniğinin işleyişi başarıyla gerçekleşmiştir. (b) Piyano derslerinin işbirlikli öğrenme yöntemiyle yürütülmesi, öğrencilerin birbirlerinin öğrenmesi için gayret göstererek olumlu bağlılık geliştirme-lerine sebep olmuştur. (c) Sürekli paylaşım içinde olan öğrenciler birbirlerini çalışmaya yönelik olarak motive etmişlerdir. (d) Yüz yüze destekleyici etkileşim içinde olmalarını sağlayan bu çalışma yapısı öğrencilerin sürekli iletişim içinde olmalarını gerektirdiğinden dolayı sosyal becerilerinde de gelişme sağlamıştır. (e) Derslerde yapılan öz ve akran değerlendirmeleri grup sürecine yansımaya neden olarak kendi öğrenmelerinin yolları ve niteliği üzerine düşünmelerini ve bilişsel öğrenmeleri ile ilgili kararlar almalarını sağlamıştır.

he aim of this research is to understand the functionality of piano lessons in a group planned with Gagne’s nine events of instruction and conducted with formal cooperative learning work. Students’ views toward piano lessons were also examined. The research was conducted as action research model. The researcher played two roles-researcher and the teacher of the group. The study group was consisted of five female students attending Marmara University Atatürk Faculty of Education as prospective music teachers. The main results are (a) Piano lessons planned with Gagne’s nine events of instruc-tion and conducted with formal cooperative learning technique have been achieved successfully. (b) Formal cooperative learning technique in piano lessons developed positive interdependence among students as they were responsible of their learning. (c) Students who were in cooperation and sharing their experiences motivated themselves positively to studying and performing. (d) The cooperative learning also improved students’ social skills as they have been in a face to face direct interaction during the periodof this study. (e) Self and peer evaluations toward their performances through the lessons helped them to improve their way and quality of learning thus they could make decisions on their cognitive learning