Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Becerileri ve Öz Yeterlik Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi


Creative Commons License

Semerci D., Uyanık Balat G.

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.19, ss.494-519, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 19
  • Basım Tarihi: 2018
  • Doi Numarası: 10.17679/inuefd.394585
  • Dergi Adı: İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.494-519

Özet

Bu araştırmanın amacı, okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetim becerileri ve öz yeterlik algıları arasındaki ilişkiyi değerlendirmek ve sınıf yönetimi becerilerini ve öz yeterlik algılarını çeşitli değişkenlere (yaş, öğrenim düzeyi, okul türü, mesleki kıdem, öğrenci sayısı, eğitim verilen öğrenci yaşı ve eğitim süresi) göre incelemektir. Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini, 2013-2014 eğitim-öğretim yılında İstanbul İli okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan 9.031 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi, tesadüfi oransız küme örnekleme yöntemi ile seçilmiştir. Örneklemi İstanbul ili Beşiktaş, Bakırköy, Ataşehir ve Kadıköy ilçelerindeki okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan 500 öğretmen oluşturmaktadır. Çalışma kapsamında elde edilen verilerden 21’i eksik doldurulması sebebiyle değerlendirme dışı bırakılmıştır. Sonuç olarak analizler 479 öğretmen üzerinden gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın verileri Uyanık Balat, Bilgin ve Sezer (2011) tarafından geliştirilen “Okul Öncesi Öğretmenlerine Yönelik Sınıf Yönetimi Ölçeği”, Gibson ve Dembo (1984) tarafından geliştirilen, Türkçeye uyarlanması Diken (2004) tarafından yapılan “Öğretmen Yeterlik Ölçeği” ve okul öncesi öğretmenlerinin kişisel bilgilerini belirlemek amacıyla kullanılan “Kişisel Bilgi Formu” yoluyla toplanmıştır. Araştırma sonucunda okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerileri ve öz yeterlik algıları arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur. Ayrıca okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerilerinin yaş, öğrenim düzeyi, okul türü, mesleki kıdem, öğrenci sayısı, eğitim verilen öğrenci yaşı ve eğitim süresi değişkenlerine göre; öz yeterlik algılarının da öğrenim düzeyi ve okul türü değişkenlerine göre anlamlı farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Okul öncesi öğretmeni, sınıf yönetimi becerisi, öz yeterlik algısı.

The purpose of this research is to evaluate the relationship between preschool teachers' classroom management skills and their self-efficacy perceptions. In this study, relational survey model was used from general survey models. The universe of this research is composed of 9.031 preschool teachers who work in Istanbul preschool education institutions in 2013-2014 academic year. The sample is composed of 500 teachers who work in preschool educational institutions in the districts of Beşiktaş, Bakırköy, Ataşehir and Kadıköy in the province of Istanbul. Twenty-one of the data obtained within the scope of the study were left out of evaluation due to incomplete filling. As a result, analyzes were carried out over 479 teachers. “Classroom Management Scale for Preschool Teachers" was used to measure the classroom management skills of preschool teachers. The scale was developed in 2011 by Uyanık Balat, Bilgin and Sezer. The scale is a 5-point Likert type and consists of 35 items. "Teacher Efficacy Scale" was used to determine preschool teachers' self-efficacy perceptions. The scale was developed by Gibson and Dembo in 1984, revised by Guskey and Passaro in 1994, and adapted to Turkish by Diken in 2004. The data obtained by means of data collection in the research were transferred to the computer and the analysis of the data was performed with SPSS 15.0 (Statistical Package Program for Social Sciences) program. According to research findings, there was a positive and significant relationship between preschool teachers' classroom management skills and self-efficacy perceptions. Keywords: Preschool teacher, classroom management skill, self-efficacy perception