Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Şevket Kotan Kur ân ve Tarihselcilik

Dîvân İlmî Araştırmalar, vol.8, no.14, pp.217-220, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Cüveynî ye Göre Halifenin Vasıfları Yahut Nizâmülmülk ü Hilâfete Teşvik Etmek

II. Uluslararası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu, Selçuklular Devrinde Bilim ve Düşünce (XI-XIII. Y.Y), Konya, Turkey, 20 October 2011 - 22 October 2013, vol.1, pp.261-300

Books & Book Chapters

Formation of Contemporary Islamic Thought in Egypt: New Pursuits in Islamic Legal andPolitical Thought

in: The Routledge International Handbook of Contemporary Muslim Socio-Political Thought, Sunar,Lutfi, Editor, Routledge, London/New York , New York, pp.88-100, 2022

NİZÂM-I CEDÎDİN DİNÎ MEŞRUİYETİNİ SAĞLAMAK: [EL-]KAVLÜ’S-SEDÎD FÎ USÛLİ’[N-]NİZÂMİ’L-CEDÎD

in: Nizâm-ı Cedîd Risâlesi, [el-]Kavlü’s-sedîd fî usûli[’n-]nizâmi’l-cedîd, Kavak, Özgür, Editor, KLASİK, İstanbul, pp.7-39, 2022

Koncepti reformues i Reshid Ridas dhe projekti i shkollës davet (thirrja) dhe irrshâd (orientim/udhëzim).

in: Modernizimi Protestantizimi Selefizimi Instrumentalizimi i tekstit hyjnor (nass) në mendimin modern islam, Bedir, Mürteza, Kızılkaya Necmettin, Özaykal, Merve, Editor, IDEFE, Skopje, pp.244-282, 2022

Nizâm-ı Devlet

KLASİK, İstanbul, 2021

“Nazlı Budin’in” Düşüşünün Düşündürdükleri yahut Kimliği Meçhul Bir Müellifin “Nizâm-ı Devlet” Risâlesi

in: Nizâmı Devlet, (Risâle fî nizâmi’d-devle & Risâle-i Nizâm-ı Devlet), Kavak, Özgür, Editor, KLASİK, İstanbul, pp.13-53, 2021

Klasikten Moderne Tecdid Fikrinin Değişimi: Reşîd Rızâ’nın Islah Anlayışı

in: ISLAH: Çağdaş İslam Düşüncesinde Yenilenme ve Değişim, Lütfi Sunar,Büşra Bulut, Editor, İLEM Yayınları, İstanbul, pp.14-54, 2020

Mısır’da Çağdaş İslam Düşüncesinin Oluşumu: İslam Hukuk ve Siyaset Düşüncesinde Yeni Arayışlar

in: Müslüman Dünya'da Çağdaş Düşünce, , Lütfi Sunar, Editor, YTB Yayınları, Ankara, pp.87-110, 2020

Klasikten Moderne Tecdîd Fikrinin Değişimi Reşîd Rızâ’nın Islah Anlayışı

in: ISLAH Çağdaş İslam Düşüncesinde Yenilenme ve Değişim, Lütfi Sunar, Büşra Bulut, Editor, İLEM, İstanbul, pp.13-54, 2020

el-Gıyâsî’nin Çağdaş Batılı Literatürdeki Yorumları

in: Zor Zamanda Siyaset İmâmü’l-Haremeyn Cüveynî ve Gıyâsü’l-ümem fî iltiyâsi’z-zulem Adlı Eseri, Kavak, Özgür, Türker, Ömer, Editor, KLASİK, İstanbul, pp.205-228, 2020

MÜSLÜMANLARI KARGAŞADAN KURTARMAK: GIYÂSÜ’L-ÜMEM Fİ’LTİYÂSİ’Z-ZULEM’İN ÖZETİ

in: Zor Zamanda Siyaset İmâmü’l-Haremeyn Cüveynî ve Gıyâsü’l-ümem fî iltiyâsi’z-zulem Adlı Eseri, Kavak, Özgür, Türker, Ömer, Editor, KLASİK, İstanbul, pp.229-383, 2020

Bir Osmanlı Âliminin Bir Ömre Yayılan Okuma Serüveni: Veliyyüddin Cârullah Efendi’nin Fürû-ı Fıkıh Eserlerine Düştüğü Notlar

in: OSMANLI KİTAP KÜLTÜRÜ Cârullah Efendi Kütüphanesi ve Derkenar Notları, Açıl, Berat, Editor, İLEM, İstanbul, pp.219-280, 2020

Alim Kimdir?

in: İslâm Düşüncesi Kılavuzu,, kavak, Editor, Ensar, İstanbul, pp.195-208, 2020

Mısır’da Çağdaş İslam Düşüncesinin Oluşumu: İslam Hukuk ve Siyaset Düşüncesinde Yeni Arayışlar

in: Müslüman Dünya’da Çağdaş Düşünce, Lutfi Sunar, Editor, YTB Yayınları, Ankara, pp.87-110, 2020

Mısır'da Çağdaş İslam Düşüncesinin Oluşumu: İslam Hukuk ve Siyaset Düşüncesinde Yeni Arayışlar

in: Müslüman Dünyada Çağdaş Düşünce, Lütfi Sunar, Editor, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Yayınları, Ankara, pp.87-110, 2020

Âlim Kimdir?

in: İslâm Düşüncesi Kılavuzu, A. Koç, Editor, Ensar Nesriyat, İstanbul, pp.177-190, 2020

Siyasi-Fıkhî Ahkâmın Fıkıh Usulü Zemininde Temellendirilmesi: Cüveynî’nin el-Gıyâsî’sinde Katiyyât-Zanniyyât Ayrımı

in: Zor Zamanda Siyaset, İmamü'l-Haremeyn Cüveynî ve Gıyasü'l-ümmem fi iltiyasi'z-zulem adlı eseri, Kavak, Özgür, Türker, Ömer, Editor, KLASİK, İstanbul, pp.21-33, 2020

Reşid Rıza’nın Islah Anlayışı ve Davet ve İrşâd Okulu Projesi,

in: Modernleşme Protestanlaşma ve Selefîleşme Modern İslam Düşüncesinde Nassın Araçsallaştırılması , M. Bedir,N. Kızılkaya,M. Özaykal, Editor, İSAR Yayınları, İstanbul, pp.257-290, 2019

Leta'ifü'l-Efkar: Kadı Hüseyin b. Hasan'ın Siyasetnâmesi

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, İstanbul, 2018

İslam Siyaset Düşüncesi Kaynağı Olarak Füru-ı Fıkıh Metinleri.

in: İslam Siyaset Düşüncesi, Adil Devlet, Erdemli Şehir, Mükellef İnsan, Özgür KAVAK,Lütfi Sunar, Editor, İLEM, Ankara, pp.265-294, 2018

Muhammed Reşid Rıza el-Hüseynî

in: Doğu’dan Batı’ya Düşüncenin Serüveni, Bayram Ali Çetinkaya, Editor, İnsan Yayınları, İstanbul, pp.399-446, 2017

İSLAM DÜNYASINDA SELEFİ-SUFİ GERİLİMİ VE TEHDİT POTANSİYELİ

in: İÇ TEHDİT VE RİSKLER IŞIĞINDA İSLAM DÜNYASININ GELECEĞİ, , Editor, İNSAMER, İstanbul, pp.205-220, 2016

Bir Osmanlı Âliminin Bir Ömre Yayılan Okuma Serüveni: Veliyyüddin Cârullah Efendi’nin Fürû-ı Fıkıh Eserlerine Düştüğü Notlar

in: Osmanlı Kitap Kültürü, Cârullah Efendi Kütüphanesi ve Derkenar Notları., Berat Açıl, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.123-181, 2015

18. ve 19. Yüzyıllarda İctihad ve Taklid

in: Batı Gözüyle Tecdid İslâm Dünyasında Tecdid Hareketleri 1700 1850, Okuyucu, Nail, Editor, Klasik, İstanbul, pp.75-88, 2014

Hilafetin Saltanattan Tefriki, En-Nekîr alâ münkiri’l-hılâfe mine'd-dîn ve'l-hılâfe ve'l-ümme

in: Hilafet Risaleleri 6, KARA, İSMAİL, Editor, Klasik, İstanbul, pp.405-555, 2014

Siyasî Nasihatnâme

Klasik Yayınları, İstanbul, 2012

İslamcı Modernizmin Fıkhî Mirası: Hadis ve Sîret Merkezli Kaynaklara Dönüş Projeleri ve Türkiye’ye Etkileri.

in: Cumhuriyet Devri Akademik Siyer Literatürü, Eyyüp Said Kaya, Editor, Meridyen derneği Yayınları, İstanbul, pp.85-107, 2009

Hablü’l-İ‘tisâm Ve Vücûbü’l-Hilâfe Fî Dîni’l-İslâm

in: Hilafet Risaleleri 4, , Editor, Klasik, İstanbul, pp.171-242, 2004

Episodes in the Encyclopedia

Reşid Rıza

Türkiye Diyanet Vakfı-Temel İslam Ansiklopedisi, pp.-, 2019

Siyaset

Türkiye Diyanet Vakfı-Temel İSlam Ansiklopedisi, pp.-, 2019

Ali Abdürrâzık

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.74-77, 2016

“Dîb, Abdülazîm Mahmûd.”

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.331-333, 2016

Zekkak

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.220-221, 2013