Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Bekir Kuzudişli. Hadis Rivayetinde Bağlam Sebebü îrâdi\u2019l-hadîs. İstanbul: Klasik, 2020, 316 sayfa.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.60, no.60, pp.213-218, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hüseyin Akgün. Hadis Rivâyet Coğrafyası (Hicrî İlk 150 Yıl). İstanbul: İFAV, 2019, 335 sayfa

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.57, no.57, pp.121-126, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Ali Karakaş. Nabia Abbott ve Hadis’e Yaklaşımı

Dîvân: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, vol.24, no.46, pp.250-254, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Şerh Edilmeyen Muteber Kitaplar: Ahmed b. Hanbel’in el-Müsned’i Özelinde Bir Açıklama Denemesi

HADİS ŞERHLERİNİ YENİDEN OKUMAK II: TASAVVURDAN YAZIMA: ŞÂRİH ve TERCİHLERİ, İstanbul, Turkey, 11 June 2022

Books & Book Chapters

AHMED B. HANBEL’İN el-MÜSNED’İ ÜZERİNE YAZILMIŞ ŞERHLER

in: Hadis Şerh Literatürü II, Karagözoğlu, Mustafa Macit, Editor, M.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ VAKFI YAYINLARI, İstanbul, pp.347-380, 2022

AHMED B. HANBEL'İN EL-MÜSNED'İ ÜZERİNE BİBLİYOGRAFİK BİR İNCELEME

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ VAKFI YAYINLARI, İstanbul, 2021

İrşâdü Tullâbi'l-Hakâik

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, İstanbul, 2021