Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türkiye’nin Uluslararası Ticarette Uyguladığı ve Karşılaştığı Anti-damping Vergileri Üzerine Bir İnceleme

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.7, sa.2, ss.238-256, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Bankacılık Sektöründe Türev Ürün ve Para Swapı Kullandırma Süreci ve Uygunluk Testi

ODÜ Sosyal Bilimler araştırma Dergisi, cilt.6, ss.291-306, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Borsa ve Bankacılıkta Opsiyon İşlemlerinin Gelişim Süreci ve Uygulamaları

Beykoz AkademiDergisi, cilt.3, ss.1-24, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Finansal Gelişme ve Büyüme İlişkisinin Solow Modeli ile Analizi Türkiye Üzerine Bir Çalışma

Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar, cilt.7, sa.12, ss.17-39, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye de Kısa Vadeli Sermaye Hareketlerinin Ekonomik Büyüme ve Reel Döviz Kuru ile İlişkisi

Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar, cilt.5, ss.15-31, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kutuplaşma Teorisinin İrlanda Yunanistan ve İspanya Üzerinde İncelenmesi

Finansal araştırmalar ve Çalışmalar, cilt.1, ss.35-52, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Teoride ve Uygulamada Dış Ticaret Hadleri ve Kalkınma İlişkisi

Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.25, sa.2, ss.33-69, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye'de 1980 Sonrası Satın alma Gücü Paritesi Yaklaşımı

Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.23, sa.2, ss.9-43, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Heckscher Ohlin Samuelson Teorisi ve Teorinin Değerlendirilmesi

Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, cilt.11, ss.1-13, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Heckscher Ohlin Samuelson HOS Teorisi ve Teorinin Değerlendirilmesi

Öneri, cilt.21, sa.1, ss.1-14, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye'nin Enerji Sorununun Alternatif Enerji Kaynakları Açısından Değerlendirilmesi

Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.21, sa.1, ss.20-40, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Uluslararası para sisteminin geleceği

Marmara Ünv. İİBF Dergisi, cilt.14, sa.1, ss.37-47, 1998 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Finansal piyasaların serbestleşmesi

Banka ve Ekonomik Yorumlar, cilt.25, ss.35-40, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kalkınmakta Olan Ülkelerde Sermaye Akımları

Banka ve Ekonomik Yorumlar, cilt.32, ss.45-50, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Uluslararası Portföy Yatırımları Açısından Gelişmekte Olan Sermaye Piyasaları ile Türk Sermaye Piyasalarının Karşılaştırılması

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, sa.11, ss.15-25, 1995 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kalkınmakta olan ülkelerde izlenen döviz kuru politikaları

Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.4, sa.12, ss.207-223, 1987 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İtalya'da korumanın politik ekonomisi: Bazı kanıtlar (2)

İktisadi Kalkınma Vakfı Dergisi, sa.40, ss.48-55, 1984 (Hakemsiz Dergi)

İtalya'da korumanın politik ekonomisi: Bazı kanıtlar (1)

İktisadi Kalkınma Vakfı Dergisi, sa.39, ss.51-60, 1984 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Global Economic Crisis and Economic Sustainability in South East Europe

International Conference ISDD, Saraybosna, Bosna-Hersek, 9 - 10 Haziran 2009

Capital Flows to Transition Countries Under Financial Globalization

I. International Conference of Management and Economics, Current Issues in Emerging Economies in Global Perspectives, Tirane, Arnavutluk, 28 - 29 Mart 2008

Finansal Küreselleşme Altında Orta Asya ve Kafkasya Ekonomileri

II. International Congress Causas and Central Asia in the Globalization Process, Baku, Azerbaycan, 2 - 05 Mayıs 2007

Kitap & Kitap Bölümleri

Mikro İktisat

Temsil, İstanbul, 2019

Makro İktisat

Kamupark, Ankara, 2018

Ödemeler Dengesi ve Denkleşme Mekanizması

Uluslararası İktisat Politikası, Elif Dağdemir, Editör, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, İstanbul, ss.130-163, 2015

Açık Ekonomi Makro İktisadı

Uluslararası İktisat Politikası, Elif Dağdemir, Editör, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, İstanbul, ss.164-197, 2015

Mikro İktisat

İkinci Sayfa, İstanbul, 2013

KÜRESEL FİNANS 2013

Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2013

Döviz Piyasası ve Döviz Kuru Sistemleri

Uluslararası İktisat Politikası, Elif Dağdemir, Editör, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, Eskişehir, ss.98-129, 2011

Makro İktisat

İkinci Sayfa, İstanbul, 2009

MUHASEBE EKONOMİ İLİŞKİLERİ 2008

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2008

Dünya Ekonomisinde Gelişmeler: Küreselleşme

Ekonomik Entegrasyon: Küresel ve Bölgesel Yaklaşım, Osman Küçükahmetoğlu,H.Çeştepe,Ş. Tüylüoğlu, Editör, Ekin Yayınevi, Bursa, ss.1-20, 2005

Uluslararası Özel Sermaye Akımları

Türkmen Kitabevi, İstanbul, 1997