Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Mikro Sosyal Bilimlerin Birikimi Tasavvuf Araştırmacısına Ne Söyler?

APJIR Academic Platform Journal of Islamic Research, vol.1, pp.47-52, 2017 (Other Refereed National Journals)

Minhâcü l fukarâ nın Kaynakları Üzerine Bir Değerlendirme

Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, pp.31-49, 2015 (Other Refereed National Journals)

Hasan Fehmî b Ahmed el Mağnisâvî Tercüme i Şerh i Salât ı Ahmed Bedevî Sahhâf Halîl Efendi Litografya Destgâhı 1272 1856 20 s

Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, pp.257-258, 2013 (Other Refereed National Journals)

Tasavvuf Istılahlarının Teşekkül Dönemi Açısından Şakîk i Belhî nin Âdâbü l İbâdât ı

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.45, pp.155-190, 2013 (Other Refereed National Journals)

İsmâil Hakkı Bursevî Tuhfe i Ömeriyye Dersaâdet y y 1240 1825 55 s

Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, pp.228-229, 2012 (Other Refereed National Journals)

İsmâil Hakkı Bursevî Tuhfe i Vesîmiyye Dersaâdet y y 1240 1825 56 s

Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, pp.225-227, 2012 (Other Refereed National Journals)

Şeyh Abdurrahman Sâmî Vesîletü l Kübrâ Şerh i Esrâr ı Esmâü l Hüsnâ İstanbul Necm i İstikbâl Matbaası 1334 1918 30 s

Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, pp.300-301, 2011 (Other Refereed National Journals)

Mehmed Muizzuddin Celvetî ve Menâzilü s sâlikîn Tercümesi

Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, pp.97-135, 2011 (Other Refereed National Journals)

Ahmed Müsellem Efendi Şerh i Kasîde i Şumû ı Lâmî fî Beyân ı Etvâr ı Sâbi baskı yeri ve tarih yok 83 s

Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, pp.302-304, 2011 (Other Refereed National Journals)

Hikemiyyât ı Şeyh Ebû Medyen Mütercimi İsmâil Hakkı Dersaâdet Mürettibîn i Osmâniyye Matbaası 1328 1911 16 s

Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, pp.396-397, 2011 (Other Refereed National Journals)

Hüseyin Şâkir Firâsetü l Hikemiyye fî Kıyâfeti l İnsâniyye İstanbul Hocazâde Rızâ Taş Matbaası 1276 1860 47 s

Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, pp.392-393, 2011 (Other Refereed National Journals)

Fütûh ı Erbaîn Tercümesi Mütercimi İbrâhim Edhem Girîdî İstepanMatbaası 1312 1894 28 s

Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, pp.394-395, 2011 (Other Refereed National Journals)

İbrâhim Halîl Terceme i Kitâb ı Tuhfetü s Sefere ilâ Hazreti l Berere İstanbul İzzet Bey Matbaası 1303 1886 37 s

Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, pp.313-314, 2010 (Other Refereed National Journals)

Cemal Kafadar Kim Var İmiş Biz Burada Yoğ İken Dört Osmanlı Yeniçeri Tüccar Derviş ve Hatun İstanbul Metis 2009

Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, pp.183-187, 2009 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Vahdet Fikrinin Osmanlı Tasavvuf Literatüründeki Yansımalarına Bir Örnek: Hasan Ünsî’nin Sırr-ı Ahadiyyet’i

Osmanlı’da İlm-i Tasavvuf: Âlimler, Eserler ve Meseleler, İstanbul, Turkey, 9 - 10 December 2017

Avârifü’l-maârif ve Osmanlı Tasavvuf Düşüncesine Kaynaklığı

Osmanlı Düşüncesi, Kaynakları ve Tartışma Konuları, Sakarya, Turkey, 18 - 19 October 2017

Akşemseddin in Devraldığı Tasavvufî Miras Risâletü n Nûriyye Üzerine Bir Okuma

Hacı Bayrâm-ı Velî Uluslararası Sempozyumu, Ankara, Turkey, 14 - 16 December 2012, pp.260-266

Books & Book Chapters

Vahdet Fikrinin Osmanlı Tasavvuf Literatüründeki Yansımalarına Bir Örnek: Hasan Ünsî’nin Sırr-ı Ahadiyyet’i

in: Osmanlı’da İlm-i Tasavvuf, Ercan Alkan, Osman Sacid Arı, Editor, İSAR, İstanbul, pp.283-350, 2018

Teşekkül Dönemi Tasavvuf Metinlerinde Niyet Konusu

in: Dinî ve Felsefî Düşüncede Niyet Kavramı, Türker, Ömer - Başer, Hacı Bayram, Editor, Nobel, İstanbul, pp.117-148, 2017

Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhinin Tıpkıbasımı Hakkında

in: Fusûsu’l-hikem Tercüme ve Şerhi (Tıpkıbasım), M. Nedim Tan, Editor, Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, İstanbul, pp.7-41, 2017

Minhâcü'l-Fukarâ'da İsmâil Ankaravî'nin Klasik Tasavvufî Mirası Değerlendirme Biçimi

in: Osmanlı da Felsefe Tasavvuf ve Bilim, Fuat Aydın, Mükerrem Bedizel Aydın, Editor, Mahya Yayınları, İstanbul, pp.93-98, 2016

Giriş

in: Hakikat Yolcularına Rehber: Tuhfetu’s-Sefere, , Editor, İz Yayıncılık, İstanbul, pp.11-29, 2011

Giriş

in: Vâridât: Kalbin Sohbetleri, , Editor, Pan Yayınları, İstanbul, pp.15-44, 2011

Giriş

in: Varlık Ağacı Şeceretü l Kevn, , Editor, İz Yayınları, İstanbul, pp.11-39, 2011

Giriş

in: Varlığın Dili İbn Meşîş Salavâtı ve Şerhi, , Editor, İz Yayıncılık, İstanbul, pp.23-66, 2010

Episodes in the Encyclopedia