Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

TÜRKİYE’DE SANAYİ POLİTİKASI VE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.1, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Uluslararası turizmde son eğilimler ve Türkiye’de turizm politikalarının evrimi

Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

“Özelleştirme Olgusu ve Türkiye’nin Özelleştirme Deneyimi Üzerine Bir Değerlendirme”,

Memleket, Siyaset, Yönetim, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’de Patent Uygulamasının Sanayi ve Teknoloji Politikaları Açısından Analizi

Legal Fikri Haklar Dergisi, cilt.1, ss.35-45, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ VE MİKROFİNANS: TÜRKİYE DENEYİMİ

SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİS, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yeni Ekonomi ve Yansımalar

Finans, Politik ve Ekonomik Yaklaşım, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

COVID-19 PANDEMİSİNİN KİTLE TURİZMİNE OLASI ETKİLERİ VE TÜRKİYE’DE ALTERNATİF TURİZM TARZLARININ GELİŞME POTANSİYELLERİ

3. ULUSLARARASI BİLİM, TEKNOLOJİ VE SOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL GELİŞMELER SEMPOZYUMU, Adana, Türkiye, 19 - 20 Haziran 2020

Türk Otomotiv Sektörünün Gümrük ̇Birl̇iğ̇inin Ḋinaṁik ̇Etki̇leri Açısından Değerlendiṙ̇ilmesi

5TH INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY STUDIES CONGRESS, 2-3 November 2018, Antalya-Turkey, 2 - 03 Kasım 2018