Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Tâhâ Abdurrahman ın Modernite ve Modernist Kur an Yorumları Eleştirisi

İslam Araştırmaları Dergisi, cilt.34, ss.1-51, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İbn Haldun un Gözüyle Mushaf İmlası

Usul, ss.7-24, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Osmanlı dan Günümüze Kur an İlimleri Tefsir Usulü Çalışmaları

TALİD, ss.109-163, 1900 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Modernist Düşüncede Kur’an ve Yorum

Doğumunun 200. Yılında Şehabettin Mercani: Türk-İslâm Tefekküründe Tecdit ve Yenileşme, 17 - 19 Aralık 2018

İbnü’l-Cezerî Merkezli Tahrirat Çalışmalarında Mustafa İzmirî Ekolü

Uluslararası İbnü’xxl-Cezerî Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2018

Tarihi ve Geleceği İtibariyle Kazan Mushaf Basım Çalışmaları

Uluslarası Kazan Mushafı Sempozyumu, Kazan, Rusya, 1 - 03 Nisan 2018

Tefsir Disiplini Açısından Bâtıni ve İşâri Yorumun İlmi Değeri isimli tebliğin müzakeresi

İmkân, Sorun ve Sınır Açısından Kur’an’ın Bâtınî ve İşârî Yorumu Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 11 Kasım 2017

Kur’an Vahyinin Kitaplaşması ve Kıraatler

Kur’an Vahyi Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 07 Ekim 2017, ss.227-267

Mu tezile de Kur an ı Yorumlama Yöntemi

Mu'tezile Metodolojisi Çalıştayı, İstanbul, Türkiye, 10 - 11 Aralık 2016

Kıraatlerin Mütevatirliği Meselesi ve Bunun Tevlit ettiği Kelami Sonuçlar

TC. Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığı Kıraat Çalıştayı, Türkiye, 7 - 08 Aralık 2015

Kur an Kıraatinde ve Kitabetinde Türkiye nin Durumu

TC. Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığı Tecvit Çalıştayı, Türkiye, 4 - 08 Kasım 2015

Kur an Tilavetinde Vakf İbtida ve Secâventler

Kur'an Okuyucuları Semineri, Elazığ, Türkiye, 10 - 13 Mart 2015

Kitap & Kitap Bölümleri

Tefsir Disiplini Açısından Bâtınî ve İşârî Yorumun İlmî Değeri

Kuranın Bâtınî ve İşârî Yorumu, Mustafa Öztürk, Editör, Kuramer, İstanbul, ss.239-243, 2018

Yakın Dönem Tefsir Geleneğinde Makâsıd Merkezli Yaklaşım

Makâsıdî Tefsir, Mustafa Çağrıcı, Editör, Kuramer, İstanbul, ss.261-281, 2018

Kuran Vahyinin Kitaplaşması ve Kıraatler

Kuran Vahyi, , Editör, Kuran Vakfı, İstanbul, ss.227-267, 2017

Kıraat-Tefsir İlişkisi

Tefsire Akademik Yaklaşımlar, , Editör, Otto, ss.357-378, 2013