Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Tâhâ Abdurrahman ın Modernite ve Modernist Kur an Yorumları Eleştirisi

İslam Araştırmaları Dergisi, vol.34, pp.1-51, 2015 (Other Refereed National Journals)

İbn Haldun un Gözüyle Mushaf İmlası

Usul, pp.7-24, 2015 (Other Refereed National Journals)

Osmanlı dan Günümüze Kur an İlimleri Tefsir Usulü Çalışmaları

TALİD, pp.109-163, 1900 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Modernist Düşüncede Kur’an ve Yorum

Doğumunun 200. Yılında Şehabettin Mercani: Türk-İslâm Tefekküründe Tecdit ve Yenileşme, 17 - 19 December 2018

İbnü’l-Cezerî Merkezli Tahrirat Çalışmalarında Mustafa İzmirî Ekolü

Uluslararası İbnü’xxl-Cezerî Sempozyumu, Bursa, Turkey, 1 - 04 November 2018

Tarihi ve Geleceği İtibariyle Kazan Mushaf Basım Çalışmaları

Uluslarası Kazan Mushafı Sempozyumu, Kazan, Russia, 1 - 03 April 2018

Tefsir Disiplini Açısından Bâtıni ve İşâri Yorumun İlmi Değeri isimli tebliğin müzakeresi

İmkân, Sorun ve Sınır Açısından Kur’an’ın Bâtınî ve İşârî Yorumu Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 11 November 2017

Kur’an Vahyinin Kitaplaşması ve Kıraatler

Kur’an Vahyi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 07 October 2017, pp.227-267

Mu tezile de Kur an ı Yorumlama Yöntemi

Mu'tezile Metodolojisi Çalıştayı, İstanbul, Turkey, 10 - 11 December 2016

Kıraatlerin Mütevatirliği Meselesi ve Bunun Tevlit ettiği Kelami Sonuçlar

TC. Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığı Kıraat Çalıştayı, Turkey, 7 - 08 December 2015

Kur an Kıraatinde ve Kitabetinde Türkiye nin Durumu

TC. Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığı Tecvit Çalıştayı, Turkey, 4 - 08 November 2015

Kur an Tilavetinde Vakf İbtida ve Secâventler

Kur'an Okuyucuları Semineri, Elazığ, Turkey, 10 - 13 March 2015

Books & Book Chapters

Tefsir Disiplini Açısından Bâtınî ve İşârî Yorumun İlmî Değeri

in: Kuranın Bâtınî ve İşârî Yorumu, Mustafa Öztürk, Editor, Kuramer, İstanbul, pp.239-243, 2018

Yakın Dönem Tefsir Geleneğinde Makâsıd Merkezli Yaklaşım

in: Makâsıdî Tefsir, Mustafa Çağrıcı, Editor, Kuramer, İstanbul, pp.261-281, 2018

Kuran Vahyinin Kitaplaşması ve Kıraatler

in: Kuran Vahyi, , Editor, Kuran Vakfı, İstanbul, pp.227-267, 2017

Kıraat-Tefsir İlişkisi

in: Tefsire Akademik Yaklaşımlar, , Editor, Otto, pp.357-378, 2013