Education Information

Education Information

  • 1984 - 1989 Doctorate

    Universitaet Bremen, İktisat, Germany

  • 1977 - 1983 Undergraduate

    Universitaet Bremen, İktisat, Germany