Yayınlar & Eserler

Kitap & Kitap Bölümleri

ULÛMUL-KURÂN KAYNAKLARINDA KIRAAT İLMİ

Bulkînî’nin Mevâki‘u’l-‘Ulûm fî Mevâki‘i’n-Nücûm Adlı Eserinin Kıraat İlmi Açısından Değerlendirilmesi, Yaşar Akaslan, Editör, İlahiyat, Ankara, ss.133-154, 2019 Creative Commons License