Announcements & Documents

Kalite Yolculuğun ve Sen
Other
3/25/2020

Kalite Yolculuğun ve “SEN”

Kalite, hayat felsefesi ve yaşam tarzıdır. Kalite, bünyesinde sistematikliği barındıran herkes ve her şeye fayda sağlayan sürekli bir döngüdür.

Kalite genellikle “mal/hizmet kalitesi” ya da “ürün kalitesi” olarak karşımıza çıksa da bunların ortaya çıkması için gerekli olan ve etki eden en büyük faktör “birey (insan)” kalitesidir. Birey kalitesi üzerinde durulması gereken bir konu olup, senelere ve tecrübelere dayanan bir birikimin hayata geçirilmesi olarak değerlendirilmelidir. Bireylerin birbirlerine karşı ve bireyin kendine olan saygısının nezaket çerçevesinde sürekli iyileştirme ve geliştirme odaklı edindiği izlenim ve tecrübeleri çevresine yayılımını sağlamada insan faktörü ön plandadır.

Ürün ya da hizmet ortaya çıkarırken çıktı kalitesini liderlik, insan, süreç, sistem, donanım, hedefler gibi unsurlar etkilemektedir (Toplam Kalite Yönetimi, 2020).

Kalite yolculuğuna eğitiminizde gördüğünüz teorilerden ve edinimlerden yola çıkarak kendinize hatta günlük hayatınıza yansımalarını arttıracak başka bir perspektiften bakmaya hazır mısın? Şuan burada olduğuna göre hazırsın.  

Kendini Geliştirme

Kalite standartları belirli bir işi yapmada sistematikliği sağlayabilmek adına ulusal ve/veya uluslararası alanda kabul görmüş olan standartlardır. Bireyi düşündüğümüzde bunu standartlaştırabilmemiz mümkün değil. Her bireyin farklı karakteri, farklı çevresi, farklı fiziksel özellikleri, farklı zihinsel özellikleri gibi daha birçok özellik ile birbirimizden farklılaşıyoruz. Bu şartlar altında kaliteyi nasıl arttırabiliriz.. Birey en başta kendi inandığı ölçüde başarılı olabilir. Kendi kişisel gelişiminde toplumsal, çevresel ve örgütsel fayda gözetilerek yürütülen faaliyetlerin verimlilik sağlamaması mümkün değildir. Kendimizi sürekli öğrenen, öğrendiklerimizi uygulamaya meyilli hale getirmemiz sağlanan başarının sağlam temelli olmasını sağlar. Kişisel gelişim sürekliliği içinde barındıran bir süreçtir.

Kendini geliştirmek için geç olduğunu mu düşünüyorsun ya da ne gerek var şimdi yaşayıp gidiyoruz zaten diye mi düşünüyorsun? Ne kaybedersin? Ya kazanacakların ya da kazandırdıkların mutluluğunu arttırma garantisini verecek dersek…

Etkileşim

İletişim kurarken bireylerin birbirine “dokun”ması önem kazanıyor. “Dokunmak” derken ruha dokunacak hareketleri içeren hareket ve düşünceler topluluğu olarak düşünmek daha yararlı olacaktır. Bazen bir beden dili ile, bazen başka bir iletişim tekniği ile, bazen mimikler ile sağlanan bağ olarak düşünülebilir. Aileden örnek vermek gerekirse, mutlaka her ailede en az bir mentor vardır. Etkileşimi sağlayan mentor kendi uzmanlık alanında, iletişimde olunan kişiler için neden sen olmayasın… Kendi kaliteni sevdiğin ve mutlu olduğun alanlarda uygulayamadıktan sonra kaliteli diyebilir misin kendine.

Sürekli Gelişim ve İyileştirme

Birey gelişim ve iyileştirme sürecine süreklilik kazandığında ve yaşamın her alanında hayat standardı haline getirdiğinde anlamlı bir metabolizma haline geliyor. Yaşamımız boyunca bazen bilinçli olarak bazen bilinçaltımız devreye girerek etrafımızda olan durum ve olaylardan bir çıkarımda bulunuruz. Aslında istemli ya da istemsiz bir gelişim sürecinde kendi muhasebemizi yaparız. Elde ettiğimiz sonuçları etkileşimde olduğunuz çevremize yayılımını sağlarız. Kendimizi iyileştirdiğimiz sürece daha da iyileşebiliriz.

Sonuç

Gözlem, yetkinlik, yetenek ve uzmanlık, yürüttüğünüz meslekte ne derece önemliyse buna değer katma ve geliştirmek de bir o kadar önemlidir. Kişisel gelişimin kalitesinin arttırılmasının bir toplumun gelişimini sağlamada etkin olduğu kaçınılmazdır. Ancak güçlü ve kaliteli bireyler, güçlü toplumlar oluşturur. Gösterilen emek ve çabanın sanılandan daha büyük bir zincirleme reaksiyon oluşturacağı başarılı uygulamalardan ve takım çalışmalarında sağlanan başarılardan görülmektedir. Kalitenin arttırılmasındaki gelişim süreci de zincirleme reaksiyon haline getirildiğinde, hayata dair toplumsal sorumluluk çerçevesinde yararlı bir birey profili oluşturulabilecektir. Edinilen öğretilerde sonuçlara kayıtsız kalmak, gelişimi engeller.

Kalite yolculuğunda başarının da başarısızlığın da bir kazanım olduğunu unutmamak gerekiyor. Yaşanılan zorluklarla baş edebilme durumu, bir nevi bireyin hayatta kalma çabasını içeriyor. Bu zorluklarla baş edebilme belki daha başarılı yollara yönelmemizi sağlayacaktır. Fazla iyimser bir tablo çizmiş olabilirim ama sen, ben, biz daha başarılı olmak için neden bu zorlu yolları hayatımızdaki yeni fırsatlara çeviremeyelim ki.. Zorlu senaryolara hazırlıklı olunup daha başarılı olunabilir. Öğrenme, öğretme ve bilgi paylaşımına açık bireylerin bu yolculukta başarılı sonuçlarla karşılaşmasının yakın gelecekte olması bireyin kendi elinde.


Kaynak: http://www.toplamkaliteyonetimi.org/kalite.html, Erişim Tarihi: 31.01.2020.