Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ali-Fâtıma Evlâdı Arasında Bilgi İsnâdı (İlk Üç Asır)

Marife Bilimsel Birikim, cilt.8, ss.239-258, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Rivâyet’ten Şerh’e: Hilye-i Şerîfe Yazımında Usul ve Muhteva

İslam’xxda Hilye Geleneği, İstanbul, Türkiye, 4 - 05 Mayıs 2018

Ehl-i Beyt Bendesi ve Muhibbi: Sadeddîn Sırrî

Şeyh Sadeddîn Sırrî er-Rifâî Armağan Kitabı (Vefâtının 80. Sene-i Devriyesi Anısına), Kocaeli, Türkiye, 31 Mart 2017, ss.215-230

Hz. Fâtıma’nın Hayatı ve Şahsiyeti

Hazreti Fâtıma Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 24 Kasım 2015

Evliya Çelebi’nin Bakışıyla Bağdat’ta Ehl-i Beyt’xxin İzleri ”Nehrin Karşı Yakası”

Doğumunun 400. Yılı Dolayısıyla Uluslararası Evliya Çelebi ve Seyahatname’xxsi Toplantısı Bildirileri, Ankara, Türkiye, 26 - 30 Eylül 2011, ss.235-250

Bir Peygamber Şeceresi Olarak Yûsuf Şükrü El-Harpûtî’nin Silsile-iSafâ Li-Muhammed Mustafâ Adlı Eseri ve Önemi

Uluslararası Harput’a Değer Katan Şahsiyetler Sempozyumu, 14 - 15 Mayıs 2016, ss.1-18

Peygamber ve Ehl-i Beyt Sevgisi

Bir 20. Yüzyıl Münevveri Ken’xxan Rifai Sempozyumu Bildiriler Kitabı, İstanbul, Türkiye, 30 Nisan 2015, ss.97-114

Hulâsatü’l-Hakâyık’ta Âl-i Abâ ve Kerbelâ

Uluslararası Hâce Muhammed Lutfî (Alvarlı Efe) Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 25 - 26 Nisan 2013, ss.501-508

Bir Cihan Soyu Olarak Ehl-i Beyt

Kur’an, Sünnet ve İslâm Geleneğinde Ehl-i Beyt Uluslar arası Sempozyum, İstanbul, Türkiye, 24 - 25 Aralık 2010

Kitap & Kitap Bölümleri

Ehl-i Beyt

İFAV, İstanbul, 2018

Muhtâr es-Sakafî İsyanı

İslam Tarihi ve Medeniyeti, , Editör, Siyer Yayınları, İstanbul, ss.119-127, 2018

Ehl-i Beyt Bendesi ve Muhibbi: Sadeddîn Sırrî

Şeyh Sadeddîn Sırrî er-Rıfâî Armağan Kitabı, , Editör, KÜV Yayınları, ss.215-230, 2018

Zeyd b. Ali İsyanı

İslam Tarihi ve Medeniyeti 3- Emeviler, , Editör, Siyer Yayınları, İstanbul, ss.127-131, 2018

Prof. Dr. Ali Murat Daryal Hocam

Ali Murat Daryal’xxın Aziz Hatırasına (1931-2017), , Editör, Seçil Ofset, İstanbul, ss.189-195, 2018

HÂŞİYE’NİN HÂŞİYE’Sİ NE ANLATIR?HARPUTLU HACI ABDÜLHAMİD HAMDÎ EFENDİ’NİN EL-HÂŞİYETÜ’L-CEDÎDE ADLI ESERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Uluslararası Harput a Değer Katan Şahsiyetler Sempozyumu, Enver ÇAKAR, Kürşat ÇELİK, İlhan Oğuz AKDEMİR, Editör, Fırat Üniversitesi, ss.19-31, 2016

Hz. Peygamber’in Yahudiler, Hıristiyanlar ve Mecûsîler’le İlişkileri

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İlk Dönem İslam Tarihi, , Editör, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, Erzurum, ss.1-19, 2011

Hz. Muhammed’in Ehl-i Beyti

Osmanlı Devletinde Ehl-i Beyt Sevgisi, , Editör, Nefes Yayınları, İstanbul, ss.9-43, 2008

Ansiklopedide Bölümler

TDV İslâm Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, ss., 2012

TDV İslâm Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, ss., 2006