Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Mü’xxmin Gönüllerin Sızısı Kerbela

Derin Tarih, no.9, pp.39-43, 2017 (National Non-Refereed Journal)

Bir Cihan Soyu Olarak Ehl-iBeyt

Din ve Hayat Dergisi, no.23, 2014 (National Non-Refereed Journal)

Ali-Fâtıma Evlâdı Arasında Bilgi İsnâdı (İlk Üç Asır)

Marife Bilimsel Birikim, vol.8, pp.239-258, 2008 (Other Refereed National Journals)

Hatice K. Arpaguş, Osmanlı Halkının Geleneksel İslâm Anlayışı ve Kaynakları

Dîvân, vol.19, pp.291-305, 2005 (Other Refereed National Journals)

İrfan Aycan, Saltanata Giden Yolda Muâviye b. Ebî Süfyan, Ankara 2001

İslâm Araştırmaları Dergisi, vol.9, pp.129-132, 2003 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Rivâyet’ten Şerh’e: Hilye-i Şerîfe Yazımında Usul ve Muhteva

İslam’xxda Hilye Geleneği, İstanbul, Turkey, 4 - 05 May 2018

Ehl-i Beyt Bendesi ve Muhibbi: Sadeddîn Sırrî

Şeyh Sadeddîn Sırrî er-Rifâî Armağan Kitabı (Vefâtının 80. Sene-i Devriyesi Anısına), Kocaeli, Turkey, 31 March 2017, pp.215-230

Hz. Fâtıma’nın Hayatı ve Şahsiyeti

Hazreti Fâtıma Sempozyumu, Sivas, Turkey, 24 November 2015

Evliya Çelebi’nin Bakışıyla Bağdat’ta Ehl-i Beyt’xxin İzleri ”Nehrin Karşı Yakası”

Doğumunun 400. Yılı Dolayısıyla Uluslararası Evliya Çelebi ve Seyahatname’xxsi Toplantısı Bildirileri, Ankara, Turkey, 26 - 30 September 2011, pp.235-250

Bir Peygamber Şeceresi Olarak Yûsuf Şükrü El-Harpûtî’nin Silsile-iSafâ Li-Muhammed Mustafâ Adlı Eseri ve Önemi

Uluslararası Harput’a Değer Katan Şahsiyetler Sempozyumu, 14 - 15 May 2016, pp.1-18

Peygamber ve Ehl-i Beyt Sevgisi

Bir 20. Yüzyıl Münevveri Ken’xxan Rifai Sempozyumu Bildiriler Kitabı, İstanbul, Turkey, 30 April 2015, pp.97-114

Hulâsatü’l-Hakâyık’ta Âl-i Abâ ve Kerbelâ

Uluslararası Hâce Muhammed Lutfî (Alvarlı Efe) Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 25 - 26 April 2013, pp.501-508

Bir Cihan Soyu Olarak Ehl-i Beyt

Kur’an, Sünnet ve İslâm Geleneğinde Ehl-i Beyt Uluslar arası Sempozyum, İstanbul, Turkey, 24 - 25 December 2010

Books & Book Chapters

Ehl-i Beyt

İFAV, İstanbul, 2018

Muhtâr es-Sakafî İsyanı

in: İslam Tarihi ve Medeniyeti, , Editor, Siyer Yayınları, İstanbul, pp.119-127, 2018

Ehl-i Beyt Bendesi ve Muhibbi: Sadeddîn Sırrî

in: Şeyh Sadeddîn Sırrî er-Rıfâî Armağan Kitabı, , Editor, KÜV Yayınları, pp.215-230, 2018

Zeyd b. Ali İsyanı

in: İslam Tarihi ve Medeniyeti 3- Emeviler, , Editor, Siyer Yayınları, İstanbul, pp.127-131, 2018

Prof. Dr. Ali Murat Daryal Hocam

in: Ali Murat Daryal’xxın Aziz Hatırasına (1931-2017), , Editor, Seçil Ofset, İstanbul, pp.189-195, 2018

HÂŞİYE’NİN HÂŞİYE’Sİ NE ANLATIR?HARPUTLU HACI ABDÜLHAMİD HAMDÎ EFENDİ’NİN EL-HÂŞİYETÜ’L-CEDÎDE ADLI ESERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

in: Uluslararası Harput a Değer Katan Şahsiyetler Sempozyumu, Enver ÇAKAR, Kürşat ÇELİK, İlhan Oğuz AKDEMİR, Editor, Fırat Üniversitesi, pp.19-31, 2016

Hz. Peygamber’in Yahudiler, Hıristiyanlar ve Mecûsîler’le İlişkileri

in: Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İlk Dönem İslam Tarihi, , Editor, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, Erzurum, pp.1-19, 2011

Hz. Muhammed’in Ehl-i Beyti

in: Osmanlı Devletinde Ehl-i Beyt Sevgisi, , Editor, Nefes Yayınları, İstanbul, pp.9-43, 2008

Episodes in the Encyclopedia

TDV İslâm Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, pp., 2012

TDV İslâm Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, pp., 2006