Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Bahâeddin Nakşibend ve Takipçilerinde Kur’an ve Sünnetin Tasavvufî/İşârî Yorumu

Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi, vol.20, no.44, pp.1-22, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kitâbetle Mübtelâ Olmak: İsmâil Hakkı Bursevî

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, vol.15, pp.333-368, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

İsmâil Hakkı Bursevî nin Rûhu'l-beyân fî tefsîri-l-Kur'ân Adlı Tefsiri

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, vol.9, pp.11-31, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Tasavvuf Kültüründe ve Tasavvufî İşârî Tefsirlerde Ashâb-ı Kehf Kıssası

Ekev Akademi Dergisi, no.55, pp.21-36, 2013 (Other Refereed National Journals)

Emir Abdülkadir el Cezâirî nin Velâyet Anlayışı

Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi, pp.79-102, 2012 (Other Refereed National Journals)

İsmâil Hakkı Bursevî nin Gözüyle Hac ve Mukaddes Mekânlar

Keşkül, pp.24-29, 2006 (National Non-Refereed Journal)

İsmâil Hakkı Bursevî ye Göre Mevlânâ ve Mevlevîlik

Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi, pp.439-454, 2005 (Other Refereed National Journals)

Masters and Dissertations on Tasavvuf in Egypt and Saudi Arabia up to 1997

Journal of the History of Sufism, pp.263-277, 2004 (Refereed Journals of Other Institutions)

Abdülkerîm Kâsım Saîd in Kadâyâ ve İşkâliyyâtü t tasavvuf inde Ahmed b Ulvân San â 1997 Adlı Eseri

İLAM Araştırma Dergisi, vol.3, pp.205-207, 1999 (National Non-Refereed Journal)

Mısır ve Suudî Arabistan da Yapılan Tasavvufla İlgili Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Selçuk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, pp.365-381, 1998 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Köstendilli Süleymân Şeyhî’de Âyet ve Hadislerin Tasavvufî/İşârî Yorumu

Uluslararası Köstendilli Süleyman Şeyhî Sempozyumu (Câmi-i Rûm-ili: Köstendilli Süleyman Şeyhî), Sofya, Bulgaria, 27 - 28 September 2019, pp.191-202

Kutup Osman’ın Hayatı, Eserleri ve Devlet Ricali ile İlişkileri

Kutup Osman Sempozyumu (Sürgün Bir Şeyhe Armağan: Atpazarî Kutup Osman Kitabı), Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 26 - 27 October 2018, pp.37-68

Geleceğin Eğitiminde İrfan ve Tasavvufa Olan İhtiyaç

Gelecek İçin Eğitim Tasarımı Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 1 - 02 December 2018

Nasihat, Vaaz ve Mev’iza Meclislerinden Tam Bir Kur’an Tefsîrine Doğru: Celvetiyye’de Tefsir Dersleri Geleneği

Osmanlı’da Tefsir Dersi Gelenekleri: Saray-Tekke-Medrese, İstanbul, Turkey, 7 - 09 October 2016

XVIII. Yüzyıl Osmanlı Tasavvufunda Üç Velûd Müellif Sûfî: Bursevî, Erzurûmî ve Müstakimzâde

Sahn-ı Semân’dan Dârülfünûn’a Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası: Âlimler, Müesseseler ve Fikrî Eserler-IV, XVIII. Yüzyıl, Uluslararası Sempozyum, İstanbul, Turkey, 22 - 23 December 2017, vol.2, pp.233-248

Mânevî Îmar

Uluslararası Çankırı’xxnın Manevî Mimarları Sempozyumu, Çankırı, Turkey, 12 May 2017 - 14 January 2018, pp.9-16

Bursevî de Konevî İzleri

II. Uluslararası Sadreddin Konevî Sempozyumu, Konya, Turkey, 6 - 08 October 2011, pp.175-180

Müellifinin Anlatımıyla Rûhu’l-beyân’ın Yazılma Hikâyesi ve Özellikleri

İsmâil Hakkı Bursevî Uluslararası Sempozyumu II, Bursa, Turkey, 1 - 03 November 2013

İsmâil Hakkı Bursevî nin Hüdâyî ye Bakışı

Uluslararası Üsküdar Sempozyumu III “Aziz Mahmud Hüdayi”, İstanbul, Turkey, 20 - 22 May 2005, vol.2, pp.329-338

İsmâil Hakkı Bursevî nin Hayâtı ve Eserleri

I. Uluslararası İsmâil Hakkı Bursevî Sempozyumu, Bursa, Turkey, 26 - 27 May 2000

Books & Book Chapters

Beyanın Ruhu - İsmail Hakkı Bursevî

in: Türk Düşünce Tarihi El Kitabı, ÇETİNKAYA Bayram Ali, Editor, Grafiker, Ankara, pp.477-490, 2018

Abdülvehhâb eş-Şa’rânî Hayatı Eserleri Tasavvufî Görüşleri

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İstanbul, 2015

İsmail Hakkı Bursevi

in: Doğudan Batıya Düşüncenin Serüveni, Osmanlıda Felsefe ve Akli Düşünce (8. Cilt), , Editor, İnsan Yayınları, İstanbul, pp.923-943, 2015

Rahmetullah el-Hindî İzhâru’l-hak I

İSAM Yayınları, İstanbul, 2012

Rûm Sûresi, c. XV

in: Rûhu’l-Beyân Kur’an Meâli ve Tefsîri, , Editor, Erkam Yayınları, İstanbul, pp.5-153, 2011

Hac Sûresi, c. XIII

in: Rûhu’l-beyân Kur’an Meâli ve Tefsîri, , Editor, Erkam Yayınları, İstanbul, pp.6-166, 2009

Müminûn Sûresi, c. XIII

in: Rûhu’l-beyân Kur’an Meâli ve Tefsîri, , Editor, Erkam Yayınları, İstanbul, pp.167-298, 2009

İsmâil Hakkı Bursevî, Hayâtı, Eserleri ve Rûhu’l-Beyân fî Tefsîri’l-Kur’ân İsimli Tefsîri

in: İsmâil Hakkı Bursevî Rûhu l Beyân Kur an Meâli ve Tefsîri c I, , Editor, Erkam Yayınları, İstanbul, pp.9-62, 2005

İsmâil Hakkı Bursevî ve Kitâbü’n-Netîce

in: İsmâil Hakkı Bursevî Kitâbü n Netîce c I, , Editor, İnsan Yayınları, İstanbul, pp.15-27, 1997

İsmâil Hakkı Bursevî

in: Sahabeden Günümüze Allah Dostları c VIII, , Editor, Şule Yayınları, İstanbul, pp.308-318, 1995

Osman Fazlî-i İlâhî

in: Sahabeden Günümüze Allah Dostları c VIII, , Editor, Şule Yayınları, İstanbul, pp.271-276, 1995

Episodes in the Encyclopedia

Türkiye Diyânet Vakfı İslâm Ansiklopedisi c XXXV

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp., 2008

Türkiye Diyânet Vakfı İslâm Ansiklopedisi c XXIII

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp., 2001