Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İbn Rüşd Felsefesinde Mantık Biliminin Yeri

Yakın Doğu Üniversitesi İslam Tetkikleri Merkezi Dergisi, cilt.4, ss.93-104, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İslam’ın Varlık Tasavvuru

Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.4, ss.7-20, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İbn Sînâ’da Vehim Kavramı ve İslam Felsefesinin Diyalektiği

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.125-141, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Aristoteles’ten Gazzâlî’ye Klasik Mantıkta Anlam Kuramı

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.37-52, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Olanak, Olasılık ve Olabilirlik (İmkan, İhtimal ve Kuvve)

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.121-134, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nahiv-Mantık Tartışmaları Bağlamında Sekkâkî’nin Yeri ve Önemi

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.25-39, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gazali’de Mantık Biliminin Yeri ve Önemi

İslami Araştırmalar, cilt.3, ss.303-320, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İbn Sînâ’nın “El-Mu‘cezü’s-Sağîr Fi’l-Mantık” Adlı Risâlesi

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.143-166, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Aristoteles’in Madde ve Suret Kuramının Mantığa Uygulanışı

2400. Yılında Aristoteles ve Aristoteles’in Dünya Tefekküründeki Yeri, 17 - 18 Kasım 2016, ss.125-143

Gazzali’nin Bir Bilim Olarak Metafiziğe Yönelttiği Eleştrilerin Eleştrisi

900. Vefat Yılında İmam Gazzali : Milletlerarası Tartışmalı İlmi Toplantı, 7 - 09 Ekim 2011, ss.729-737

Kur’an-ı Kerim’de Geçen ‘Kelime’ Lafzına Dair Bazı İncelemeler

Dini ve Felsefi Metinler: Yirmibirinci Yüzyılda Yeniden Okuma, Anlama ve Algılama, Türkiye, 01 Ocak 2012, cilt.2, ss.817-822

Değerler Değerlendirmeye Değer Mi?

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Değerlerin Modası Mı Geçiyor Çalıştayı, Türkiye, 01 Ocak 2012, ss.1-3

Matüridi Kelamcıların Mantığa Yaklaşımı

Büyük Türk Bilgini İmam Matüridi ve Matüridilik, 22 - 24 Mayıs 2009, ss.393-402

Mantık Tarihinde Bir Dönüm Noktası: Bağdat

lam Medeniyetinde Bağdat (Medînetü’s-Selâm) Uluslararası Sempozyum, 7 - 09 Kasım 2008, cilt.2, ss.9-16

İbn Sina Mantığının Temel Yapısı

Uluslararası İbn Sînâ Sempozyumu Bildiriler, 22 - 24 Mayıs 2008, cilt.1, ss.165-172

İbn Rüşd’ün Aristotales İnşasında Farabi ve İbni Sina’nın Katkıları

Doğu-Batı İlişkisinin Entelektüel Boyutu İbn Rüşd’ü Yeniden Düşünmek: İbn Rüşd, Türkiye, 01 Ocak 2009, cilt.1, ss.283-293

Ahlakta Yerellik ve Evrensellik

.Ü. İlahiyat Fakültesi Vakfı, Türkiye, 01 Mart 2005, ss.1-3

Fârâbî’de Bilim Felsefe ve Mille Bağlamında Mantık

Uluslar arası Fârâbî Sempozyumu, 01 Ekim 2004, ss.1-50

İbn Sina’nın Klasik Mantığa Katkıları

İslam Felsefesinin Temel Sorunları, Elis yayınları, Türkiye, 01 Aralık 2003, ss.181-193

İbn Rüşd Felsefesinde Mantık Bilimini Yeri

Ölümünün 80. Yılında İbn Rüşd Sempozyumu, Türkiye, 01 Aralık 1998, ss.1-20

İbn Sina’da Vehim Kavramı ve İslam Felsefesinin Diyalektiği

Türkiye 1.İslam Düşüncesi Sempozyumu, Türkiye, 01 Ekim 1996, ss.1-15

Kitap & Kitap Bölümleri

İşaretler ve Tembihler

LİTERA YAYINCILIK, İstanbul, 2017

İslam Felsefesinin Diyalektiği

İslam Felsefesi, Bayram Ali Çetinkaya, Eyüp Baş, Editör, Grafiker Yayınları, Ankara, ss.587-602, 2017

Aristoteles’in Madde ve Suret Kuramının Mantığa Uygulanışı

2400’üncü Yılında Aristoteles ve Aristoteles’in Dünya Tefekküründeki Yeri, Mehmet Mahfuz Söylemez, Recep Duran, Editör, Yakındoğu Üniversitesi Yayınları, Lefkoşa, ss.125-143, 2017

İbn Sina Felsefesinde İrade ve Fiil”, İng. “Will and Action in Avicenna’s Thought, s. 55-64

Istanbul International Seminar: Human Act According to Aristotle, Ibn Sina, Ibn Rushd,Tommaso d’Aquino, , Editör, Istituto di Filosofia S. Tommaso d’xxAquino, Torino, ss.55-64, 2007

Ansiklopedide Bölümler

TDV İslam Ansiklopedisi (Yakiniyyat)

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, ss., 2013

TDV İslam Ansiklopedisi (Zaruri)

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, ss., 2013

TDV İslam Ansiklopedisi (Şemsiyye)

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, ss., 2010