Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Minimally invasive Ivor Lewis esophagectomy in a patient with situs inversus totalis through a total of five ports

TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, vol.30, no.1, pp.132-135, 2022 (Journal Indexed in SCI) identifier

Articles Published in Other Journals

İbn Rüşd Felsefesinde Mantık Biliminin Yeri

Yakın Doğu Üniversitesi İslam Tetkikleri Merkezi Dergisi, vol.4, pp.93-104, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

İslam’ın Varlık Tasavvuru

Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.4, pp.7-20, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Vâv’ın Hikâyesi -Dilbilimciler ile Mantıkçılar Arasındaki Tartışmaların Mantık ve Dilbilimin Gelişimine Etkisi

Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.1, no.2, pp.7-54, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

İbn Sînâ’da Vehim Kavramı ve İslam Felsefesinin Diyalektiği

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.1, pp.125-141, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

Aristoteles’ten Gazzâlî’ye Klasik Mantıkta Anlam Kuramı

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.1, pp.37-52, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

Nahiv-Mantık Tartışmaları Bağlamında Sekkâkî’nin Yeri ve Önemi

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.2, pp.25-39, 2004 (Refereed Journals of Other Institutions)

Olanak, Olasılık ve Olabilirlik (İmkan, İhtimal ve Kuvve)

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.2, pp.121-134, 2004 (Refereed Journals of Other Institutions)

Gazali’de Mantık Biliminin Yeri ve Önemi

İslami Araştırmalar, vol.3, pp.303-320, 2000 (Refereed Journals of Other Institutions)

İbn Sinanın Mantıkul-Meşrikiyyini Üzerine Bir İnceleme

Yedi İklim, 1995 (National Non-Refereed Journal)

İbn Sînâ’nın “El-Mu‘cezü’s-Sağîr Fi’l-Mantık” Adlı Risâlesi

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.1, pp.143-166, 1995 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Aristoteles’in Madde ve Suret Kuramının Mantığa Uygulanışı

2400. Yılında Aristoteles ve Aristoteles’in Dünya Tefekküründeki Yeri, 17 - 18 November 2016, pp.125-143

Gazzali’nin Bir Bilim Olarak Metafiziğe Yönelttiği Eleştrilerin Eleştrisi

900. Vefat Yılında İmam Gazzali : Milletlerarası Tartışmalı İlmi Toplantı, 7 - 09 October 2011, pp.729-737

Kur’an-ı Kerim’de Geçen ‘Kelime’ Lafzına Dair Bazı İncelemeler

Dini ve Felsefi Metinler: Yirmibirinci Yüzyılda Yeniden Okuma, Anlama ve Algılama, Turkey, 01 January 2012, vol.2, pp.817-822

Değerler Değerlendirmeye Değer Mi?

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Değerlerin Modası Mı Geçiyor Çalıştayı, Turkey, 01 January 2012, pp.1-3

Matüridi Kelamcıların Mantığa Yaklaşımı

Büyük Türk Bilgini İmam Matüridi ve Matüridilik, 22 - 24 May 2009, pp.393-402

Mantık Tarihinde Bir Dönüm Noktası: Bağdat

lam Medeniyetinde Bağdat (Medînetü’s-Selâm) Uluslararası Sempozyum, 7 - 09 November 2008, vol.2, pp.9-16

İbn Sina Mantığının Temel Yapısı

Uluslararası İbn Sînâ Sempozyumu Bildiriler, 22 - 24 May 2008, vol.1, pp.165-172

İbn Rüşd’ün Aristotales İnşasında Farabi ve İbni Sina’nın Katkıları

Doğu-Batı İlişkisinin Entelektüel Boyutu İbn Rüşd’ü Yeniden Düşünmek: İbn Rüşd, Turkey, 01 January 2009, vol.1, pp.283-293

Ahlakta Yerellik ve Evrensellik

.Ü. İlahiyat Fakültesi Vakfı, Turkey, 01 March 2005, pp.1-3

Fârâbî’de Bilim Felsefe ve Mille Bağlamında Mantık

Uluslar arası Fârâbî Sempozyumu, 01 October 2004, pp.1-50

İbn Sina’nın Klasik Mantığa Katkıları

İslam Felsefesinin Temel Sorunları, Elis yayınları, Turkey, 01 December 2003, pp.181-193

İbn Rüşd Felsefesinde Mantık Bilimini Yeri

Ölümünün 80. Yılında İbn Rüşd Sempozyumu, Turkey, 01 December 1998, pp.1-20

İbn Sina’da Vehim Kavramı ve İslam Felsefesinin Diyalektiği

Türkiye 1.İslam Düşüncesi Sempozyumu, Turkey, 01 October 1996, pp.1-15

Books & Book Chapters

İşaretler ve Tembihler

LİTERA YAYINCILIK, İstanbul, 2017

İslam Felsefesinin Diyalektiği

in: İslam Felsefesi, Bayram Ali Çetinkaya, Eyüp Baş, Editor, Grafiker Yayınları, Ankara, pp.587-602, 2017

Aristoteles’in Madde ve Suret Kuramının Mantığa Uygulanışı

in: 2400’üncü Yılında Aristoteles ve Aristoteles’in Dünya Tefekküründeki Yeri, Mehmet Mahfuz Söylemez, Recep Duran, Editor, Yakındoğu Üniversitesi Yayınları, Lefkoşa, pp.125-143, 2017

İbn Sina Felsefesinde İrade ve Fiil”, İng. “Will and Action in Avicenna’s Thought, s. 55-64

in: Istanbul International Seminar: Human Act According to Aristotle, Ibn Sina, Ibn Rushd,Tommaso d’Aquino, , Editor, Istituto di Filosofia S. Tommaso d’xxAquino, Torino, pp.55-64, 2007

Episodes in the Encyclopedia

TDV İslam Ansiklopedisi (Yakiniyyat)

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp., 2013

TDV İslam Ansiklopedisi (Zaruri)

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp., 2013

TDV İslam Ansiklopedisi (Şemsiyye)

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp., 2010