Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

A Student-Focused Study: Strategy of Text Summary Writing and Assessment Rubric

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.41, no.186, pp.163-183, 2016 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

The Role of Using Body Language in Turkish Teaching on Learning and Attitude

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.30, no.1, pp.33-47, 2015 (Journal Indexed in SSCI) Sustainable Development identifier

TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE BEDEN DİLİ KULLANIMININ ÖĞRENME VE TUTUM ÜZERİNDEKİ ROLÜ

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, vol.30, pp.33-47, 2015 (Journal Indexed in SSCI)

Articles Published in Other Journals

PISA Ölçütünde Metinsellik Rubriği Geliştirme

Turkish Journal of Primary Education, 2021 (Other Refereed National Journals)

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÖZET YAZMA BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Milli Eğitim Dergisi, vol.230, pp.259-278, 2021 (Other Refereed National Journals) identifier

Türk Eğitim Sisteminden PISA Ne İstiyor?

neşide, 2021 (National Non-Refereed Journal)

Dil Bilgisi Öğretimine İlişkin Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (REFAD),, 2021 (Other Refereed National Journals)

İkinci Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Söylem Belirleyicilerin Yeri ve Kullanımı

International Journal of Languages Education, vol.82, pp.81-111, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bütüncül Bı̇r Yaklaşımla Yabancı Dı̇l Olarak Türkçe Öğretı̇mı̇nde Dı̇nleme Becerisi

International Journal of Language Academy, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

YAPAY ZEKÂYA DAYALI OKUNABİLİRLİK FORMÜLÜNE DOĞRU BİR ADIM

Araştırma ve Deneyim Dergisi, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bütüncül bir yaklaşımla konuşma becerisi: Okuyarak konuşma stratejisi

Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkçe ders kitaplarının PISA okuma yeterlik düzeyleri ile imtihanı

Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları, pp.96-109, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE ÖĞRETİM PROGRAMI, DERS KİTABI VE MERKEZÎ SINAV ÇIKMAZI

The Journal of Academic Social Science Studies, vol.76, pp.291-323, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

STORYBİRD UYGULAMASININ 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YARATICI YAZMA BECERİLERİNE VE YAZMAYA YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ

International Journal of Language Academy, vol.7, pp.56-79, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Konuşma Öğretiminin Program ve Ders Kitabı Ekseninde Uygulamaya Yansıması

Ana Dili Eğitimi Dergisi, pp.647-662, 2019 (Other Refereed National Journals)

İkinci/Yabancı Dil Öğretiminde Pedagojik Dil Bilgisinin Yeri

International Journal of Languages’xx Education, vol.1, pp.353-361, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Turkish Grammar Teaching Through Inductive Approach

JOURNAL OF QUALITATIVE RESEARCH IN EDUCATION-EGITIMDE NITEL ARASTIRMALAR DERGISI, vol.6, no.3, pp.372-393, 2018 (Journal Indexed in ESCI) identifier

A study on creating writing strategy and evaluation tool for book summary

Educational Research and Reviews, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

TÜRKÇE VE FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ OKUDUĞUNU ANLAMA VE OKUMA STRATEJİLER

The Journal of Academic Social Science Studies, vol.2, pp.21, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Facebook Üzerinden Türk Edebiyatı Eğitimi

Uluslararası Online Eğitim Bilimleri Dergisi, 2013 (Other Refereed National Journals)

Türkçe ve Edebiyat Öğretmenlerinin Ölçme ve Değerlendirme Araçları Hakkında Bilgi Düzeyleri

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.21, 2013 (Other Refereed National Journals)

Kelime Bilgisini Geliştirmede 6 Sınıf Türkçe Ders Kitabının Yeri

İlköğretim Online (İOO), vol.12, 2013 (Other Refereed National Journals)

Teachers opinions about the use of body language

Education, vol.3, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımı İle Türkçe Ders Planının Hazırlanması

Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, pp.268-287, 2011 (Other Refereed National Journals)

Prospective teachers proficiency in punctuation rules and opinions related to punctuation problems

Procedia Social and Behavioral Sciences, pp.1878-1883, 2010 (Other Refereed National Journals)

Türk Hece Yapısındaki Değişmeler

Turkish Studies, pp.830-842, 2010 (Other Refereed National Journals)

İşleve Dayalı dil bilgisi Türkçede tahmin ve ihtimal anlatımları

Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, pp.144-153, 2010 (Other Refereed National Journals)

Dil Bilimi Kaynaklarında Edebî Sanatların Kullanımı

Turkish Studies, pp.725-746, 2009 (Other Refereed National Journals)

Müfredat Programlarında Okuma Eğitimi

Edebiyat, Edebiyat Öğretimi ve Deyişbilim Yazıları, 2006 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Konuşma Eğitiminde Söylem Belirleyicilerinin Yeri: Duraksama Belirleyicileri

Türkçenin Eğitimi - Öğretiminde Kurumsal ve Uygulamalı Çalışmalar 11, 06, Turkey, 7 - 09 November 2019

Okuma Sürecine Etki Eden Değişkenler Üzerine Bir İnceleme

ULUSLARARASI NECATİBEY EĞİTİM VE SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI KONGRESİ(UNESAK 2018), 26 - 30 October 2018

Investigation of Readiness Levels of Turkish Teacher Candidates Related to Digital Course Material Preparation Training

7th International Conference on “Innovations in Learning for the Future” 2018: Digital Transformation in Education, 11 - 12 September 2018

ÖğRETİM TEKNOLOJİLERİNİN TüRKÇE EğİTİMİNDE KULLANIMI

FATİH Projesi EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ZİRVESİ (etz), Turkey, 16 December 2017

Dijital Çağda Öğretim Teknolojileri ile Türkçe Eğitimi

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ZİRVESİ 2017, Ankara, Turkey, 17 - 18 November 2017

Türkçe Eğitiminde Dinleme/İzleme Konusunun Sınıflama ve İçerik Bakımından Karşılaştırmalı İncelenmesi

IX. ULUSLARARASIDÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU, Malatya, Turkey, 2 - 04 November 2017, pp.29

Yabancı Dil Olarak Türkçe Eğitiminde Teknoloji Kullanımı

Türkiye de Uluslararası Öğrenci Olmak Sempozyumu, Turkey, 29 October 2017

5E ÖĞRENME MODELİ İLE TÜRKÇE DERS PLANININ HAZIRLANMASI

3. INTERNATİONAL SYMPOSİUM ON LANGUAGE EDCATİON AND TEACHİNG, ROMA, Italy, 20 - 23 April 2017

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE BEYİN FIRTINASI YÖNTEMİNİN KELİME ÖĞRETİMİNE ETKİSİ

3rd International Symposium onLanguage Education and Teaching, 20 - 23 April 2017

Türkçe Öğretmenlerinin Kuralavarım Yaklaşımını Kullanımı

Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi, 19 - 21 May 2017

THE CORRELATION BETWEEN USING A BOOK SUMMARY WRITING STRATEGY AND DEVELOPMENT OF SUMMARY WRITING SKILL

The International Journal of Arts & Sciences’ (IJAS) international conference, Londrina, Brazil, 3 - 08 November 2015 Sustainable Development

DEVELOPING BOOK SUMMARY WRITING STRATEGY AND RUBRIC FOR SECONDARY SCHOOL STUDENTS

The International Journal of Arts & Sciences’ (IJAS) international conference, Londrina, Brazil, 3 - 08 November 2015

Öğrenci Odaklı Bir Araştırma Metin Özeti Yazma Stratejis ve Rubriği Geliştirme

8. Uluslararası Türkçenin Eğitimi, İstanbul, Turkey, 1 October - 03 November 2015, pp.76

Prospective teachers' proficiency in punctuation rules and opinions related to punctuation problems

2nd World Conference on Educational Sciences (WCES-2010), İstanbul, Turkey, 4 - 08 February 2010, vol.2, pp.1878-1883 identifier

Books & Book Chapters

Türkçenin Uzaktan Öğretimi ve Öğreniminde Dil Bilgisi Öğretimi

in: Türkçenin Uzaktan Öğretimi ve Öğrenimi, Göçer, Ali, Editor, Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, pp.341-358, 2021

Türkçe Öğretiminde Mobil Öğrenme Uygulamaları

in: UYGULAMA ÖRNEKLERİYLE TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR, Müldür, Merve, Editor, Anı Yayıncılık, pp.329-350, 2021

Kafa Açan Noktalar

Timaş yayınevi, 2020

İlkokulda Dijital Ders Materyali Hazırlama

in: Türkçe Eğitimi, Prof. Dr. Mustafa Canbulat, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.12-34, 2019

Ortaokul Öğrencilerinin Konuşma Edimlerinde Söylem Belirleyici Eğilimleri

in: Dilbilimde Güncel Tartışmalar, Kemal İşeri, Editor, Dilbilim Derneği Yayınları, İzmir, pp.133-148, 2019 Creative Commons License

Dil Becerileri: Dinleme, Konuşma, Yazma, Okuma

in: Türkçe Eğitimi, CANBULAT Mehmet, Editor, Nobel, Ankara, pp.67-95, 2019

Türkçe Eğitiminde Zaman ve Kip Konusunun Öğretimi: İçerik Tasarımı

in: Multidisciplinary Studies-4, Harun Şahin, Editor, Institut za Geografiju, pp.1-28, 2018

XVI. Yüzyıl Osmanlı Döneminde Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi

in: Türkçenin Eğitim-Öğretim Tarihi Araştırmaları, Abdurrahman Güzel, Editor, Akçağ, Ankara, pp.131-145, 2017

Bir derlem çalışması: ve/ile Bağlaçların SözDiziminde Kullanımı

in: Dîvânu Lugâti’xxt-Turk’xxten Senglah’xxa Türkçe, Mehmet Ölmez, Tülay Çulha, Kübra Özçetin, Editor, Kesit Yayınları, İstanbul, pp.293-317, 2017

Dilbilim Nedir

PegemA Yayıncılık, Ankara, 2016

Türk Dil Bilgisi

Kabalcı Yayınevi, 2012