Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Osmanlı Dönemi Tefsir Çevirileri

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi (TALİD), cilt.9, ss.191-232, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hint Alt Kıtasının İslami Tarihi

Sabah Ülkesi, ss.18-23, 2014 (Hakemsiz Dergi)

Hint Altkıtası Geleneksel Eğitim Kurumlarında Yürütülen Din Eğitiminin Gelişim SürecineTarihsel Bir Yaklaşım

DINBILIMLERI AKADEMIK ARASTIRMA DERGISI-JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN RELIGIOUS SCIENCES, cilt.13, ss.87-115, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ebü l A lâ Mevdûdî nin Kur ân Yorumunu Şekillendiren Temel Dinamikler

Uludağ Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, cilt.20, ss.1-20, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hint Alt Kıtası Sîret Kitaplarında Muhteva Değişiminin Nedenleri

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.20, ss.21-52, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Batı İçin Pakistan Medreselerinin İfade Ettiği Anlam Üzerine Yerinden Bir Bakış

Değerler Eğitimi Merkezi DEM Dergisi, cilt.1, ss.72-82, 2008 (Hakemsiz Dergi)

Urduca Kur ân Tercümelerinin Târihi Gelişiminde Batı nın Etkisi

İslâmî Araştırmalar Dergisi, cilt.16, ss.378-390, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kuran da İç Bütünlük Islâhî nin Tefsir Yöntemi

Divan İlmî Araştırmalar, ss.59-90, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Şeyhü l Hind Mahmud Hasan Diyobendî 1851 1920

İlim ve Sanat, ss.55-69, 1996 (Hakemsiz Dergi)

Allâme Musa Cârullah el Muvâfakât ki İşâat key Müteallik Çend Bâteyn

Fikr u Nazar, cilt.31, ss.19-37, 1993 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Cumhuriyet in Başında Üsküdar da Bir Hintli İlim Fikir ve Devlet Adamı Ubeydullah Sindî nin İstanbul Günleri

Uluslararası Üsküdar Sempozyumu VIII, İstanbul, Türkiye, 21 - 23 Kasım 2014, ss.143-167

Pakistan da Dinî Grupların Yapıların Anatomisi ve Birlikte Yola Devamının İmkânı

Kur’an Ve Toplumsal Bütünleşme Sempozyumu (Mezhepler ve Dinî Gruplar Arası İlişkiler), Bursa, Türkiye, 27 - 29 Mart 2015, ss.353-389

The Role of Religious and Social Leaders in Establishing Interfaith Co existence

International Interfaith Conference (IIC) A Quest For Peaceful Interfaith Co-Existence, Islamabad, Pakistan, 24 - 25 Kasım 2015

Toplumsal Birlik Ve Beraberliğin Kur ânî Temelleri

Toplumsal Birliğin Güçlendirilmesinde Dinî Söylemin Önemi, Gaziantep, Türkiye, 16 - 17 Ekim 2015

Modern Dünyada Dini Bilgi Üreten Merkezler Varlık Temsil ve Yeterlilik Açılarından Bir Analiz

5. Din Şurası, Günümüzde Yeni Dini Anlayışlar; Dini Bilgi, Eğitim ve Din Hizmetleri, Ankara, Türkiye, 8 - 10 Aralık 2014

Turkey s Shibli Shibli Nu mani Studies in Turkish Language

Shibli Centenary International Seminar, Azamgarh, Hindistan, 29 Kasım - 01 Aralık 2014

Pakistan da Birlikte Yaşama Sorumluluğu Bakımından Dini Cemaat ve Gruplara Eleştirel Bir Bakış

Uluslararası Avrasya Hukuk Kurultayı (Eurasia Law Meeting), Saray Bosna, Bosna-Hersek, 3 - 07 Eylül 2014, ss.184-202

Socıo Polıtıcal Functıons of Iskender Pasha Naqshıbendıes In Turkey

5th International Punjabi Sufi Conference, Lahore, Pakistan, 12 - 13 Mart 2014

Mevdudi İslamcılığının Türkiye ye Giriş Biçimi ve Türkiye İslamcılığına Etkisi

Türkiye’de İslamcılık Düşüncesi ve Hareketi Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 17 - 19 Mayıs 2013, ss.379-403

Günümüzde Medreseyi Konuşmanın Anlamı

Medrese Geleneği ve Modernleşme Sürecinde Medreseler, Muş, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2012, cilt.1, ss.471-481

Kitâbü t Tefsîr ve Kitâbü Fedâili l Kur ân Çerçevesinde Bedreddin Aynî nin Tefsirciliği Gaziantep 2013 s 367 380

Uluslararası Bedruddîn el-Ayni Sempozyumu ve II. Hadis İhtisas Toplantısı, Gaziantep, Türkiye, 10 - 11 Mayıs 2013, ss.367-380

Emir Abdülkâdir in Tefsir Anlayışı

Uluslararası Emîr Abdülkâdir el-Cezâirî Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2012

Hint Alt Kıtası ile Ortak Tarihsel ve Kültürel Değerlerimiz

Celal Bayar Üniversitesi, Manisa, Türkiye, 10 Mayıs 2012

Siret Kitaplarındaki Konu Değişiminin Sebepleri Hint Alt Kıtası Örneği

Siret Sempozyumu I: Türkiye’de Siret Yazıcılığı, İstanbul Ankara, Türkiye, 16 - 17 Ekim 2010, ss.554-591

Osmanlı Döneminde Türkçe Tefsirler

Başlangıçtan Günümüze Türklerin Kur’an Tefsirine Hizmetleri -Tebliğler ve Müzakereler- Tartışmalı İlmi Toplantı, İstanbul, Türkiye, 21 - 22 Ekim 2011, ss.199-240

Knocking on the Doors of Dialogue Between Religions

Knocking on the Doors of Dialogue Between Religions, Islamabad, Pakistan, 21 Haziran 2011

Religious Diversity and Its Impact on Islamic Studies in Indian Subcontinent under British Rule

Research on Islam in 19th Century Comminities/Countries/States Where the Muslims Lived under Western Rule, Rotterdam, Hollanda, 03 Şubat 2009

İlahiyat Fakültesi Öğretmenlik Bölümü İDOB Tefsir Derslerinin Bölüm Hedeflerine Uygun Hale Getirilmesi

Tefsir Eğitim ve Öğretiminin Problemleri, Bursa, Türkiye, 11 - 12 Haziran 2005, ss.37-51

Modern Dönemde Kur ân ı Farklı Yorumlamaya Sevk Eden Âmiller

Kur'ân ve Tefsir Etkinlikleri (IV. Koordinasyon Toplantısı, İzmir, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2007, ss.11-23

Kur ân Tercümesinde Hint Alt Kıtası Örneğinden Yararlanma

Kur’ân Mealleri Sempozyumu: Eleştiriler ve Öneriler, İzmir, Türkiye, 24 - 26 Nisan 2003, cilt.1, ss.45-60

Muhammed Hamîdullah ın Yetiştiği ve Oluşumuna Katkıda Bulunduğu Kurumlar

Hayatı Kişiliği ve Düşünceleriyle Muhammed Hamidullah, Bursa, Türkiye, 18 - 19 Kasım 2005, ss.53-72

Modernleşme ve Haram Anlayışı Seyyid Ahmed Hanın Tefsirciliği

İslâm ve Modernleşme, İstanbul, Türkiye, 10 - 11 Mayıs 1997, ss.147-155