Kârlılık analizi ve makroekonomik değişkenlerle ilişkisi üzerine banka sektöründe bir araştırma


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2015

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: AYŞE ELİF ÇAKIRCALI

Danışman: Hakan Yıldırım

Özet:

Anahtar Kelimeler : Bankacılık Sektörü, Karlılık Analizi, Makroekonomik Değişkenler, Aktif Kârlılık,Çoklu Doğrusal Regresyon Yöntemi,Stepwise Regresyon KaRLILIK ANALİZİ VE MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİSİ ÜZERİNE BANKA SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA Bankalar kâr amacı ile faaliyetlerini yürüten finansal kuruluşlardır. Bu çalışma makroekonomik faktörlerin Türkiye’deki özel ve kamusal sermayeli mevduat bankalarının kârlılığını 1990-2013 dönemi boyunca nasıl etkilediğini incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışma da aktif kârlılığı, öz kaynak kârlılığı, ödenmiş sermaye kârlılığı banka kârlılığının ölçüleri olarak kullanılmıştır. Değişkenler arasındaki ilişki çoklu doğrusal regresyon, stepwise regresyon yöntemleri ile ortaya konulmuş ve modellere ait anlamlılık testleri yapılmıştır. Keywords : Banking Sector, Profitability Analysis, Macroeconomic Variables, Return On Assets, Multiple Linear Regression Method, Stepwise Regression ABSTRACT A STUDY IN THE BANKING SECTOR ON THE RELATIONSHIP BETWEEN PROFITABILITY ANALYSIS AND MACROECONOMIC VARIABLES Banks are financial institutes that carry out operations for the purpose of profit.This study aims to examine how macroeconomic factors affect the profitability of private capital deposit banks and public capital deposit banks in Turkey over the period from 1990 to 2013.Return on Assets (ROA), Return on Equity(ROE) and Return on paid in capital are used as the profitability measures of banks in the study.The relationship between variables is put forward with multiple linear regression method and stepwise regression method and significance tests related to models were conducted.