Müşteri memnuniyetinde hasta haklarının yeri ve önemi üzerine bir araştırma


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2009

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: SEVAL ÇİMEN MECİT

Danışman: Hakan Yıldırım

Özet:

Bu araştırmada hasta memnuniyeti ve hasta hakları ayrıntılı olarak incelenmiş, araştırma bölümü ise 06.03.2009-11.03.2009 tarihlerinde Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yatan hastalarla yapılmıştır. Araştırma yatan hastaların memnuniyet derecelerinin bazı demografik özelliklere göre farklılık gösterip göstermediğinin tespiti ve bunun hasta hakları üzerindeki etkisini analiz etmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya bakıldığında; hasta memnuniyet düzeyleri bakımından hekimlik hizmetlerinde yaş gruplarına göre, servis hizmetlerinde ise eğitim durumuna göre farklılık tespit edilmiştir. Memnuniyet düzeyleri hasta hakları açısından değerlendirildiğinde ise; Hizmetten Genel Olarak Faydalanma, Bilgi İsteme ve Bilgilendirme, Sağlık Personeli Seçme ve Değiştirme, Mahremiyet, Rıza(onam), Dini Vecibeleri Yerine Getirebilme, İnsani Değerlere Saygı Gösterilmesi, Müracaat, Şikayet ve Dava hakkının daha önemli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Anahtar Kelimeler: Hasta memnuniyeti, hasta hakları ABSTRACT Research;on the patient rights world wide,Patients thoughts on subject and finding the place and importance of patients rights in customer satisfaction according to patients' demographic characteristics.Research was done between 06.03.2009-11.03.2009 in Taksim Eğitim ve Araştırma Hospital with the inpatients. The research shows us the difference of customer satisfactions according to other criteria.Development of the whole research shows patients have right choosing,picking up and replacing the medical and health professionals,getting informed,respect of privacy,respect to humanity values,application,complain and claim it. Key Worlds: Patients rights,customer satisfaction