Kalite iyileştirmede istatistiksel proses kontrol tekniklerinden pareto analizi ve gıda sektöründe bir uygulama


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2010

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Nazlı Başaran

Danışman: HAKAN YILDIRIM

Özet:

Anahtar Kelimeler : Kalite Kontrol, İstatistiksel Proses Kontrol, Kalite İyileştirme Teknikleri, Pareto Analizi, Gıda Sektörü KALİTE İYİLEŞTİRMEDE İSTATİSTİKSEL PROSES TEKNİKLERİNDEN PARETO ANALİZİ VE GIDA SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA Bu tez çalışmasında, öncelikle kalite ve kalite kontrol kavramlarına ilişkin tanımlara yer verilerek, istatistiksel kalite kontrol kavramı detaylı olarak incelenmiştir. İstatistiksel proses kontrolün yedi tekniği olan Neden-Sonuç Diyagramı, Çetele Diyagramları, Kontrol Çizelgeleri, Histogramlar, Dağılma (Serpilme) Diyagramı, Hata Yoğunluk Diyagramı ve Pareto Analizi ayrıntılı olarak incelenmiştir. Daha sonra, bir gıda firmasının üretim sürecindeki sorunlara ilişkin İstatistiksel Proses Kontrol Tekniklerinden Pareto Analizinin uygulanması incelenmiştir. Improvement Techniques, Pareto Analysis, Food Industry STATISTICAL PROCESS CONTROL TECHNIQUES IN IMPROVING THE QUALITY OF THE PARETO ANALYSİS AND AN APPLICATION FOR FOOD SECTOR ABSTRACT In this thesis, first, the concepts of statistical control were reviewed in detail. Seven techniques of statistical process control, Causes and- Effect Diagrams, Log Diagram, Control Chart, Histograms, Scatter Diagrams, Defect – Concentration Diagram and Pareto Analysis, are througly examined. Then, problems related to a food company in the production process of Statistical Process Control Techniques examined the application of Pareto Analysis.