Kur’an kıssalarının ahlaki boyutu


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2010

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Fatma Yılmaz Abacı

Danışman: MURAT SÜLÜN

Özet:

Anahtar Kelimeler : Tezkiye, nefs, tekamül KUR’AN KISSALARININ AHLAKİ BOYUTU Evrensel kaidelerle, insana fazilet ve inceliklerle donatılmış bir hayat anlayışı sunan Kur’ân-ı Kerîm, ahlâka büyük önem vererek onu, dinin ayrılmaz bir parçası saymıştır. O, insanlığa, bilinen ahlâk kitaplarındaki sisteme göre değil, kendine mahsus sistematiği içerisinde, eksiksiz bir ahlâk sistemi oluşturan nazari prensipler ve ameli kurallar getirmiştir. Beden ve ruhtan müteşekkil insanın maddi ve manevi yönden güçlenerek mevcut kuvvetlerini eğitmesi gerekmektedir. Bu tezkiye-i nefs (tezekkî) ile yani kişinin kendini ruhen tekâmül ettirtme artırıp geliştirmesi ile olur. Allah (cc), bunun yanında neyin doğru, neyin yanlış olduğunu, rüşd ve sapıklık yollarını göstermiştir İnsan nasıl hareket ederse doğru yola gider, nasıl inanır ve yaşarsa sapıtır, zarara uğrar; hepsini göstermiştir. İnsanlara bunları açıklayacak elçiler ve elçilerle beraber apaçık deliller gönderilmiştir. Neticede kıssalar bizim için ahlaki anlamda örnek almamız gereken pek çok unsurlar barındırmaktadır. Kur’ân örnekleme yöntemiyle bu mesajları bize bildirmiştir. Bize de Kur’ân’ın muhatapları olarak bu kıssalardan hisse almak ve davranışlarımıza ona göre yön vermek düşmektedir. Keywords : Purification, soul, evolution ABSTRACT MORAL DIRECTION OF THE NARRATİVES IN THE QUR’AN With universal bases, equipped with human virtue and grace, offering a sense of life Glorious Qur'an, as it attaches great importance to morality, religion has been considered an integral part. O, humanity, morality books known to the system, rather than by their own peculiar systematic courses, forming a complete theoretical system of moral principles and rules introduced deeds. Composed of body and soul and spiritual aspects of people's material needs to strengthen the training of the existing forces. This Soul Purification-i (tezekkî) and that could make people improve themselves spiritually and to develop and is evolving. Allah, as well as what's right, what is wrong, Rushd and perversion way showed people how to act if the right path goes, how it believes and lives with crazy is, wastes, all of them showed. To explain them to people along with ambassadors and envoys were sent to clear evidence. Moral stories for us in the end we have to take a sample contains many elements. Qur'an sampling method, this message has been reported to us. These stories as well as our counterparts from the Qur'an and the acquisition of shares has fallen to guide our behavior accordingly.