2000 yılından sonra AB'ne üye olan ülkelerle Türkiye'nin bazı demografik ve ekonomik alanlarda karşılaştırmalı istatistiksel analizi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2011

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: AHMET EMRE ARSLAN

Danışman: Hakan Yıldırım

Özet:

Anahtar Kelimeler : Maastricht Kriterleri, İnsani Gelişme Endeksi, Avrupa Birliği 2000 YILINDAN SONRA AB'NE ÜYE OLAN ÜLKELERLE TÜRKİYE'NİN BAZI DEMOGRAFİK VE EKONOMİK ALANLARDA KARŞILAŞTIRMALI İSTATİSTİKSEL ANALİZİ Maastricht zirvesinden sonra, Avrupa Topluluğu yeni bir döneme girmiştir ve Topluluğun doğuya doğru genişlemesi ile 12 yeni ülke Avrupa Birliği’ne tam üye olmuştur. Türkiye’nin yeni katılan bu ülkeler arasında olamamasının nedeni istatistiksel olarak incelenmiştir. İncelemede, ekonomik açıdan Maastricht Kriterleri, demografik açıdan İnsani Gelişme Endeksi kullanılarak karşılaştırmalı istatistiksel analiz yapılmıştır. Analiz sonucunda, Maastricht Kriterleri göre söz konusu ülkelerin çoğunda Avrupa Birliği’ne üye olmadan önceki ve sonraki oranlarında anlamlı değişiklikler olmadığı saptanmıştır. Kriterleri sağlama durumları incelendiğinde Türkiye’nin söz konusu ülkelerin çoğundan daha iyi oranlara sahip olduğu görülmüştür. Demografik açıdan İnsani Gelişme Endeksi’ne göre yapılan istatistiksel karşılaştırmada Türkiye’nin söz konusu ülkelerin tümünden daha kötü orana sahip olduğu saptamıştır ve farkın anlamlı çıktığı ülkelerin hepsinden daha kötü orana sahip olması, Avrupa Birliği’ne hala tam üye olunamamasının ekonomik değil demografik nedenlerden kaynaklandığı sonucunu çıkarmıştır. Key words : The Maastricht Criteria, Human Development Indexes, European Union ABSTRACT COMPARATIVE STATISTICAL ANALYSIS OF SOME ECONOMICAL AND DEMOGRAPHIC PROPERTIES BETWEEN TURKEY AND EU MEMBERS STATE THAT HAVE JOINED AFTER YEAR 2000 After the Maastricht summit, the European Community has entered a new era and 12 new countries became members of the European Union as a result of Community’s eastward expansion. Statistically analyzed that why Turkey should not be member of EU as these new members. In examination, comparative statistical analysis was conducted using the Maastricht Criteria as economical perspective and Human Development Index as demographic perspective. As a result of the analysis, according to the Maastricht criteria in most of these countries had no significant changes in rates before member of EU and after member of EU. Examination for compliance of criteria, Turkey had significantly better rates than most of new members. According to comparative statistical analysis as demographic perspective, Turkey has the worst rate than all of these countries and this result was explained that why Turkey still not be a member of EU. This situation issued due to demographic reasons, not economic reasons.