Yansıtıcı düşünme uygulamalarının sınıf öğretmeni adaylarının yapılandırmacı öğrenme ortamı hazırlama becerilerine etkisi


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2012

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: BÜLENT ÖZDEN

Danışman: YÜCEL KABAPINAR

Özet:

Öntest-sontest kontrol gruplu deneysel desene göre düzenlenen araştırmada yansıtıcı düşünme uygulamalarının Öğretmenlik Uygulaması dersinde öğretmen adaylarının yapılandırmacı öğrenme ortamı hazırlama becerilerine olan etkisinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Çalışma grubunu Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı 4.sınıfında öğrenim gören sekizi kız ve sekizi erkek olmak üzere 16 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplamak amacıyla, “Yansıtıcı düşünme profili ölçeği”, “yapılandırmacı öğrenme ortamı ölçeği”, “yapılandırmacı öğrenme farkındalık ölçeği”, “yapılandırmacı öğrenme ortamı gözlem formu” ve “öğretmen adayı günlükleri” kullanılmıştır. Araştırmada toplanan verilerin analizinde Bağımsız Gruplar T-testi, Wilcoxon İşaretli Sıralar ve Mann Whitney U testi kullanılmıştır. Nitel verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda deney ve kontrol grubunda yer alan aday öğretmenlerin: 1- Yansıtıcı düşünme profilleri, yapılandırmacı öğrenmeye ilişkin farkındalık düzeyleri ve yapılandırmacı öğrenme ortamı hazırlama becerileri arasında anlamlı bir fark yoktur. 2- Yansıtıcı düşünme profili, öğrenmeye ilişkin farkındalık düzeyleri ve yapılandırmacı öğrenme ortamı hazırlama becerileri sontestleri arasında deney grubu lehine anlamlı bir farklılık vardır. 3- Yansıtıcı düşünme profilleri, öğrenmeye ilişkin farkındalık düzeyleri ve yapılandırmacı öğrenme ortamı hazırlama becerileri kalıcılık testi puanları arasında deney grubu lehine anlamlı bir farklılık söz konusudur. 4- “Yapılandırmacı öğrenme ortamı ölçeği” öntest ve sontestindeki sorularda çoğunlukla yapılandırmacı seçeneği tercih ettiği ve bu tercihlerin yapılandırmacı bir gerekçeye dayandırıldığı görülmektedir. ABSTRACT In this study, organized according to a pretest-posttest control group experimental design, aimed to determine the influence of reflective thinking practices on preservice teachers’ skills in preparation of the constructivist learning environment at Teaching Practice Course II. Sixteen preservice teachers (eight female and eight male ), taking Teaching Practice II course in the Department of Elementary Education at Marmara University, participated in this study. For the purpose of the current study, “Reflective Thinking Attributes Instrument”, “Constructivist Learning Environment Prepation Scale”, "Constructivist Learning Environment Observation Form" and " Preservice Teacher Diaries “Constructivist Learning Awareness Scale” was used. For the quantitative part of the research, independent samples t-test, Mann-Whitney U test and Wilcoxon Signed Rows test analysis were used. For the qualitative part of the research, content analysis method were used. The findings of this research are as the following: 1- At the beginning of the study, there is no significant difference between reflective thinking profiles, constructivist learning awareness levels and constructivist learning environment preparation skills of the preservice teachers in both experimental and control groups. At the end of reflective thinking practices, 2- There is a significant difference between experimental and control groups’ posttest scores in relaton to reflective thinking profiles, constructivist learning awareness levels and constructivist learning environment preparation skills, favoring the preservice teachers in the experimental group. 3- There is a significant difference between the retention test scores of preservice teachers’ reflective thinking profiles, constructivist learning awareness levels and constructivist learning environment preparation skills, favoring the preservice teachers in the experimental group. Experimental and control groups preservice teachers often preferred constructivist option at the pretest and protest of constructivist learning environment scale and these choices are based upon a constructivist rationale.