Porstmodernizmin dini varsayımlarının 1990 sonrası postmodern türk romanındaki yansımaları


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2011

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Eda Kıran

Danışman: FATMA ODABAŞI

Özet:

Tezimizin birinci bölümünde, postmodern teorinin her alanda söyleyecek sözü olması itibariyle, konumuzun sınırları içinde kalarak, postmodernizm nedir? Kuramcıları kimlerdir? Siyaset, ekonomi, sanat, toplum, birey hakkındaki kuramları nedir? gibi sorulara kısaca cevap vermeye çalışıldı. Konumuzun doğrudan postmodern teori olmaması dolayısıyla, konuyu dağıtmamak amacıyla genel bir çerçeve çizmeye çalışıldı fakat bu bile, tezimizin ağırlıklı bir bölümünü oluşturdu. İkinci bölümde postmodernizmin dini varsayımları ve bu varsayımların toplumsal hayattaki yansımaları üzerinde duruldu. Küreselleşme, çoğulculuk gibi olgular etrafında şekillenen ve birbiri içine girmiş, girift bir hal almış olan din tartışmaları sosyolojik bir perspektiften ve konunun sınırları dışına çıkmadan lenmeye çalışıldı. Belirtildiği üzere, bu noktada tüm kavramlar çok iç içe olduğundan ve bir teki anlaşılmadan diğerlerinin anlaşılması mümkün olmadığından ve fakat tezimizin konusunu da aslen oluşturmadığından, postmodernizmin doğrudan din adına ileri sürdükleri maddelenmeye çalışıldı. Yapılmaya çalışılan elbette ki bir edebiyat sosyolojisi değildir. Burada edebiyat sosyolojisi ve edebi eserlerden yararlanarak bir din sosyolojisi tezi hazırlanmaya çalışıldı. Bundan dolayı tezimizin üçüncü bölümünde yine konumuzla ilişkisi sınırları içinde kalacak şekilde postmodern edebiyata dair bilgiler verildi. Postmodern edebiyata dair çok belli başlı kavramlara ve postmodern edebiyatın ayırt edici özelliklerine kısaca değinildi. Son bölüm tezimizin asıl konusu olan roman tahlillerinin yer aldığı kısımdır. Burada postmodernizm din ilişkisi kapsamında belirlenen meselelerin, romanlardan alınan örnekler vasıtasıyla irdelenmesine gidilerek bir takım toplumsal analizlere varılmaya çalışıldı. Her birini birer alt başlık altında verdiğimiz postmodernizmin din alanındaki iddiaları, incelenen romanlardan seçilen örneklerle eşleştirilerek, bu iddiaların romanlarda karşılık bulduğu gösterildi. . Bu çıkarımlar neticesinde, birkaç on yıl öncesinde din adına sorgulanamaz, kabullenilemez bazı olguların, postmodernitenin ileri sürdüğü şekillerde değiştiği, dönüştüğü tezlerinin romanlar tarafından da desteklendiği neticesine varıldı. Edebiyat eserlerinin toplumsal algıyı yansıtması ve toplumsal kabullere zemin hazırlayıcı olması düşünüldüğünde, postmodernizmin din adına olumlu ve olumsuz olmak üzere yapmış olduğu etkilerin toplumda da yerini bulduğu kanaati tezimizi oluşturdu. ABSTRAC On the first section our thesis, as postmodern theory has an overall say in tevery area, staying within the boundaries of thesis, what is postmodernism? Who are the theorists? Polictics, economy, art, sociaty? short answers were tried to be given to such questions. As osubject is dırectly postmodern theory, to draw a sharpline on the main subject, a general framework has beendrawn but this has clearly created the main part of my theises. On the second part of our thesis we have focused on postmodernism; on the reflections of the religious assumptions and these assumptions of social life. A brief summary, without going out of limits, bazed on globalization, pluralism, and shaped araund each other like casesentered in the discussions of the sociological perspective of religion was made. As stated, at this point, all the concepts so interwired, that is not possible to understand other, and not a theıses topic, , but also the original was not areated as postmodern rank were directly put forward in the name of religion. A sociology of literature is not attempted to, of course. Here, taking advantage of the sociology of literature and literary works were preparead by using the thesis of the sociology of religion. So the third part of the thesis still remains within the boundarres of the relationship between the positioning of the postmodernvliteratüre was given on the literature, summary information. The major concepts of postmodern literature and postmodern literature, much of the distinctive features have been mentioned briefly. The tests are the main thesis of the novels last section is the section. Determined in the context where the relationship between postmodernism religion issues, a team going to be examined by means of examples taken from novels were going to reach a number of social analysis. Under a sub-title in each of our claims of postmodernism religion, novels studied by matching the selected samples, it finds that the allegations werw shown correspond to novels. As a result of these conclusions, a few decades before the name of religion questioned, in same cases unacceptable, postmodernity will put forward ways changed transformed in to a thesis also supported the conclusion reached by novels. Literary works reflect the social perception and social assumptions are considered to be apreparatory ground, postmodernism determinations made by the name of religion, including both possitive and negative opinion of it finds its place in society created our thesis.