Tüketici Hukukunda haksız şartlar


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2009

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: ÖMER ÇINAR

Danışman: OSMAN GÖKHAN ANTALYA

Özet:

Yirminci Yüzyılın ortalarından itibaren, sosyal devlet anlayışı çerçevesinde, tüketicilerin, haksız sözleşme koşullarına karşı korunması görüşü benimsenmiştir. Avrupa Birliği Konseyi de, 93/13 tarihli Tüketici Sözleşmelerinde Haksız Koşullar Hakkında Yönergeyi kabul etmiştir. Ülkemizde, 2003 yılında, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 6.maddesinde değişiklik yapılarak, bu Yönergenin bazı hükümleri yasalaştırılmıştır. Yönergenin bazı hükümleri ise, Haksız Şartlar Hakkında Yönetmelikte düzenlenmiştir. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 6.maddesinde haksız şart, satıcı veya sağlayıcının tüketiciyle müzakere etmeden, tek taraflı olarak sözleşmeye koyduğu, tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde iyi niyet kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme koşulları şeklinde tanımlanmıştır. Tezimiz dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde haksız şart kavramı, unsurları ve tüketici sözleşmelerinde yer alan haksız şartlar incelenmiştir. İkinci bölümde genel işlem koşullarının yürürlük denetimi ve yorumu, üçüncü bölümde içerik denetimi ve son bölümde, Yönergenin ve Yönetmeliğin ekinde yer alan haksız şartlar listesi incelenmiştir. Tezimizin sonunda, konuya ilişkin ulaşmış olduğumuz sonuçlar belirtilmiştir. ABSTRACT Since the middle of the twentieth centuries, social state in the framework of understanding consumers, to protect against unfair contract terms has been adopted opinion. The European Union Council, dated 93/13 is Unfair Terms in Consumer Contracts Regulations adopted. In our country, in 2003, in sixth article of the Consumer Protection Law are subject to change, Thus, some articles of the Regulations are the law. Some articles of the Regulation, legalize Regulation on Unfair Terms in Consumer Contracts. According to sixth article of the Consumer Protection Law, unfair terms: “A contractual term which has not been individually negotiated shall be regarded as unfair if, contrary to the requirement of good faith, it causes a significant imbalance in the parties’ rightsand obligations arising under the contract, to the detriment of the consumer”. Our thesis is composed of four parts. In the first chapter, the concept of unfair terms, elements and unfair terms in consumer contracts were examined. In the second section, effective control and interpretation of the general process conditions, in the third section content control and In the last section, Regulations contained in the appendix is a review of the list of unfair terms was examined. The end of our thesis point that results are reached.