Vergi kanunlarına göre şirketlerde kısmi bölünme


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Kader Güneş Onat

Danışman: AHMET BUMİN DOĞRUSÖZ

Özet:

VERGİ KANUNLARINA GÖRE ŞİRKETLERDE KISMİ BÖLÜNME Küreselleşmenin meydana getirdiği yeni rekabet koşullarında, şirketlerin varlıklarını sürdürebilmeleri, teknolojik yatırımlara, maliyeti azaltıcı önlemlere ve araştırma ve geliştirme faaliyetlerine ağırlık vermeleri ile mümkündür. Günümüzde şirketler sağladığı vergisel avantajlar nedeniyle, idari ve ekonomik sebeplerle, çevresel uyaranların etkisiyle yeniden yapılandırma modellerine yönelmektedirler. Yeniden yapılandırma yöntemlerinden olan bölünme belirli kıstaslar dahilinde türlere ayrılmaktadır. Malvarlığı devri kriterine göre bölünme tam ve kısmi bölünme diye ikiye ayrılmaktadır. Çalışmada kısmi bölünme konusu detaylı bir şekilde ele alınarak bazı hususlara açıklık getirilmeye çalışılacaktır. Ticaret Kanunu’nda ayni sermaye konulması hususu sadece yeni şirket kurma şekliyle yapılan kısmi bölünmede düzenlenmiştir. KVK’da ise kısmi bölünme müessesesi ayni sermaye konulması üzerine şekillendirilmiştir. Yine TTK’da şirketlerin bölünmeye konu olacak varlıkları konusunda bir sınırlandırma getirilmemişken, KVK’da kısmi bölünmenin konuları tahdidi olarak sayılmıştır. Kanunlar arası bu farklılıkların giderilerek uygulamada bütünlük sağlandığı ve kısmi bölünme konuları sınırlandırılmadığı takdirde kısmi bölünme yöntemi daha çok tercih edilecek ve bölünerek büyüyen şirketler gerek ulusal gerekse uluslararası piyasada güçlü bir şekilde söz sahibi olacaklardır. -------------------- PARTIAL DIVISION IN COMPANIES ACCORDING TO TAX LAWS Under the evolving competition conditions emerging from globalization, companies managed to survive mainly by concentrating on technological investments, adopting cost-reducing measures as well as through research and development activities. Today, thanks to the tax advantages provided and due to the administrative and economic reasons and environmental stimuli, most of the companies aim at restructuring models. In our study, we tried to explain the division as one of the restructuring methods, the process of partial division, the tax advantages it provides, its place in tax legislation, the causes and consequences in detail. Partial division as a restructuring method, it’s operational process and tax advantages, its role in tax legislation, as well as causes and consequences will be explained in detail. In this study, the subject of partial division will be discussed in detail in an attempt to clarify some controversial matters. In the Commercial Code, the issue of capital in kind is regulated only in the partial division of the new company. In the KVK, however, the establishment of partial division is based on the introduction of capital in kind. Again, while there is no restriction in the Turkish Commercial Code regarding the assets to be subject to division. Yet, we could say that the subjects of partial division are counted as limitation in KVK. Therefore, if these differences between laws are eliminated, the integrity of the practice is ensured and partial division issues will no longer be limited, then the partial division method will be highly preferred and the companies that grow by dividing will have a strong voice both in the national and international markets.