Çeviklik alıştırmaları ve oyunlarının 10-11 yaş arası çocukların reaksiyon zamanları ve işlemleme hızına etkisinin incelenmesi


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2012

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: SAİME ÇAĞLAK SARI

Danışman: MEHMET İNAN

Özet:

Bu araştırma; 10-11 yaşındaki çocukların, “reaksiyon zamanları” ile “işlemleme hızı” arasındaki ilişki ile çeviklik alıştırmaları ve oyunlarının, çocukların reaksiyon zamanları ve işlemleme hızına etkisinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Deneme modeline uygun olarak düzenlenen araştırmada aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır: 1. İşlemleme hızı, basit, seçmeli ve ayırt edici reaksiyon türleri ve çeviklik arasında bir ilişki var mıdır? 2. İşlemleme hızı, basit, seçmeli, ayırt edici reaksiyon türleri ve çeviklik özellikleri, yaş, cinsiyet ve spor yapıp yapmama durumuna göre faklılaşmakta mıdır? 3. Çeviklik alıştırmaları ve oyunlarının çocukların işlemleme hızına ve reaksiyon türlerine etkisi var mıdır? Araştırmanın çalışma grubunu, İstanbul’ da resmi bir ilköğretim okulunda eğitim görmekte olan 10-11 yaşındaki toplam 42 öğrenci (21 deney, 21 kontrol grubu) oluşturmaktadır. Araştırmada, çocukların demografik özelliklerini gösteren “Bilgi Formu”, Basit, Seçmeli ve Ayırt Edici Reaksiyon türlerini ölçen “Academy Reaction Timer” ölçüm cihazı, çevikliği ölçen “Yan Yön Değiştirme”, “T” ve “Kısa “T” çeviklik testleri ile işlemleme hızını ölçen “WJ-R COG Bilişsel Yetenek Testi” (Test 3: Görsel Eşleme ve Test 10: Çizip Çıkarma) kullanılmıştır. Araştırmada, elde edilen veriler genel dağılım istatistiklerinden aritmetik ortalama ve standart sapma, ilişkiyi belirlemek için; Pearson Çarpım-Momentler Korelasyon Katsayısı, farklılıkları göstermek için; Non-Parametrik Mann Whitney-U Testi, öntest-sontestler arasındaki farklılıkları göstermek için; Non-Parametrik Wilcoxon Signed Ranks testleri kullanılarak analizler yapılmış ve yorumlanmıştır. Anlamlılık düzeyi p< 0.05 olarak alınmıştır. Araştırmada elde edilen bulgular şunlardır: Basit ve seçmeli “reaksiyon zamanı”, “hareket zamanı” ve“tepki zamanı”, ayırt edici reaksiyonun “hareket zamanı” ile işlemleme hızı arasında anlamlı bir ilişki saptanmazken, ayırt edici “reaksiyon zamanı” ve “tepki zamanı” ile işlemleme hızı arasında anlamlı bir ilişki görülmektedir. İşlemleme hızı ile “Yan Yön Değiştirme” ve ‘T’ çeviklik testleri arasında anlamlı bir ilişki görülmezken, kısa ‘T’ çeviklik testi ile işlemleme hızı test puanları arasında anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Basit “hareket zamanı”, Seçmeli “reaksiyon zamanı”, “tepki zamanı” ve Ayırt Edici “reaksiyon zamanı” ile yan yön değiştirme çeviklik testi arasında anlamlı bir ilişki saptanmazken, BRZ” ve BTZ, SHZ ve AEHZ ve AETZ arasında anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Basit reaksiyonun hiçbir bölümünde, SRZ, STZ ve AERZ ile kısa ‘T’ çeviklik testi arasında anlamlı bir ilişki saptanmazken, SHZ ve AEHZ ve AETZ ile kısa ‘T’ çeviklik testi ile arasında anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Basit ve ayırt edici reaksiyonun hiçbir bölümünde, SRZ ve STZ ile ‘T’ çeviklik testi arasında anlamlı bir ilişki saptanmazken, bir tek SHZ arasında anlamlı bir ilişki görülmektedir. İşlemleme hızı test puanlarının yaşa göre anlamlı bir farklılık gösterdiği, cinsiyete ve spor yapıp yapmama durumuna göre anlamlı bir farklılık görülmediği bulgusuna rastlanmıştır. Yan yön değiştirme, kısa ‘T’ ve ‘T’ çeviklik test puanlarında yaşa göre anlamlı bir farklılık görülürken, yan yön değiştirme çeviklik test puanlarının cinsiyete göre erkekler lehine anlamlı bir farklılık gösterdiği, kısa ‘T’ ve ‘T’ çeviklik test puanları cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermediği saptanmıştır. Yan yön değiştirme, kısa ‘T’ ve ‘T’ çeviklik test puanlarının spor yapıp yapmama durumuna göre anlamlı bir farklılık göstermediği görülmektedir. Çocukların yaşına göre basit ve seçmeli reaksiyonun hiçbir bölümünde, AEHZ’ nında anlamlı bir farklılık görülmezken, AERZ ve AETZ’ nın 11 yaşındaki çocuklar lehine daha iyi olduğu görülmektedir. Cinsiyete göre BHZ ve BTZ, seçmeli ve ayırt edici reaksiyonun hiçbir bölümünde, anlamlı bir farklılık görülmezken, sadece BRZ’ nda erkekler lehine anlamlı bir farklılık görülmektedir. Spor yapıp yapmama durumuna göre BHZ, seçmeli reaksiyonun hiçbir bölümünde ve AEHZ ve AETZ arasında anlamlı bir farklılık görülmezken, BRZ ve BTZ ile AERZ arasında anlamlı bir farklılık olduğu saptanmıştır. Deney grubunun işlemleme hızı öntest ve sontest puanları arasında anlamlı bir farklılık olduğu ve bu farklılığın sontest lehine gerçekleştiği görülmektedir. Araştırmanın bulgularına göre, işlemleme hızı, reaksiyon zamanı ve çeviklik arasında anlamlı bir ilişki olduğu, çeviklik alıştırmaları ve oyunlarının 10 ve 11 yaşındaki kız ve erkek çocukların çevikliklerini ve basit, seçmeli ve ayırt edici reaksiyon türlerinin birçok bölümünü olumlu yönde etkilediğini göstermektedir. Aynı zamanda reaksiyonu iyileşen çocukların işlemleme hızı puanlarında da artış olduğu görülmektedir. ABSTRACT In this study is conducted to analyse the relationship between “reaction” and “process speed” of 10-11 years old children and the effect of agility trainings and games on the reaction times and process speed of children. Following questions are asked in this experimental design: 1. Is there a relationship between process speed, simple, selective, distinctive reactions and agility? 2. Do process speed, simple, selective, distinctive reactions and agility characteristics differentiate with age, gender and children’s current sports practices? 3. Is there an effect of agility practices and games on process speed and reactions of children? Working group are 10-11 years old 44 students (22 experimental, 22 control group) who continue a state primary school in İstanbul. In the study an “Information Form” that shows demographic characteristics of children, “Academy Reaction Timer” measuring tool that measures Simple, Selective and Distinctive Reactions, “Side Direction Alter”, “Short T” and “T” agility tests that measures agility, “WJ-R COG Cognitive Ability Tests” (Test 3: Visual matching and Test 10: Subtraction by Drawing) that measures process speed are used. The data were analyzed and interpreted by general distribution statistics, mean and standard deviation, Pearson Product-Moments Correlation Coefficient to determine the relationship, Non-Parametric Mann Whitney-U Test to show differences, Non-Parametric Wilcoxon Signed Ranks tests to show differences between pretest and posttest. Significant ratio was accepted as p< 0.05. Those are the findings of the study: While there is not a significant relationship between process speed and simple reaction and selective reaction, “reaction time”, “movement time”, “response time” and between “movement time” of distinctive , a significant relationship was found between process speed and “reaction time” and “response time” of distinctive reaction. While there is not a significant relationship between process speed and “Side Direction Alter” and “T” agility tests, a significant relationship was found between short ‘T’ agility test and process speed test scores. While there is not a significant relationship between side direction alter agility test and Simple “movement time”, Selective “reaction time”, “response time” and Distinctive “reaction time”, a significant relationship was found between Simple “reaction time” and “response time”, Selective “movement time” and Distinctive “movement time and “response time”. While there is not a significant relationship between short ‘T’ agility test and any part of Simple, Selective “reaction time, “response time” and Distinctive “reaction time”, a significant relationship was found between Selective “movement time” and Distinctive “movement time”, “response time”. While a significant relationship can not be found in any part of Simple, Distinctive and “T” agility test between Selective “reaction time ” and “response time”, a significant relationship was found only in Selective “movement time”. Process speed was found to differentiate significantly in terms of age. A significant relationship was not found between genders, practicing sports does not create a difference between scores. “Side direction alter”, “short ‘T’ ” and ‘T’ test scores were found to show a significant difference in terms of age. While boys have higher side direction alter agility test scores, short ‘T’ and ‘T’ agility test scores does not differentiate significantly in terms of gender. Short direction alter, short ‘T’ and ‘T’ agility test scores do not differentiate according to practicing sports. While there is not a significant difference in any part of Simple and Selective in terms and Distinctive “movement time” of age, Distinctive “reaction time” and “response time” in were higher in 11 years old children. Simple “movement time” and “response time” does not make a difference in any part of Selective and Distinctive in terms of gender. Meanwhile, only Simple scores were higher in boys. As Simple “movement time” in terms of practicing sports does not show a difference in any part of Selective and Distinctive “movement time” and “response time”, children who say that they are practicing sports have higher Simple “reaction time” and “response time”, and Distinctive “reaction time” scores. Experimental group was found to have a significant difference between process speed pretest and posttest scores. This difference was found in favour of posttest. According to findings of the study, there is a significant relationship between process speed, reaction time and agility. Agility practices and games affected positively agility and reaction time of 10 and 11 years old girls and boys. Meanwhile as reaction time of children develop, proces speed scores are increased.