Sosyal ağların kurum itibarına etkisi


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2015

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Ahu Samav Uğursoy

Danışman: ALİ MURAT YEL

Özet:

SOSYAL AĞLARIN KURUM İTİBARINA ETKİSİ Bilim, sağlık, sanat, spor ve gündelik yaşantımızda yer bulan icatlar, 1940’lı yıllardan itibaren önce bilgisayar sonra da internetin kullanımıyla geri döndürülemez değişikliklere neden oldular. Yeni bir devir başladı: İnternet devri. Bilgisayarlar yerini telefonlara, akıllı telefonlara, tabletlere hatta akıllı saatlere bıraktı. İnternetin yaygınlaşmasıyla da yeni bir mecra doğdu: Sosyal ağlar. Sosyal ağların kullanımındaki artışı keşfeden kurumlar da bu hızı yakalamayı başardılar. Bir çalışanın kıyafetiyle, bir mağazanın tabelasıyla, bir firmanın logosuyla başlayan kurumsal kimlik, kurumsal kültür, kurumsal imaj bir kurumu itibara yaklaştıran adımlardır. Tezde kurumsal itibar kavramıyla internet ve özellikle, sosyal ağlar kullanımı arasındaki ilişki ele alınmıştır. Sosyal medyanın kurumsal itibar ile etkileşimini tespit edebilmek için bir anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Türkiye’de toplam 12 ilde yaşayan 665 kişiye internet üzerinden anket gönderilmiş ve sonuçlar analiz edilmiştir. Tezin son aşamasında 132 kişi ile yeni bir anket yapılarak hem sonuçlar karşılaştırılmış hem de sosyal medya kullanımının kurumsal itibara etkisi ile ilgili veriler değerlendirilmiştir. Elde edilen bulgular ışığında sosyal medya kullanımının hem bireysel hem de kurumsal olarak arttığını söylemek mümkündür. Buna bağlı olarak her firmanın sahip olmak isteyeceği kurumsal itibarın sürekliliğinin sağlanması için sosyal medyada var olmak ve başarılı bir strateji izlemek önemlidir. Anahtar Kelimeler: Kurumsal İtibar, Sosyal Ağlar, Halkla İlişkiler ABSTRACT THE IMPACT OF SOCIAL NETWORKS ON CORPORATE REPUTATION The inventions in our daily lifes, science, health, art and sport has caused unreturnable changes after 1940 by the use of computer and later on internet. A new era has started: Era of Internet. Computers have left their places in to telephones, smart phones, tablets and even smart watches. By the spread of internet, a new network has developed: Social media. The companies who have noticed the growth on the use of social media, have managed to catch the same escalation. Dressing of employee, sign of shop, logo of firm starts generating corporate company identification, corporate culture, corporate image and brings the company to be have a corporate reputation. In this thesis, the relation between notation of corporate reputation and internet especially use of social networks. In order to state the interaction between social media and corporate reputation, a questionnary has been studied on to. In Turkey totally 12 cities, 665 people have been sent questions by internet and responses have been analyzed. Under the lights of these outcomes, it is very possible to say that the use of social media for both individual and corporate ways have been improved. Depending on this, to keep the corporate reputation continuity which every company would like to have, it is important to be on the social media and follow a successful strategy. Keywords: Corporate Reputation, Social Media, Public Relations .