Hata türü etkileri analizi ve film kaplı tablet üretiminde uygulanması


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2007

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: DİLEK BEKTAŞ

Danışman: Hakan Yıldırım

Özet:

HATA TÜRÜ ETKİLER ANALİZİ VE FİLM KAPLI TABLET ÜRETİMİNDE UYGULANMASI Günümüz koşullarında küreselleşme bütün dünyayı etkisi altına almaya başlamıştır. Yoğun rekabet koşullarında firmaların pazardan pay alabilmeleri için kendilerini farklılaştırmaları gerekmektedir. Bu farklılaşmanın yanı sıra piyasada avantaj sağlayabilmek için daha az maliyetle daha kaliteli ürün elde etmek gerekmektedir. Hata türü ve etkileri analizi de bu amaçla süreçlerdeki hataları veya meydana gelmesi olası potansiyel hataları önceden belirleyerek müşteriye ulaşmadan önce önlemeye çalışan bir metottur. Bunu yaparken hataların meydana gelme olasılığını, şiddetini ve saptanabilirliğini baz alarak risk öncelik sayısını (RÖS) kullanır ve iyileştirme faaliyetleri RÖS değerleri en yüksek olan hatalardan başlanılarak gerçekleştirilir. Bu çalışmada hata türü ve etkileri analizin sağlık sektöründe birçok üretici firma tarafından kullanılan film kaplı tablet üretim prosesinde de başarılı olabileceğini göstermek amacıyla yapılmıştır. Elde edilen bulgular sonucunda film kaplı tablet üretim prosesinde gözle görülür bir iyileşme sağlanmış ve sağlık sektöründe de başarılı sonuçlar elde edilebileceği görülmüştür. Anahtar Sözcükler: Hata Türü ve Etkileri Analizi, Risk Öncelik Sayısı, Film Kaplama ABSTRACT FAILURE MODE EFFECT ANLYSIS AND APPLICATION OF PRODUCING FILM COATED TABLET In our modern time conditions, global warming have affected all the world. In heavy competition circumstances in the business world, companies should make themselves different to take portion from the market. Besides, it is essential to produce in the best quality and make it the lowest cost for having advantage in the market. Failure mode and effect analysis method which prevents potantial errors by determining before it reaches to customers. For this, taking error potantials, its intensity and its identfiablity as a base risk priority number (RPN) is used, and redevelopment activities are started from the errors which its RPN reports are the highest.. This study’s aim is to show that the error type and its effects anaylsis can be successful in the production of film plated tablets process in the health sector which the most manufacturer uses it. According to the findings, there is an ocular development in the production of film plated tablets, and it is also seen that in health sector that can be obtained successful results. Key Words: Failure Mode and Effect Analysis, Risk Priority Number, Film Plated.