Sıçanlarda deneysel alzheimer hastalığı modelinde farklı egzersiz yöntemlerinin kognitif fonksiyonlar üzerine etki mekanizmalarının incelenmesi


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Marmara University, School of Medicine, Basic Medical Sciences, Turkey

Approval Date: 2016

Thesis Language: Turkish

Student: DİLEK ÖZBEYLİ

Consultant: ÖZGÜR KASIMAY ÇAKIR

Abstract:

Amaç: Deneysel Alzheimer hastalığı (AH) modelinde farklı egzersiz yöntemlerinin kognitif fonksiyonlara olan olası koruyucu etki mekanizmalarının araştırılması. Gereç ve Yöntem: Overektomi ve 6 hafta D-galaktoz (100 mg/kg, ip) uygulanarak Alzheimer benzeri model oluşturuldu. Overektomize+D-Galaktoz (OVT+D-GAL) ve taklit cerrahi grupları sedanter, aerobik, direnç veya kombine egzersiz olarak alt gruplara ayrıldı (n:8/grup). Aerobik egzersiz (AE) olarak günde 60dk. yüzme, direnç egzersiz (DE) olarak günde 8 set ağırlıkla merdiven çıkma, kombine egzersiz olarak (KE); dönüşümlü AE ve DE, 6 hafta ve haftada 3 gün yaptırıldı. Sinir Büyüme Faktörü (NGF), Beyin Kaynaklı Nörotrofik Faktör (BDNF), İnsülin Benzeri Büyüme Faktörü- I (IGF-I) ve Amiloid Prekürsör Protein (APP695) gen ekspresyonları yapıldı. Amiloid Beta (Aβ), NGF, BDNF ve IGF-I için immunohistokimya tekniği uygulandı. Kognitif fonksiyonlar ve beyin malondialdehit (MDA), glutatyon (GSH), lusigenin, nitrik oksit (NO) düzeyleri ve serum IGF-I düzeyleri ölçüldü. Bulgular: OVT+D-GAL sedanter grubunda azalan yeni obje ile geçirilen zaman egzersizlerle arttı (p<0,05-0,01). Serum IGF-I düzeyi egzersizlerle arttı (p<0,05-0,001). OVT+D-GAL sedanter’de azalan korteks NGF immunohistokimyasal skoru kombine egzersiz ile arttı (p<0,05).OVT+D-GAL sedanter’de artan APP mRNA düzeyi kombine egzersiz ile azaldı (p<0,05). OVT+D-GAL sedanter’de artan Aβ immunohistokimyasal skorları direnç ve kombine egzersiz ile azaldı (p<0,05). Beyin NO düzeyleri OVT+D-GAL gruplarında kontrollerine göre yüksekti (p<0,01). OVT+D-GAL sedanter’ de azalan GSH düzeyleri egzersizlerle arttı, artan MDA düzeyleri egzersizle azaldı (p<0,05). Sonuçlar: Sonuçlarımız farklı egzersiz modellerinin AH gelişim sürecinde oksidatif stresi azaltarak ve nöroplastisiteyi arttırarak yararlı olabileceğini göstermiştir. Anahtar Sözcükler: Alzheimer, Egzersiz, IGF-I, NGF, BDNF SUMMARY Objective: İnvestigate mechanisms of probable preventative effects of various exercise methods on cognitive functions in an experimental model of Alzheimer’s Disease (AD). Materials and Methods: D-galactose (100 mg/kg) or saline was administered by intraperitoneally to ovariectomised or sham-operated rats (n=8). Aerobic/1 hour/day (AE; swimming), resistance/8 climbing series (RE; climbing with weight on vertical ladder) and combined exercises (aerobic+resistance/alternately) (CE) were performed for 3 times a week for 6 weeks. Cognitif functions, malondialdehyde (MDA), glutathion (GSH), lucigenin, NO levels of brain, circulating IGF-I (Elisa), hippocampal mRNA levels of Nerve Growth Factor (NGF), Brain derived Neurotrophic factor (BDNF), IGF-I and Amyloid precursor protein APP695 (RT-PCR) were measured. İmmunocytochemical technique was applied for Amyloid Beta (Aβ), NGF, BDNF IGF-I. Findings: Decreased the time with the novel object of OVX+D-GAL sedentary group were increased by exercise (p<0,05-0,01). Serum IGF-I levels were increased by exercise (p<0,05-0,001). Decreased cortex NGF levels of OVX+D-GAL sedentary group were increased by combined exercises. APP mRNA levels increased in OVX+D-GAL sedentary group decreased via combined exercise, Increasing Aβ score in OVX+D-GAL sedentary were decreased by resistance and combined exercises (p<0,05). NO levels of OVX+D-GAL group were found to be higher (p<0,01). Descending GSH levels in OVX+D-GAL sedentary group were increased, increasing MDA levels were reduced by exercise (p<0,05). Results: We may propose that various exercise models are usefull in AH development stage by means of reducing oxidative stress and increasing neuroplasticity. Keywords: Alzheimer, Exercise, IGF-I, NGF, BDNF