Kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyon hastalarında sağ ventrikül fonksiyonlarının [18f]florodeoksiglukoz pozitron emisyon tomografisi ile değerlendirilmesi


Thesis Type: Expertise In Medicine

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Thesis Language: Turkish

Student: Mustafa Oğuz

Supervisor: BÜLENT MUTLU

Abstract:

: Kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyon (KTEPH), pulmoner tromboembolinin (PTE) pulmoner vasküler yatağı tıkayarak ilerleyici pulmoner hipertansiyon (PH) gelişmesidir. Zamanla pulmoner vasküler dirençte (PVR) ve pulmoner arter basıncında (PAB) artışa neden olur. PVR´nin artması, sağ ventrikülde (RV) adaptif ve maladaptif değişikliklere neden olur. Hastalığın temel kliniğinden sorumlu olan RV´de gerçekleşen bu yeniden şekillenmedir. RV ´de gerçekleşen yeniden şekillenme, zamanla RV fonksiyonlarında düşmeye ve sağ kalp yetmezliğine (sağKY) neden olur. Çalışmamızda, KTEPH hastalarında RV fonksiyonlarının belirlenmesinde yeni bir tanı modalitesi olan 2-deoxy-2-[18F]fluoro-D-glucose (FDG) positron emisyon tomografisi (PET) ile değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmaya KTEPH tanısı konulmuş, kardiyak PET tetkiği açısından kontraendike durumu olmayan, PEA işlemi planlanan 53 hasta alındı. Her hastaya operasyondan 1 hafta önce transtorasik ekokardiyografi, kardiyak PET, 6DYT ve SKK yapıldı. Hastaların tanı aşamasında çekilen pulmoner BT anjiyografi ve kan tetkiklerine ulaşıldı. Hasta populasyonu sağ ventrikül/sol ventrikül (RV-LV) FDGPET tutulum oranına göre iki gruba ayrıldı. RV´nin LV´den daha az tutulduğu (RV/LV≤ 1) ve RV´nin LV´ye eşit ve daha fazla tutulduğu (RV/LV>1) iki grup olarak ayırıldı. 27 hastanın RV/LV≤ 1, 26 hastanın RV/LV>1 bulundu. Gruplar arasında 6DYT, Qanadli skoru, Pro-BNP, EKO parametreleri, SKK bulguları, karşılaştırdı. 6DYT, RV/LV≤1 olan grupta anlamlı olarak yüksek bulundu (p=0.005). Pro-BNP RV/LV>1 olan grupta RV/LV≤1 olan gruba göre anlamlı olarak yüksek bulundu (p=0.041). Hastaların klinik bulguları ile RV/LV FDG-PET tutulum oranları arasındaki korelasyon analizinde, Qanadli skorundaki artış ile RV/LV FDG-PET tutulum oranı arasında pozitif korelasyon izlendi (p=0.023). D-dimer ile Pro-BNP ile RV/LV FDG-PET tutulum oranı arasında pozitif korelasyon saptadı. Ekokardiyografik parametrelerden TAPSE, MPI, RVS ile RV/LV FDG-PET tutulum oranı arasında ilişki bulunamadı ancak sağ atriyum(RA) alanı ve sistolik pulmoner arteriyel basıncı (sPAB) arasında anlamlı ilişki gözlendi. SKK parametrelerinden dPAB, DPG ve PVR ile FDG PET tutulum oranı arasında anlamlı ilişki saptandı. Bu bulgular ışığında, RV FDG-PET tutulum oranının KTEPH hastalarının tanı, tedavi stratejisi ve takibinde kullanılabilecek invaziv olmayan yeni bir yöntem olabileceği gösterilmiştir. ANAHTAR SÖZCÜKLER: Kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyon, pulmoner vasküler resistans, sağ ventrikül yeniden şekillenmesi, floro-D-glukoz positron emisyon tomografi ABSTRACT: Chronic thromboembolic pulmonary hypertension (CTEPH) is a progressive disease of pulmonary hypertension (PH) as a consequence obstructive major vessel of pulmonary artery with thromboembolism. Augmented pulmonary vascular resistance (PVR) and pulmonary artery pressure (PAP) can ultimately lead to the right ventricular (RV) dysfunction which lead to adaptive and maladaptive changes. RV remodeling can cause clinically deterioration and RV failure. We aimed evalution of RV functions with a new diagnostic modality 2-deoxy-2-[18F]fluoro-Dglucose (FDG) positron emission tomography (PET) in patients with CTEPH We included 53 patients with diagnosed CTEPH who planned PEA and did not have any contraindication for cardiac PET/CT. We performed transthoracic ECHO, cardiac PET/CT, 6MWT, right heart catheterization before 1 week PEA surgery. The patients divided into two group according to RV/LV FDG-PET uptake ratio, RV/LV≤1 and RV/LV>1. 6MWT is increased significantly in RV/LV≤1 group (p=0.005). Pro-BNP is increased significantly in RV/LV>1 group (p=0.041). RV/LV FDG-PET uptake ratio is significantly correlated with Qanadli score, ProBNP, Ddimer, RA area, sPAB (ECHO parameters), dPAB, DPG and PVR but not with TAPSE, MPI, RVS. We concluded that our study shows RV/LV FDG-PET uptake ratio could be used a new non-invasive diagnostic method in diagnose, treatment strategy and clinical follow-up in patient with CTEPH. Keywords:Chronic thromboembolic pulmonary hypertension, pulmonary vascularresistance, right ventricular remodeling, fluoro-D-glucose positron emission tomography