Kurumsal sürdürülebilirlik düzeyinin işletmelerin finansal performans göstergeleri üzerinde etkisi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: RAFIGA AGHAYEVA

Danışman: Hakan Yıldırım

Özet:

Sürdürülebilirlik öngörüsü, firmaların etkinliklerinin ekolojik ve beşeri sonuçları ile ilgili bilgilerin raporlanması gereğini bildirmektedir. Firmaların rakipleri arasında sürdürülebilir bir rekabet avantajı sağlayabilmesi için günümüz şartlarında oldukça hızlı şekilde değişen sosyal, çevresel ve ekonomik değişkenlere ayak uydurmaları gerekir. Finansal performans ölçümünde işletmelerin gelir tabloları, finansal verileri ve bilançolarına farklı açılardan yaklaşılmakta ve türlü sorulara yanıt aranmaktadır. İşletmenin finansal performansını gösteren karlılık, kaynakların verimli kullanılma yeteneği, iş hacmi, yaşı, borç ödeyebilme yeteneği, işletmenin pazardaki konumu, borçluluk gibi göstergeler ayrı oranlarda incelenmektedir. Dolayısıyla çalışmanın amacını kurumsal sürdürülebilirlik düzeyinin işletmelerin finansal performans göstergeleri üzerinde etkisinin neler olduğu oluşturmaktadır. İstanbul ili içinde uygulanan bu araştırma, 18 yaşından büyük, beyaz veya mavi yakalı olarak kamu veya özel sektörde çalışmakta olan 175 farklı bireye uygulanmıştır. Kurumsal ve Çevresel Sürdürebilirlik ölçeklerinin puanları normal dağılmadığı için Spearman Korelasyon Katsayısı, Marka Algısı ölçeğinin puanı normal dağıldığı için Pearson Korealasyon katsayısı hesaplanmıştır. Bu doğrultuda Akbank, Anadolu Efes, Akçansa, Arçelik, Bilim İlaç, Çimsa, Eczacıbaşı, Garanti Bankası , Turkcell ve Zorlu Holding üzerinde kurumsal sürdürülebilirlik analizleri yapılmıştır. -------------------- The sustainability forecast states that companies should report on the ecological and human outcomes of their activities. In order to provide a sustainable competitive advantage among competitors, companies need to keep up with the rapidly changing social, environmental and economic variables in today's conditions. In the financial performance measurement, income statements, financial data and balance sheets of companies are approached from different angles and answers are sought for various questions. The indicators such as profitability showing the financial performance of the enterprise, ability to use resources efficiently, business volume, age, ability to pay debt, position of the enterprise in the market, and indebtedness are examined at different rates. Therefore, the purpose of this study is to determine the impact of corporate sustainability on financial performance indicators of enterprises. This study was applied to 175 different individuals over the age of 18 working in the public or private sector as white or blue collar. Since the scores of the Corporate and Environmental Sustainability Scales were not normally distributed, the Spearman Correlation Coefficient and the Brand Perception Scale score were normally distributed, and the Pearson Korea correlation coefficient was calculated. Corporate sustainability analyzes were conducted on Akbank, Anadolu Efes, Akçansa, Arçelik, Bilim İlaç, Çimsa, Eczacıbaşı, Garanti Bankası , Turkcell and Zorlu Holding.