Örnek olay yönteminin Hayat bilgisi dersinde uygulanmasına yönelik bir eylem araştırması


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2016

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: NUR ÜTKÜR

Danışman: YÜCEL KABAPINAR

Özet:

Bu araştırmanın amacı ilkokul 2. ve 3. sınıf öğretmenlerinin Hayat Bilgisi derslerinde örnek olay yöntemini sınıf ortamında nasıl kullandıklarını belirlemek ve öğretmenlere verilen örnek olay temelli eğitimin ardından, bu yöntemin sınıf içi kullanım niteliğinde ortaya çıkan değişimi tespit etmektir. Bu genel amaç doğrultusundaki araştırma soruları şunlardır: 1) Öğretmenlerin verilen eğitim öncesi ve sonrasında örnek olay yöntemini sınıfta kullanmalarının niteliği nasıl değişmiştir? a) Öğretmenlerin verilen eğitim öncesi ve sonrasında örnek olay yöntemini sınıfta kullanırken sordukları sorular nasıl farklılaşmıştır? b) Öğretmenlerin verilen eğitim öncesi ve sonrası örnek olay yöntemini sınıfta kullanırken yaptıkları etkinlikler nasıl farklılaşmıştır? c) Verilen eğitim öncesi ve sonrasında öğretmenlerin örnek olay yöntemini sınıfta kullanarak işledikleri ders süreçleri nasıl farklılaşmıştır? d) Verilen eğitim öncesi ve sonrasında örnek olay yöntemini sınıf içinde kullanmaya yönelik öğretmen algıları nasıl değişmiştir?2) Örnek olay temelli eğitim süreci öğretmenleri ve öğrencileri nasıl etkilemiştir? a) Verilen eğitim öncesindeki ve sonrasındaki sınıf ortamına ilişkin öğretmen görüşleri nelerdir? b) Verilen eğitim öncesi ve sonrasında kullanılan örnek olaylara yönelik öğretmen görüşleri nelerdir? c) Verilen eğitim sonrasında öğretmenler tarafından oluşturulan örnek olay metinlerinin niteliği nasıldır? d) Verilen eğitim sonrasında işlenen derslere yönelik öğrenci görüşleri nelerdir? Bu araştırma nitel bir çalışma olup, eylem araştırması deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu özel okul ve devlet okullarından seçilen toplam yedi kişiden oluşan 2. ve 3. sınıf öğretmeni ve onların öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın uygulaması 2014-2015 eğitim-öğretim yılının güz ve bahar dönemlerinde yapılmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak, açık uçlu ön algı ve son algı anketi, gözlem formu, öğretmen günlükleri, öğrencilerle birebir yapılan yarı yapılandırılmış görüşmeler ve öğretmenlerin oluşturduğu örnek olay metinleri kullanılmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi tekniği ile çözümlenmiştir. Elde edilen bulgular doğrultusunda, verilen eğitimle sonrasında öğretmenlerin örnek olay yöntemini Hayat Bilgisi derslerinde kullanma niteliklerinde olumlu bir değişimin olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca öğrencilerin de eğitim sonrasında işlenen dersleri oldukça beğendikleri ve bu şekilde daha aktif olduklarını düşündükleri sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenler verilen eğitimden memnun kalmışlar ve bu eğitimin diğer meslektaşlarına da uygulanmasının yerinde olacağını ifade etmişlerdir. Anahtar Kelimeler: Örnek olay yöntemi, Hayat Bilgisi dersi, Eylem araştırması, Sınıf Öğretmenliği. ABSTRACT The purpose of this study is to determine how effective 2nd and 3rd grade teachers are using the case study method in the Life Studies class and to show the change in the use of this method in the classroom after the case study based training to the teachers. In accordance with this general purpose, these research questions are: 1) How has the quality of using of case study method in classroom changed before and after training? a) How have the types of questions, which teachers used during the practice of case study method, changed before and after the training? b) How have the activities, which teachers used during the practice of case study method, changed before and after the training? c) How have the process of lessons, which teacher teach by using case study method, changed before and after the training? d) How have the perceptions of teachers for the use of case study method in classroom changed before and after the training? 2) How has the case study based training process affected teachers and students? a) What are the opinions of teachers in regard to classroom environment before and after the training? b) What are the opinions of teachers in regard to cases which are used before and after the training? c) How is the quality of case texts which are formed by teachers before and after the training? d) What are the opinions of students in regard to lessons before and after the training? In this qualitative study, action research was used as a design. The working group of the research consists of seven people from 2nd and 3rd grade teachers, who are chosen from private and public schools, and their students. The application of the research was performed during fall and spring semester of 2014-2015 academic year. Preliminary and final test open-ended questionnaire, observation form, daybooks of teachers, semi-structured one-to one interviews with students and case texts formed by teachers were used as data collection tools. Data obtained were analyzed with content analysis method. It has been determined that there is a positive change in the quality of using of case study method in the Life Studies courses in the direction of the findings obtained. Also it was reached that the students enjoy the lessons after the training and thought that they were more active in this way. Teachers were satisfied after the training and they stated that it would be appropriate to apply this training to other colleagues. Key Words: Case study method, Life Studies course, Action research, Primary Education.