Belediyelerde süreç yönetimi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hıfzıssıhha Müdürlüğü uygulaması


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2009

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: HASAN TURAL

Danışman: Hakan Yıldırım

Özet:

Küreselleşme ve artan rekabet, kar odaklılığa ve hiyerarşik yapılanmaya dayalı yönetim anlayışı yerine, müşteri odaklı yönetim anlayışlarını beraberinde getirmiştir. Müşteri beklentilerinin sürekli değişmesi, yönetim tarzının ve yönetim tekniklerinin de değişmesine sebep olmaktadır. Kamu hizmetlerinin sunumunda önemi sürekli artmakta olan belediyelerde de, hizmet etkinliğini ve verimliliğini artırmaya yönelik yeniden yapılanmaya ve yeni yönetim tekniklerine ihtiyaç duyulmaktadır. Yerel yönetimlerde ve belediyelerde gerçekleştirilmeye çalışılan yeniden yapılandırma çalışmaları bu ihtiyaçtan kaynaklanmaktadır. Yeniden yapılanma ile kurum içi ve kurumlar arası koordinasyonun sağlanması, kamu hizmet politikalarında birlik ve bütünlüğün sağlanması, örgüt yapısının yeni yönetim anlayışlarına uygun hale getirilmesi, iletişim ve haberleşmenin geliştirilmesi ve nihayetinde verimliliğin ve etkinliğin artırılması amaçlanmaktadır. Süreç yönetimi de bu amaçlara ulaşmada önemli katkılar sağlayacak bir teknik olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışma ile, süreç yönetiminin belediyelerde uygulanmasının, ne denli mümkün olduğu ve uygulanması durumunda hangi yönüyle ne tür etkisi olacağı konusunun, ortaya koyulmasına çalışılmıştır. Süreç yönetiminin, süreç odaklı yaklaşımı ile belediyelerdeki sorunların aşılmasında uygulanılabilir bir teknik olduğu görülmüştür. Süreç yönetimi, süreç içerisindeki, gereksiz adımların tespiti ile etkinlik ve verimliliğin artırılmasında, sürecin bütün olarak görülemeyişinden kaynaklanan sorunların ve koordinasyonsuzluk probleminin ortadan kaldırılmasında, süreç içerisindeki aksayan yönlerin tespiti ile iyileştirme çalışmalarının yürütülmesinde, belediyelere önemli katkılar sağlayacak bir teknik olarak karşımıza çıkmaktadır. ABSTRACT Globalization and increased competition brought a customer-oriented management approach instead of profit oriented management approach based on the hierarchical organization. Constantly changing customer expectations also change management styles and techniques. Similarly, as the importance of public service sector is constantly increasing; it requires new techniques which restructure the service system and increase the effectiveness and efficiency of the services. The restructuring efforts in local governments and municipalities do originate from this need. With the restructuring, it is aimed to facilitate intra and inter-institutional coordination; to create a united and holistic public service policies, to adjust the organizational structures to the new management approach; to developi the communication and ultimately to improve the efficiency and effectiveness of services. To achieve these objectives process management should be considered as a significant technique. In this study, first, whether the possibility of implementation process management in municipalities, is possible; second, if implemented, what could be its possible influence are discussed. It seems that process management with a process-oriented approach, is as a suitable technique to handle the problems in the municipalities. Process management can be considered as a significant technique for municipalities, because it provides a way to improve the effectiveness and efficiency of the processes by identifying the unnecessary steps and help to solve the problem with regard to the lack of coordination originated from the lack of the ability to see the processes as a whole, as well as give a chance to determine of the direction of the disruption in the processes.