2007 - 2014 yılları arasında okul öncesi öğretmenleri tarafından hazırlanmış görsel sanat eğitimi etkinlikleri yönergelerinin okul öncesi görsel sanat eğitimi ölçütlerine göre incelenmesi


Öğrenci: MERVE TEZEL

Danışman: Oya Abacı

Özet:

Görsel sanat eğitimi etkinliklerinin; okul öncesi dönem öğrencileri için diğer etkinliklerle karşılaştırıldığında bütünleştirici ve tamamlayıcı bir özelliğe sahip olduğu söylenebilir. Görsel sanat eğitimi etkinliklerinde çocuk, duygu, düşünce ve hayallerini yaptığı çalışmaya yansıtarak kendini ifade etmeyi deneyimler. Bu deneyimler, çocuğun bilişsel, sosyal, duygusal, dil, psikomotor ve öz bakım gelişimlerine yönelik kazanımlar içerdiği için oldukça önemlidir. Bu araştırmada, 2007 ve 2014 Yılları Arasında Okul Öncesi Öğretmenleri Tarafından Hazırlanmış Görsel Sanat Eğitimi Etkinlikleri Yönergeleri, Okul Öncesi Görsel Sanat Eğitimi Ölçütlerine göre incelenmiştir. Araştırma, tarama modeli kullanılarak yapılmıştır. Araştırmanın çalışma gurubunu, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitimi Fakültesi İlköğretim bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği ana bilim dalı öğrencilerinin uygulama yapmış olduğu İstanbul Kadıköy ilçesindeki okullardan alınmış olan 2007- 2014 yılları arasındaki 240 görsel sanat eğitimi etkinlikleri yönergeleri oluşturmaktadır. Okul öncesi görsel sanat eğitimi ölçütleri, araştırmacı tarafından alan yazın incelenerek ve uzman görüşleri alınarak geliştirilip bir form haline getirilmiştir. Okul Öncesi Görsel Sanat Eğitimi formu; 16 maddeden oluşmaktadır. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde, frekans ve yüzdelik değerlerin sonucuna göre araştırmacı tarafından yapılan analiz sonucunda, 2007 ve 2014 yılları arasında hazırlanmış görsel sanat eğitimi etkinliklerinin görsel sanat eğitimi ölçütlerini büyük bir oranda taşımadığı ve daha çok okul öncesi çocuğunun el becerilerini geliştirmeye yönelik planlandığı ortaya çıkmıştır. 2007’den 2014 yılına okul öncesi görsel sanat eğitimi ölçütlerine önem vermede bir artış görülmektedir. Elde edilen bulgular ışığında, okul öncesi öğretmenlerinin, bir görsel sanat eğitimi etkinliği yönergesi hazırlarken, görsel sanatsal kazanımlara ulaşabilmesi için, okul öncesi görsel sanat eğitimi ölçütlerini de dikkate alarak yönerge oluşturmalarının önemli olduğu görülmektedir. Anahtar Kelimeler: Erken Çocukluk, Görsel Sanat Eğitimi, Görsel Sanat Eğitimi Etkinlikleri, Okul Öncesi Dönem ABSTRACT Visual art education activities are essential for pre-school students as, in comparison to other pre-school activities, they contain complementary and integrative qualities. During visual art education activities in visual art education, pre-school students reflect on their emotions, thoughts and dreams and, in addition to that, learn to express themselves. Those experiences are vital for pre-school students because they improve not only the psychomotor and self-care skills but also the cognitive, social, emotional and language skills of the pupils. The purpose of this study is to examine visual art education activities directives which were prepared by pre-school teachers between 2007 and 2014, according to pre-school art education criterion. The model of the study is scanning. The study group is composed of 240 visual art educations activities directives collected by students of the Marmara University Atatürk Education Faculty Primary School Department Pre-School Teaching from their apprenticeship schools. The directives were collected in the Kadıköy district. The criterion for visual art education were developped on the basis of published research and the opinions of experts. The list of criterion for pre-school visual art education consists of 16 items. In order to analyse the obtained data, the researcher used frequency and perception values. As a result, the sample of visual art education directives from 2007 to 2014 dont include pre-school visual art education criterion and they are mostly handicraft activities which develope merely psychomotor skills. According to those findings, pre-school teachers should consider visual art education criterion in order to plan effective visual art education activities. Keywords: Early Childhood, Pre-School Years, Visual Art Education, Visual Art Education Activities.