Belediyelerde kültür politikaları: İstanbul Büyükşehir Belediyesi örneği


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2013

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: İlknur İlhan

Danışman: NAİL YILMAZ

Özet:

Kültür kavramı oldukça geniş ve tartışmalı anlamlara sahiptir. Bir dönem kavramın kullanılmaması yönünde tartışmalar yaşanmış, diğer taraftan kültür kavramı ile medeniyet kavramının eş değer olduğu söylenmiştir. Zira kültür insan topluluğunun yaşadığı maddi manevi her şeydir. Buna göre kültür insan hayatında bu kadar geniş yer kaplamışsa bir politika aracı olması kaçınılmazdır. Kültür politikası Kültür Bakanlıkları ile devletin ve yerel idareler olan belediyelerin hizmet alanına girmiştir. Çalışmamızın kapsadığı belediyeler seçimle iş başına gelen yöneticiler tarafından idare edilmektedir. Her yönetici seçmenine hitap edecek bir kültür politikası gütmek zorundadır. Dolayısıyla her yöneticinin ideolojisini yansıttığı kültür politikaları çalışmamızın konusunu oluşturmuştur. Türkiye’deki kültür politikalarını şekillendiren bu genelleme bir yana, üç imparatorluğa başkentlik yapmış İstanbul kültür politikalarının oluşumu bakımından farklı bir yerde durmaktadır. Öyle ki İstanbul tartışmasız dünyanın en önemli kültür mekânlarından biri olarak inkişaf etmektedir. Dolayısıyla İstanbul bu çerçevede ele alınmalı kültürel değerine uygun politikalarla yönetilmelidir. Söz konusu kültürün korunması ve tanıtımında önemli bir yere sahip olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne oldukça fazla görev ve sorumluluk düşmektedir. Mevcut kültürel birikimin korunması noktasındaki gayretleri yanında kütüphane, müze, tiyatro, yayın ve çeşitli etkinliklerle İstanbul’a yakışır bir kültür faaliyeti içerisinde olan ve bu çerçevede bir kültür politikası geliştirme eğiliminde olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin çabaları dikkate değerdir. Bu çalışma, 1984 yılından günümüze görev almış belediye başkanlarının görev yaptıkları dönemler açısından kültürel hizmetlerini ve politikaları incelemeyi hedeflemiştir. Anahtar sözcükler: Kültür, kültürel hizmetler, kültür politikası, belediye, İstanbul Büyükşehir Belediyesi. ABSTRACT The concept of the culture has broad and debatable range of meanings. While it has been proposed to avoid using this term on one side, on the other it has been suggested that this term has a synonymous meaning with that of “civilization”. Because culture means everything material and spiritual a human community lives in. In this light, if culture has such a large significance for the life of a human being, it inevitably becomes an instrument of policy. The culture has entered the policy area of the state through ministries of culture and that of the local administrations through municipalities. The municipalities, which the present thesis focuses on, are governed by decision makers elected by people. Every decision maker has to follow a cultural policy appealing to his voters. Therefore the thesis examines cultural policies reflecting the ideology of the decision maker. Besides this general context of the cultural policies in Turkey, Istanbul, a city which has been capital to three empires, stands in a unique position from the point of view of the elaboration of the cultural policies. Undoubtedly Istanbul evolves as one of the most important cultural sites in the world. Therefore Istanbul should be approached in this light and should be governed in accordance with its cultural values. As the Istanbul Metropolitan Municipality has a significant function in safeguarding and promoting its culture, it assumes important roles and responsibilities in the matter. The endeavors by the Istanbul Metropolitan Municipality, which besides its efforts to safeguard the existing cultural heritage, also implements cultural activities befitting Istanbul through its libraries, museums, theaters, publications and various events, and demonstrates tendency to develop a cultural policy, are noteworthy. The present thesis seeks to scrutinize, in the light of their office periods, the cultural services and policies of the mayors since 1984. Key Words: Culture, cultural services, cultural policy, Municipalty, İstanbul Metropolitan Municipality.