İstanbul ve Kahire tilavet tavırlarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Tarihi Ve Sanatları Anabilim Dalı, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2018

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: TURGUT YAHŞİ

Danışman: Mehmet Safa Yeprem

Özet:

Bu çalışma, İstanbul ve Kahire tilavet tavırlarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi ile ilgilidir. Her iki tavrın bugüne kadar ciddi manada çalışılmamış olması –kanaatimizce- araştırma konusu edilmesi gerektiği düşüncesini ortaya çıkardı. Araştırmada örneklem alanını söz konusu tavırlardan beşer okuyucunun icra etmiş olduğu Uşşak makamındaki Fatiha Sûresi oluşturmaktadır. İki tilavet tavrında da önde gelen temsilcilerin okuyuşları çalışma alanımıza girmektedir. Gerek şifahî kayıtlar gerek daha önce yapılmış kayıtlar tez konumuzun çerçevesini şekillendirmiştir. Bu kayıtların notaya alınıp genel hatları ile nasıl bir seyir izledikleri ortaya konmaktadır. Akabinde bilgisayar ortamında dijital analiz programları ile mevcut seslerin sent değerleri ve buna bağlı olarak aralık hesapları yapılmaktadır. Böylelikle icradaki aralıkların nazari ile kıyas edilmesi sağlanmaktadır. Tavırların kendi içinde karşılaştırmaları yapılmakta ve daha sonra birbirleri ile mukayese edilmeleri sağlanmaktadır. Bu vesile ile İstanbul ve Kahire tilavetlerinin farklı veya benzer yönlerine temas edilmektedir. Son olarak notasyon programında dörtlü bir yazım esası geliştirilerek yapılacak olan transkripsiyon çalışmalarına bir model olması da hedeflenmektedir. ABSTRACT This study deals with the comparative study of recitation attitudes of Istanbul and Cairo. The fact that these two attitudes have not been studied seriously so far - in our opinion- has revealed that these attitudes should be considered as research. In the study, the sampling area is composed of Surah al-Fatiha in tune Ushak (Uşşak) that the humanity reader performed the mentioned attitudes. The reading of the leading representatives in both recitation attitudes are in our study field. Both the nuncupatory records and the previously made records have shaped the frame of the thesis position. These records are taken to the note and it is revealed how they follow the general lines of these notes. Immediately after, with the digital analysis programs in the computer environment, the sent values and correspondingly the range calculations has been made. Thus, the comparison of the ranges in practice with the theoretical range is provided. Comparisons of attitudes within themselves are made and then their comparison with each other is provided. On this opportunity, it is contacted to different or similar aspects of Istanbul and Cairo recitation. Finally, it is aimed to be a model by developing a quadratic writing principle in the notation program for the transcription studies that will be done.