Adi kira sözleşmesinde kiracının kira parasını ödemede temerrüdü ve sonuçları


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2008

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: ÖZGE TUÇE GÖKALP

Danışman: FARUK ACAR

Özet:

ÖZ Adi Kira Sözleşmesinde Kiracının Kira Parasını Ödemede Temerrüdü ve Sonuçları konulu yüksek lisans tezimiz üç ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde adi kira sözleşmesi ile neyin kastedildiğinin anlaşılması için, adi kira sözleşmesinin tanımı, hukuki niteliği ve unsurları açıklanmaya çalışılmıştır. İkinci bölümde Borçlar Kanununa göre kiracının temerrüde düşürülebilmesi için gerekli şartlar, Yargıtay kararları ile açıklanmış ve temerrüde düşen borçluyu Borçlar Kanununda ne gibi sonuçların beklediği anlatılmaya çalışılmıştır. Çalışmamızın üçüncü ve son bölümünde ise, öncelikle 6570 sayılı Gayrimenkullerin Kiralanması Hakkındaki Yasanın uygulanma alanı belirtilmiş, Borçlar Kanunu ile arasındaki ilişki açıklandıktan sonra kiracıların 6570 sayılı yasaya göre temerrüde düşürülebilmesi için gerekli olan koşullar ve temerrüdün yegane sonucu olan kiralananın tahliyesi konusu izah edilmeye çalışılmıştır. 82 yıldan sonra tekrar kaleme alınan ve kısa bir süre içinde yürürlüğe girmesi beklenen, yürürlüğe girdiğinde, pek çok problemi de Kanun ile bir düzenlemeye kavuşturacak olan Tasarının, inceleme konumuzu ilgilendiren maddeleri çalışmamızın sonunda değerlendirilmeye çalışılmıştır. ABSTRACT My thesis for “Lessee’s default for not paying rental price and its consequences in a leasing contract” consists of three parts. In the first part, definition, jural items and attributions of the contract is being explaining for better understanding of a leasing contract. In the second part, necessary circumstances has been explained with Court of Appeals’ resolutions for Lessee’s default as per Law of Obligations and it is aimed to explain onsequences for such Lessee in default. In the third and final part, application fields of Law No 6570 for Real Estate Rentals has been explained, after explanation between the Law of Obligations, it is aimed to explained that necessary circumstances which required for a Leesse to be considered in default and Lessee’s evacuation as a sole conclusion. Written proposal’s relevant items which re-written after year of 1982 and expected to be effective in a short term and deliver order with the Law, is being evaluating at this thesis