Matbaa makinelerinde iş güvenliği ve alınması gereken önlemlerin incelenmesi


Öğrenci: MUHAMMET BAYRAK

Danışman: Mustafa Batuhan Kurt

Özet:

2012 yılında yürürlüğe giren 6331 saylı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu çalışma hayatına çok önemli düzenlemeler getirmiştir. Önemli bir iş kolu olan matbaa sektöründe her yıl ciddi oranlarda çeşitli nedenlerden dolayı iş kazası oluşmakta ve çalışma ortamında ki fiziksel etmenlerden dolayı çalışanlar ilerleyen yıllarda meslek hastalığına yakalanmaktadır. Bu araştırmada, matbaa sektöründeki çalışanların iş güvenliğine bakışı ve alınması düşünülen koruyucu tedbirleri belirlemek maksadıyla çalışanlardan toplanan veriler irdelenmiştir. Bu veriler gruplanarak gruplar arası anlamlı bir farklılık oluşup oluşmadığı araştırılmıştır. Bu çalışma İstanbul ili Avrupa bölgesinde bulunan küçük ve orta ölçekli matbaa işletmelerinde 2017 yılı nisan ve mayıs aylarında 286 çalışana matbaa makinelerinde iş güvenliği ve alınması gereken önlemlerin incelenmesi anket çalışmasıyla ölçülmesi amaçlanmıştır. Anket sonuçlarının istatistik analizleri R 3.2.1 paket programında yapılmıştır. ABSTRACT The Law on Occupational Health and Safety No. 6331, which entered into force in 2012, has brought very important regulations to the working life. In the printing industry, which is an important business line, every year serious accidents have occured due to various reasons. Workers are getting occupational disease in the following years due to the physical factors in the working environment. In this research, the data gathered from the employees were examined in order to determine the view of the employees in the printing sector and the protective measures considered to be taken. These data were grouped and investigated whether there was a significant difference between the groups. This study was conducted in small and medium-sized printing business with 286 people in the Istanbul province of Europe in April and May 2017, aimed to measure work safety and precautions to be taken by survey study in printing machines.